Kursa kods MatZ3054

Kredītpunkti 3

Rūpnieciskais dizains kokapstrādē II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums24.09.2013

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

author

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ2023, Konstrukciju materiāli

MatZ2002, Koksnes griešanas procesi

MatZ2008, Koksnes mācība

MatZ2026, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

MatZ3052, Dizaina pamati kokapstrādē

MatZ3053, Rūpnieciskais dizains kokapstrādē I

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros, nostiprinot studiju kursā “Rūpnieciskais dizains kokapstrādē I” iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, studenti padziļina spējas rūpnieciskajā dizainā un nostiprina tās risinot praktiskus uzdevumus, kā arī izgatavo reāla produkta prototipus un pirmo versiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Atpazīt, izskaidrot un izprast nozīmi dizaina procesa cēloņsakarībām, prototipēšanas procesa sadaļām, kā arī ražošanas tehnoloģiju ietekmi uz izstrādājuma dizaina veidošanās procesu.
Prasmes
Pielietot skicēšanu kā dizaina procesa sastāvdaļu, izgatavot dažāda līmeņa prototipus un izstrādāt gala produkta pirmo versiju.
Kompetences
Patstāvīgi izveidot tirgum gatavu produktu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Produkcijas dizaina veidošanas pamatuzdevums. Lekcija.
2. Skicēšana rūpnieciskajā dizainā. Lekcija + praktiskais uzdevums + seminārs.
3. Skicēšana rūpnieciskajā dizainā. Lekcija + praktiskais uzdevums + seminārs.
4. Tehnoloģijas izvēle un modelēšana. Lekcija + seminārs.
5. Prototipēšanas pamati. Lekcija + seminārs.
6. Prototipēšanas pamati. Lekcija + seminārs.
7. Alfa līmeņa prototipa izgatavošana. Lekcija + praktiskais uzdevums.
8. Beta līmeņa prototipa izgatavošana. Lekcija + praktiskais uzdevums.
9. Kontroldarbs Nr. 1.
10. Izstrādājuma izgatavošana un sagatavošana ražošanai. Lekcija + seminārs.
11. Izstrādājuma izgatavošana un sagatavošana ražošanai. Lekcija + praktiskais darbs.
12. Izstrādājuma izgatavošana un sagatavošana ražošanai. Lekcija + praktiskais darbs.
13. Ražošanas procesa sastādīšana. Lekcija + praktiskais darbs.
14. Izstrādājuma kvalitātes novērtēšana. Lekcija + seminārs.
15. Reklāma un mārketings. Lekcija + seminārs.
16. Izstrādājuma projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Nodarbību apmeklējums – ne mazāk kā 75%.
• Sekmīgs vērtējums kontroldarbam.
• Sekmīgs vērtējums par izstrādājuma projekta aizstāvēšanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kopējais patstāvīgā darba stundu skaits: 48
No tām semināros un praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu izstrādei paredzētas 30 stundas
Literatūras studijas – 18 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. kontroldarbs
Studenti skiču formā attēlo izstrādājuma attīstības procesu, veiktās izmaiņas, to iemeslus un cēloņsakarības.
Izstrādājuma projekts
Studenti izstrādā izstrādājuma skiču projektu, prototipus, ražošanas un kvalitātes pārbaudes procesu, kā arī reklāmas un mārketinga materiālus.

Obligātā literatūra

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp. 3. Cagan J. & Vogel C.M. Creating Breakthrough Products. London. Financial Times, Prentice-Hall. 2001. 146 p.
2. Lācis, M., Latvijas dizains. Rīga, Liesma, 1984.
3. Kupča, I., Vītola, I., Dizaina stāsti. Rīga. Biedrība “Mākslas izglītības centrs “Trīs krāsas””. 2015.
4. Ambrose G., Harris P., Design Thinking. Lausanne: AVA Publishing. 2010. 202 lpp.
5. Norman, D., The design of everyday things. New York. Basic books. 2013.
6. Smardzewski J. Furniture design. London: Springer, 2015. 652 lpp.
7. Postell, J., Furniture design. Second edition. Hoboken: John Wiley & sons, 2012. 741 lpp.

Papildliteratūra

1. Nutsch W. Handbuch der Konstruktion: Möbel und Einbauschränke. Deutsche Verlags-Anstalt, 2006. 398 p.
2. Lefteri C. Wood: materials for Inspirational Design. Switzerland: RotoVision, 2003. 160 p.
3. Nutsch W. Technisches Zeichnen und Entwerfen: Möbel und Innenausbau. Deutsche Verlags-Anstalt, 2004. 280 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Holz-Zentralblatt", ISSN 0018-3792
2. Žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667

Piezīmes

studiju kurss iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās specializācijā (Rūpnieciskais dizains) brīvās izvēles daļā.