Kursa kods MatZ3052

Kredītpunkti 2

Dizaina pamati kokapstrādē

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.09.2013

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

author

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ2023, Konstrukciju materiāli

MatZ2002, Koksnes griešanas procesi

MatZ2008, Koksnes mācība

MatZ2026, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

Kursa anotācija

Dizaina jēdziena un vēstures izpratnes, kā arī citu ar dizaina un ražošanas pamatiem saistītu procesu mijiedarbības izpratne ir absolūti nepieciešamas prasmes, lai nodrošinātu veiksmīgu jaunu produktu radīšanas procesu.
Studiju kursa ietvaros studenti iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas dažādu koksnes produktu dizaina pamatos un procesos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Atpazīt, izskaidrot un izprast nozīmi dizaina jēdzienam, vēsturei, metodēm un faktoriem, kas šos procesus ietekmē. Pārzināt produktu attīstības etapus un prototipēšanas pamatus.
Vērtēšana: kontroldarbs.
Prasmes
Novērtēt izstrādājuma formas un konstrukcijas cēloņsakarības, kā arī spēt projektēt izstrādājumus un to daļas.
Vērtēšana: kontroldarbs.
Kompetences
Saskaņā ar dizaina domāšanas principiem, projektēt, prototipēt un sagatavot ieviešanai ražošanā jaunus produktus. Veikt izmaiņas produktā saskaņā ar ražošanas un dažādu prasību izraisītajām cēloņsakarībām.
Vērtēšana: kontroldarbs un praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dizaina jēdziens un nozīme. Lekcija.
2. Dizaina vēsture. Lekcija + seminārs.
3. Dizaina mijiedarbība. Lekcija + seminārs.
4. Kompozīcijas pamati. Lekcija + praktiskais uzdevums.
5. Krāsu teorijas pamati. Lekcija + praktiskais uzdevums.
6. Ražošanas veidi. Lekcija + seminārs.
7. Ražošanas veidi. Lekcija + praktiskais uzdevums.
8. Dizaina metodes. Lekcija.
9. Dizaina metodes. Lekcija + seminārs.
10. 1. kontroldarbs
11. Dizaina domāšanas pamati. Lekcija + praktiskais uzdevums.
12. Izstrādājumu drošības prasības. Lekcija + seminārs.
13. Produktu attīstības etapi. Lekcija + seminārs
14. Projektēšana. Lekcija + praktiskais uzdevums.
15. Prototipēšana. Lekcija + praktiskais uzdevums.
16. 2. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Nodarbību apmeklējums – ne mazāk kā 75%.
• Sekmīgs vērtējums abos kontroldarbos.
• Sekmīgs vērtējums par praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kopējais patstāvīgā darba stundu skaits: 48.
No tām semināros un praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu izpildei paredzētas 30 stundas.
Patstāvīgas literatūras studijas – 18 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. kontroldarbs.
Students pēc nejaušības principa saņem izstrādājuma skici un ražošanas ierobežojumu sarakstu. Uz minētā balstoties, tiek izstrādāts uzlabots izstrādājuma skiču projekts un ražošanas vadlīnijas, ņemot vērā kompozīcijas un krāsu īpatnības, kā arī ražošanas īpatnības.
2. kontroldarbs.
Students, ievērojot dizaina domāšanas principus, atrisina ar produkta drošību un lietojamību saistītas problēmas, vizuāli attēlojot problēmu risināšanas procesu un izgatavojot izstrādājuma vai atsevišķu mezglu prototipu.

Obligātā literatūra

1. Lācis, M., Latvijas dizains. Rīga, Liesma, 1984.
2. Kupča, I., Vītola, I., Dizaina stāsti. Rīga. Biedrība “Mākslas izglītības centrs “Trīs krāsas””. 2015.
3. Norman, D., The design of everyday things. New York. Basic books. 2013.
4. Smardzewski J. Furniture design. London: Springer, 2015. 652 lpp.

Papildliteratūra

1. Ulme, A., Gudro, I., Dizaina procesu kritiska analīze: Lekciju konspekts studiju priekšmetā “Dizaina analīze un kritika”. Rīga. Rīgas Tehniskā Universitāte. Dizaina tehnoloģiju institūts. 2011.
2. Agoston, G., A. Color theory and its application in art and design. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1987.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Freimane, A. Dizaina pēdas. Rīga: Biedrība “Radošā partnerība”. 2016.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās specializācijā (Rūpnieciskais dizains) brīvās izvēles daļā.