Kursa kods MatZ3031

Kredītpunkti 3

Koksnes materiālu apdare

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

author lekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Ķīmi1004, Ķīmija

Mate4016, Matemātika I

Mate4017, Matemātika II

MatZ2008, Koksnes mācība

MatZ4009, Koka izstrādājumu ražošana

Kursa anotācija

Koksnes materiālu jomā izmantoto apdares metožu un tehnoloģiju apguve. Virsmu apdares klājumu veidošanas pamatprincipi un apdares materiālu klasifikācija. Apdares tehnoloģiskā procesa kontroles metodes un standartizēto kvalitātes izvērtēšanas metošu apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes apdares tehnoloģijām, apdares materiāliem un to izmantošanas sfērām.

Prasmes formulēt un risināt ar koksnes apdares procesu saistītos jautājumus, organizēt apdares procesu un veikt kvalitātes kontroli.

Kompetence analizēt un pilnveidot koksnes apdares tehnoloģiskos procesus uzņēmumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes apdares pamatprincipi, apdares materiālu nozīme un izmantošana. (lekcija, 3h)
2 Virsmas mehāniskā sagatavošana apdares procesam. (lekcija, 3h)
3 Apdares tehnoloģiskie paņēmieni, priekšrocības, trūkumi. (lekcija, 6h)
4 Apdares materiālu žāvēšanas tehnoloģijas. (lekcija, 2h)
4 Apdares materiālu iedalījums, priekšrocības, trūkumi. (lekcija, 4h)
4 Apdares iecirkņa projektēšanas pamatprincipi. Apdares klājumu žāvēšanas tehnoloģijas. (lekcija, 2h)
5 Apdares procesu automatizācija. Apdares efektu veidi un to iestrādes tehnoloģijas.Apdares defekti. (lekcija, 2h)
6 Apdares kvalitātes novērtēšanas metodes, testēšanas standarti, ekspluatācijas īpašības.Darba drošība. (lekcija, 2h)
7 Apdares materiāla un paraugu sagatavošana, apdares veikšana ar smidzināšana paņēmienu. (laboratorijas darbs, 4h)
8 Veiktās apdares kvalitātes novērtēšana izmantojot standartizētas metodes. (laboratorijas darbs, 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi un auditorijas priekšā jāizklāsta pasniedzēja piešķirtā tēma saistībā ar apdari un apdares procesiem. Prezentēšana tiek vērtēta gan no saturiskās puses, gan no uzstāšanās spējām. Semestra beigās tiek kārtots Eksāmens par visu semestrī apgūto, veicinot zināšanu kopsakarību.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi izpēta kādu no piešķirtajām apdares tēmām, risina to un noslēgumā atspoguļo auditorijas priekšā, attīstot ne vien profesionālos jautājumus, bet arī informācijas veiksmīga izklāsta paņēmienus. (24h)
Gatavojas pirmajam kontroldarbam, meklējot un analizējot pasniedzēja izsniegtos kontroljautājumus. (8h)
Gatavojas otrajam kontroldarbam, meklējot un analizējot pasniedzēja izsniegtos kontroljautājumus. (8h)
Gatavojas eksāmenam, meklējot un analizējot pasniedzēja izsniegtos kontroljautājumus. (8h)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtētas iegūtās zināšanas par koksnes apdares tehnoloģijām, apdares materiāliem un to izmantošanas sfērām. Starp kritērijiem ir prasmes formulēt un risināt ar koksnes apdares procesu saistītos jautājumus, organizēt apdares procesu un veikt kvalitātes kontroli. Noslēdzošais kritērijs – vai students spēj izvērtēt, analizēt un pilnveidot koksnes apdares tehnoloģiskos procesus uzņēmumā.

Obligātā literatūra

1. Goldschmidt A. BASF handbook on Basics of Coating Technology, Vincentz Network, Hannover, 2003. 792 p.
2. Rothkamm M., Hansemann W., Bottcher P. Lackhandbuch holz. Leinfelden-Echterdingen: DRW-Verlag Weinbrenner GMBH& CO, 2003. 266 p.
3. Brock T., Groteklaes M., Mischke P. Lehrbuch der lacktechnologie. Hannover: Vincentz Verlag, 2000. 428 p.
4. Brock T., Groteklaes M., Mischke P. European Coatings handbook. Curt r. Vincentz Verlag, Hannover, 2000. 410 p.

Papildliteratūra

1. Dunky M., Niemz P. Holzwerkstoffe und leime technologie und einflussfaktoren. Berlin etc.: Springer, 2002. 954 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667.
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt". ISSN:0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.