Kursa kods MatZ3029

Kredītpunkti 3

Kokapstrādes procesu modelēšana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas zināšanas par modelēšanas un optimizācijas galvenajiem jēdzieniem un to nozīmi dažādu izstrādājumu ražošanas un projektēšanas gaitā. Tiek analizēta kokapstrādes tehnoloģisko procesu modelēšanas specifika un ierobežojumi. Studenti tiek iepazīstināti ar dažādiem modelēšanas uzdevumiem lineārās un nelineārās programmēšanas uzdevumu formā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas.
Atpazīt, izskaidrot, izprast nozīmi matemātiskās modelēšanas un optimizācijas jēdzieniem. Pārzināt kokapstrādes tehnoloģisko procesu modelēšanas specifiku un ierobežojumus.
Vērtēšana: kontroldarbs.
Prasmes.
Sastādīt un atrisināt tipveida optimizācijas uzdevumus.
Vērtēšana: kontroldarbs.
Kompetences.
Novērtēt matemātiskajā modelī iekļaujamos faktorus, patstāvīgi izvēlēties matemātiskā modeļa uzbūvi un veidu, kā arī aprobēt modeļa rezultātu ražošanā.
Vērtēšana: kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Modelēšanas un optimizācijas galvenie jēdzieni. Lekcija.
2. Ekonomiski matemātiskās modelēšanas pamati. Lekcija.
3. Dažādu konstrukciju un izstrādājumu optimālo parametru noteikšana. Lekcija + 2 praktiskie darbi.
4. Procesu matemātiskās modelēšanas vispārīgie principi. Matemātisko modeļu sastāvs un apzīmējumi. Lekcija + 3 praktiskie darbi.
5. Optimalitātes kritērija izvēles problēmas. Lekcija.
6. Ekspertaptauja. Aptaujas rezultātu statistiskā apstrāde. Lekcija + 2 praktiskie darbi, 1 seminārs.
7. Kokapstrādes tehnoloģisko procesu ierobežojumi. Tipveida lineārie optimizācijas modeļi. Lekcija.
8. Kokapstrādes tehnoloģisko procesu ierobežojumi. Tipveida lineārie optimizācijas modeļi. Lekcija + 2 praktiskie darbi, 1 seminārs.
9. 1.kontroldarbs - konstrukciju un izstrādājumu parametru noteikšana, lineārās programmēšanas uzdevumi.
10. Transporta plūsmu optimizācija. Lekcija.
11. Plātņu materiālu piegriešanas optimizācija. Lekcija + 2 praktiskie darbi.
12. Plātņu materiālu piegriešanas optimizācija. Lekcija + 2 praktiskie darbi.
13. Lineārās programmēšanas uzdevumu specifiskie veidi un to atrisināšanas paņēmieni. Lekcija + seminārs.
14. Nelineārā programmēšana. Lekcija.
15. Optimizācijas uzdevumu risināšana ar grafoanalītisko metodi. Lekcija.
16. 2.kontroldarbs – plātņu materiāla optimālā piegriešanas plāna noteikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Nodarbību apmeklējums – ne mazāk kā 75% nodarbību.
• Sekmīgs vērtējums abos kontroldarbos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kopējais patstāvīgā darba stundu skaits: 48
No tām semināros un praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu izstrādei paredzētas 30 stundas, kurās studenti risina dažādas grūtības pakāpes parauguzdevumus, tādā veidā attīstot savas spējas saskatīt problēmas un sastādīt uzdevumus.
Literatūras studijas – 18 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. kontroldarbs.
Studentam ir dota mēbeles skice un tai uzstādītās prasības. Students nosaka nesošo detaļu izmērus.
Atzīme tiek veidota sekojoši:
Pareizi atrisināts matemātiskais modelis – 60%.
Risinājuma racionāla integrēšana skicē – 40%.
2. kontroldarbs.
Studentam ir dota no plātņu materiāliem izgatavojama izstrādājuma specifikācija, pieejamie plātņu materiālu resursi un iekārtu ierobežojumi.
Students sastāda plātņu materiālu piezāģēšanas plānu.
Atzīme tiek veidota sekojoši:
Pareizi atrisināts matemātiskais modelis – 60%.
Modelī pareizi integrēti ierobežojumi un plāna sagatavošana realizācijai – 40%.

Obligātā literatūra

1. Deksnis G. Optimizācija un lēmumu pieņemšana. Daugavpils: Saule, 2007. 133 lpp.
2. Sadirbajevs F. Ievads optimizācijā. Daugavpils: Saule, 2003. 87 lpp.
3. Frolova L. Optimizācijas teorija. Rīga: LU, 2001. 112 lpp. 4. Raitums U. Optimizācijas metodes. Rīga: LU, 2002. 83 lpp.
4. Smardzewski J. Furniture design. London: Springer, 2015. 652 lpp.
5. Kļavinš D. Optimizācijas metodes ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 271 lpp

Papildliteratūra

1. Modelling the Wood Chain Forestry-Wood Industry-WOOD Products Markets. Conference Proceedings: COST Action E44, Helsinki, 2007. 183 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautisks žurnāls "Baltijas koks": ISSN 1407-6667.
2. Starptautisks žurnāls "Baltic Forestry": ISSN 1392-1355.
3. Žurnāls "Forest Product Journal": ISSN 0015-7473.

Piezīmes

Studiju kurss izstrādāts profesionālās bakalaura studiju programmas “Kokapstrāde” studentiem.