Kursa kods MatZ3028

Kredītpunkti 6

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

Kursa anotācija

Kokapstrādes mašīnu un iekārtu teorētiskie pamati. To konstrukcijas un parametri. Kokapstrādes mašīnu lietojamība, piemērotība un izvēle dažādu tehnoloģisko procesu realizēšanai. Darbmašīnu tehniskie aprēķini. Kokapstrādes instrumentu attīstība un mūsdienu ekspluatācijas prasības. Instrumentu konstrukcijas un izvēles pamati. Instrumentu atjaunošanas paņēmieni. Darba aizsardzības pamatnostādnes un droša darba paņēmieni, strādājot pie kokapstrādes mašīnām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Par kokapstrādes mašīnu uzbūvi un galvenajiem mezgliem – diskusijas nodarbībās, 4 kontroldarbi, eksāmens.
Par kokapstrādes instrumentu konstrukcijām - diskusijas nodarbībās, 4 kontroldarbi, eksāmens.
Prasmes:
Spēj veikt darbmašīnu tehniskos un noslogojuma aprēķinus – 4 kontroldarbi, eksāmens, patstāvīgais darbs.
Spēj veikt ar instrumentu izvēli saistīus aprēķinus - 4 kontroldarbi, eksāmens, patstāvīgais darbs.
Kompetences:
Spēj salīdzināt un izvērtēt dažādas darbmašīnas un instrumentus atbilstoši veicamajiem tehnoloģiskajiem procesiem - diskusijas nodarbībās, 4 kontroldarbi, eksāmens, patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

. Ievads. Vispārējas ziņas par kokapstrādes darbmašīnām. (5 h)
2. Vispārējas ziņas par kokapstrādes instrumentiem. (5 h)
3. Gateri un gaterzāģi. (3 h)
4. Lentzāģmašīnas un zāģlentes. (3 h)
5. Ripzāģmašīnas un zāģripas. (3 h)
6. Zāģu apkope un atjaunošana. (4 h)
7. Garenfrēzēšanas mašīnas. (3 h)
8. Frēzmašīnas un frēzes. (5 h)
9. Tapošanas mašīnas. (2 h)
10. Urbšanas mašīnas un urbji. (4 h)
11. Dobšanas un kalšanas mašīnas. (1 h)
12. Virpas. (2 h)
13. Slīpmašīnas un slīplentes. (3 h)
14. Mizošanas mašīnas. (2 h)
15. Finieru lobīšanas un drāšanas mašīnas, finieru šķēres. (3 h)
16. Darbmašīnu tehniskie aprēķini. (16 h (practical work))

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi, sekmīgi jānokārto eksāmens, jāaizstāv patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs – Kokzāģēšanas mašīnu un instrumentu izvēle un aprēķini atbilstoši noteiktajam zāģēšanas apjomam. (Individuāls pētījums un prezentācija).
2. patstāvīgais darbs – Galdniecības iekārtu un instrumentu izvēle un aprēķini atbilstoši noteiktajam darba uzdevumam. (Individuāls pētījums un prezentācija).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi - 40%.
Eksāmens – 40 %.
Patstāvīgais darbs – 20 %.

Obligātā literatūra

1. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava. 2014. 90 lpp.
2. Tuherms H. Kokapstrādes instrumenti. - R: Zvaigzne, 1985. - 246 lpp.
3. Глебов И. Т., Неустроев Д. В. Справочник по дереворежущему инструменту. Екатеринбург. УГЛА. 2000. 252 с.

Papildliteratūra

1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 293 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H-J. Sagen Frasen Hobelen Bohren. Berlin. DRW-Verlag. 2004. 290 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.