Kursa kods MatZ3027

Kredītpunkti 3

Saplākšņu (vai koksnes plātņu) ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Spulle

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ3061, Līmēto materiālu ražošana

MatZP007, Līmēto materiālu ražošana

Kursa anotācija

Saplākšņu un/vai citu plātņu materiālu ražošanas tehnoloģijas projektēšana pie zināmās gada ražošanas programmas. Projektēšanas rezultātā ir jāizveido tehnoloģiskā plūsma ar nepieciešamajām ražošanas iekārtā, jāaprēķina to skaits. Jāizveido tehnoloģiskā procesa shematiskais attēlojums, jāizstrādā secinājumi un priekšlikumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes plātņu materiālu tehnoloģiskā projekta izstrādi - jautājumi un diskusijas pie kursa projekta aizstāvēšanas. Prasmes izstrādāt dažādu koksnes plātņu materiālu tehnoloģiskās shēmas - jautājumi un diskusijas pie kursa projekta aizstāvēšanas. Spēja izveidot un vadīt koksnes plātņu materiālu tehnoloģisko plūsmu ražotnes ietvaros - jautājumi un diskusijas pie kursa projekta aizstāvēšanas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Tehnoloģiskā procesa izvēle un tā pamatojums (5 stundas)
2.Tehnoloģiskā shēma visam ražošanas procesam (7 stundas)
3.Izejmateriālu patēriņa aprēķins (10 stundas)
4.Izejvielu patēriņa aprēķins (5 stundas)
5.Tehnoloģisko iekārtu izvēle, to noslogojuma un skaita aprēķins (7 stundas)
6.Transporta iekārtu izvēle, to noslogojuma un skaita aprēķins (5 stundas)
7.Ražotnes plāna izstrādāšana (10 stundas)
8.Materiālu un atlikumu plūsmas un to analīze (5 v)
9.Ražotnes tehnoloģiskā secīguma plāna saskaņošana (5 stundas)
10.Kvalitātes kontroles nodrošinās iespēju risinājums (5 stundas)
11.Darbvietu organizācija (5 stundas)
12.Priekšlikumi darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības pilnveidošanai (5 stundas)
13.Ekonomiskais novērtējums(5 stundas)
14.Darba iesniegšana un aizstāvēšana (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa sekmīgu gala vērtējumu veido:
izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts ar darba uzdevumā iekļaujošajām sadaļām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekta uzdevumu katram studentam sagatavo individuāli. Uzdevumā doti dati par ražojamās produkcijas veidu, apjomiem un izejmateriāliem. Patstāvīgais darbs tiek organizēts, lai sekmētu studentu praktiskās iemaņas veikt aprēķinus, un atrast kopsakarības ar informācijas avotos atrodamiem datiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanai iesniegts un ieskaitīts kursa projekts.

Obligātā literatūra

1. Laimonis L., Griņevičs G., Laiveniece L., Spulle U. Līmēto materiālu ražošana: Kokskaidu plātnes. Orientēto skaidu plātnes. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Kokapstrādes katedra Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2019 122 lpp. , URL: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/MF/LLU_gramata_Limeto_mater-razosana.pdf ISBN 9789934873560. 2. Thoemen H. et alI. Wood Based Panels. [tiešsaiste]. SBN9781902316826. [skatīts 05.09.2014.], pieejams:http://www.ahb.bfh.ch/NR/rdonlyres/6388C45C-8399-47AA-A833-589576D903BA/0/WoodBased_PanelsThoemen_et_alISBN9781902316826.pdf
3. APA Engineered Wood Handbook. Ed. T.Williamson. New York: McGraw-Hill, 2002. 750 p.

Papildliteratūra

1. Волынский В.Н. Технология древесных плит. Архангельск: Лань, 2007. 301 с.
2. Williamson T. APA Engineered Wood Handbook. New York: McGraw-Hill, 2002. 866 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.