Kursa kods MatZ3018

Kredītpunkti 3

Meža prečzinība

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums02.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Leonards Līpiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Magaznieks

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ2008, Koksnes mācība

Kursa anotācija

Studenti apgūst dažādu faktoru ietekmi uz koksnes kvalitāti. Iepazīst faktorus, kas izraisa apaļo kokmateriālu kvalitātes izmaiņas, to uzglabāšanas paņēmienus un aizsardzības pasākumus. Identificē koksnes vainas, novērtē apaļo kokmateriālu kvalitāti un apgūst metodes tilpuma noteikšanā. Iepazīst stumbru racionālas sagarumošanas principus, sortimentu iedalījumu un datu plūsmu no meža īpašnieka līdz pārtrādes vietai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par apaļo kokmateriālu kvalitātes vērtēšanu, tilpuma noteikšanas metodēm un uzglabāšanas paņēmieniem; (kontroldarbs)
• prasmes identificēt koksnes vainas un veikt to uzmērīšanu, izvēlēties piemērotāko metodi tilpuma noteikšanā un apaļo kokmateriālu uzglabāšanā;(kontroldarbs)
• kompetence apaļo kokmateriālu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā vērtēšanā un uzglabāšanas organizēšanā.(kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa saturs, literatūra, apgūšanas noteikumi. Koka stumbra kvalitatīvais sadalījums. Apaļo kokmateriālu sagatavošanas prasības. Normatīvās vides analīzes (2 Lekcijas, 2 L.d.)
2. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarts. Zaru iedalījums un vērtēšana (1 Lekcija 1. L.d.)
3. Mitrais un sausais uzglabāšanas paņēmiens, krāvuma veidi. Plaisas, to izcelsme, iedalījums un vērtēšana (1 Lekcija 1. L.d.)
4. Koksnes izejvielu veidi. Stumbra formas vainu vērtēšana (1 Lekcija 1. L.d.)
5. Apaļo kokmateriālu iedalījums un Datu standarts. Koksnes uzbūves vainu vērtēšana (1 Lekcija 1. L.d.) 1.kontroldarbs.
6. Kodola un aplievas sēņu bojājumi (1 Lekcija 1. L.d.)
7. 1. Kontroldarbs. Kukaiņu un mehānisko bojājumu vērtēšana (1 Kontroldarbs, 1 L.d.)
8. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas pamatprincipi. Apaļo kokmateriālu sagarumošana un vērtības noteikšanas (1.Lekcija 2. L.d)
9. Caurmēra un garuma uzmērīšana, klasifikācija un ietekme uz apaļo kokmateriālu ražošanas un pārstrādes procesies. (1. Lekcija 1. L.d)
10. Individuālās tilpuma noteikšanas paņēmieni (2 Lekcijas, 2 L.d.)
11. Individuālajā tilpuma noteikšanā lietotās konstantes (1 Lekcija 1. L.d.)
12. Grupveida tilpuma noteikšana. Kraujmēra tilpuma aprēķins, tilpīguma koeficienta novērtēšana (1 Lekcija 1. L.d.)
13. Masas metodes izmantošana tilpuma novērtēšanā (1 Lekcija 1. L.d.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējuma iegūšanai, jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Iespējama galīgā vērtējuma uzlabošana, pārrakstot vienu no kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Normatīvo materiālu analīze apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta analīze. VKP procedūru analīze. Informācija pieejama www.lkuuv.lv mājaslapā

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jākārto 2 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, laboratorijas, praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu
Līdz eksāmenam jābūt izpildītiem visiem jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem nodarbību plānā paredzētajiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem.
Kumulatīvais vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas darbu vērtējuma un aktivitātēm nodarbību laikā.
Eksāmenu (Ieskaiti) var nekārtot, ja katra kontroldarba un kolokvija vērtējums ir 6 un augstāks; eksāmena vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbu, praktisko darbu un kolokviju vērtējumiem.
Eksāmens, ieskaite ir rakstisks, bez palīgmateriālu lietošanas. Ja eksāmena, ieskaites atzīme ir nesekmīga (3), arī kursa kopējais vērtējums ir nesekmīgs.
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts. Kavētie un neieskaitītie laboratorijas un praktiskie darbi atstrādājami katedras noteiktajā laikā un kārtībā. Nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja katedras norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

1. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava, 2007.
2. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Jelgava, 1999.
3. Līpiņš L., Millers M., Magaznieks J. Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālās uzmērīšanas metožu precizitātes ietekmējošo faktoru un optimizācijas iespēju izpēte. Atskaite. Rīga, 2015. 130 lpp.

Papildliteratūra

1. Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos: LR likums. Stājas spēkā: 01.07.2005. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/98597-par-koku-un-apalo-kokmaterialu-uzskaiti-darijumos
2. Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti: MK 744 noteikumi. Stājas spēkā: 10.11.2007. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/166033-noteikumi-par-koku-un-apalo-kokmaterialu-uzskaiti
3. Latvijas standarts LVS 82:2003 - Apaļo kokmateriālu uzmērīšana
4. Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedŗibu izstrādāti normatīvie materiāli. Pieejams: https://www.lkuuv.lv
5. Miklašēvičs Z. (2013) Harmonization of Piece-by-Piece Measurement Methods of Roundwood Approved by Latvian Standard LVS 82:2003 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana”. No: Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th International Scientificand Practical Conference. Volume 1. Rēzeknes Augstskola. Rēzekne: RA Izdevniecība. 2013. 154.-162. lpp.
Konferences materiāli saistībā ar apaļo kokmateriālu uzmērīšanu. Pieejams: https://www.timbermeasure.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MFprofesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris", "Mežzinātne" un "Kokapstrāde" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.