Kursa kods MatZ3017

Kredītpunkti 3

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Kursa anotācija

Kokapstrādes darbmašīnas modernizācijas projekta izstrādāšana, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par kokapstrādes mašīnu projektēšanas pamatprincipiem – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, studiju darba aizstāvēšana.
Prasmes veikt darbmašīnu tehniskos aprēķinus un izvēlēties piemērotus instrumentus konkrētu uzdevumu veikšanai – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, studiju darba aizstāvēšana.
Kompetence izvērtēt darbmašīnas atbilstību izvirzītajām prasībām un pamatot to – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, studiju darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projekta izejas datu precizēšana un saskaņošana. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
2. Darbmašīnas tehniskais un tehnoloģiskais raksturojums. Modernizācijas nepieciešamības pamatojums. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
3. Rekonstrukcijas (modernizācijas) virziena izvēle un saskaņošana. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
4. Mašīnas darba režīmu izstrādāšana. Padeves ātruma izvēles diagramma. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
5. Darbmašīnas kinemātiskie aprēķini un kinemātiskās shēmas sastādīšana. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
6. Griezējinstrumenta izvēle, aprēķini un ekspluatācija. (8 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
7. Griezējinstrumenta rasējums. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
8. Griešanas mehānisma aprēķins. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
9. Padeves mehānisma aprēķins. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
10. Darbmašīnas konstrukcijas analīze. Kopskata vai mezgla rasējums. (8 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
11. Rekonstruētās darbmašīnas ekspluatācija. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
12. Rekonstruētas darbmašīnas tehniskais un tehnoloģiskais novērtējums. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
13. Grafiskās daļas noformēšana. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h)
14. Projekta apraksta daļas noformēšana. (5 h, tajā skaitā auditorijā 2 h )
15. Studiju darba iesniegšana un aizstāvēšana. (4 h, tajā skaitā auditorijā 4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv studiju darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie var izstrādāt studiju darbus par sekojošām tēmām:
1. Latvijā ražotas kokapstrādes darbmašīnas konstrukcijas analīze un tehniskie aprēķini.
2. Principiālā projekta izstrādāšana jaunai darbmašīnai konkrētas tehnoloģiskas operācijas izpildei.
3. Operāciju mehanizācija, strādājot ar sērijveidā ražotu kokapstrādes darbmašīnu.
4. Sērijveidā ražotas darbmašīnas rekonstrukcija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju darba vērtējumu veido darba izpildes atbilstība uzdevumam (70 %) un atbildes uz jautājumiem, darbu aizstāvot (30 %).

Obligātā literatūra

1. Tuherms H. Kokapstrādes instrumenti. - R: Zvaigzne, 1985. - 246 lpp.
2. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava: Balti Group, 2014. 90 lpp.
3. Kozuliņš V., Tuherms H. Zāģmateriālu ražošana. - R: Zvaigzne, 1992. - 303 lpp.

Papildliteratūra

1. Теория и конструкции деревообрабатывающих машин // Маковский Н.В., Амалицкий В.В., Комаров Г.А., Кузнецов В.М. - Москва: Лесная промышленность, 1990. - 606 стр.
2. Глебов И. Т., Неустроев Д. В. Справочник по дереворежущему инструменту. Екатеринбург. УГЛА. 2000. 252 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.