Kursa kods MatZ2044

Kredītpunkti 3

Produktu dizains

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums24.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Laura Boldiševica

Profesionālā maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

InfT2044, IT dizainā II

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3026, Zīmēšana

MākZ3027, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

MašZ2015, Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I

Kursa anotācija

Studiju kurss Produktu dizains paredz izglītot studentus rūpnieciskā dizaina nozarē un iepazīstināt to ar šīs nozares būtiskākajām īpatnībām un iezīmēm, vienlīdz sniedzot iespēju radīt praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši izstrādājumu funkcionalitātes un estētiskās kvalitātes prasībām. Studiju kursa ietvaros studentiem ir iespēja iepazīties ar jauniem materiāliem un tehnoloģiskiem procesiem, kā arī padziļināti apgūt sociālā dizaina pamatprincipus, izzināt ētiskā dizaina standartus un apzināt universālā dizaina priekšrocības. Produktu dizaina kurss izglīto jaunu izstrādājumu radīšanā, veicot padziļinātas mērķauditorijas, tirgus un materiālu izpētes, radot skices un rasējumus, kā arī veidojot prototipus un digitāli prezentējamus materiālus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Studenti pārzina produktu dizaina teorētiskos aspektus un spēj dizaina domāšanas teoriju pielietot praksē – praktizējoši uzdevumi nodarbībās.
2.Spēj atšķirt un pielietot ētiska dizaina standartus, sociāla dizaina pamatprincipus un izstrādāt ilgtspējīgu dizaina konceptu. Kā arī prot atšķirt universālu dizainu no izstrādājuma dizaina, kas radīts konkrētai mērķauditorijas grupai, saprotot tā būtiskākās prasības attiecībā uz funkcionalitāti, estētiskām īpašībām un ergonomiku – rakstisks kontroldarbs.
3.Pārzina materiālu būtiskākās īpašības, spēj tos pielietot praksē. Zina galvenos produktu dizaina attīstības posmus un spēj radīt jaunus izstrādājumus tiem sekojot. Kā arī prot izmantot otrreiz pārstrādājamos materiālus jaunu ideju radīšanā, lai uzlabotu dzīvojamās vides kvalitāti – jauna mini produktu kolekcijas radīšana, kas ietver nelielus sadzīviskus priekšmetus.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Produktu dizaina teorētiskie aspekti – 1h
2. Dizaina procesi, produktu tipi – 1h
3. Produktu dizaina specifikācijas izstrāde – 2h
Praktiskā darba aizstāvēšana 1. Tehniska pieeja dizaina radīšanā – esoša produkta pārveidošana atbilstoši funkcionālām un estētiskām īpašībām. (2h)
4. Produkta dizaina izpētes metodes – 2h
5. Sociāls dizains, atbildīgs dizains, sociālā ilgtspēja – 2h
Praktiskā darba aizstāvēšana 2. Konceptuāla pieeja dizaina radīšanā – izstrādājuma /aplikācijas/ produkta radīšana, kas veicina bērnus (vecumā no 5-12 g.) izvēlēties veselīgu pārtiku uzturā. (2h)
6. Luksusa produkti – 2h
7. Ētiska dizaina pamatprincipi – 1h
8. Ilgtspējīgs dizains, inovatīvu materiālu pielietojums produkta dizaina izstrādes procesā – 3h
Rakstisks kontroldarbs.
Produktu dizaina teorētiskie aspekti, ētiska un sociāla dizaina pamatprincipi un ilgtspējīga dizaina standarti. (2h)
9. Ideju prototipēšana un testēšana, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas – 1h
10. Uz lietotāju vērsts dizains, universāls dizains un tā piemēri – 1h
Praktiskā darba aizstāvēšana 3. Estētiska pieeja dizaina radīšanā – interjera vai modes aksesuāra izveide konkrētai sociālajai grupai, balstoties uz ētiskiem un sociāliem aspektiem. (2h)
11. Cilvēku maņu izmantošana dizaina uztverē, emocionāls dizains – 1h
12. Dizaina tendences un materiālu īpašības - 1h
13. Produktu kolekcijas izstrādes pamatprincipi – 1h
14. Otrreiz pārstrādājamo materiālu integrācija dizainā – 1h
15. Izstrādājumu prezentēšanas metodes – 2h
Praktiskā darba aizstāvēšana 4. Eksperimentāla pieeja dizaina radīšanā - otrreiz pārstrādāta papīra integrēšana izstrādājuma dizainā un mini produkta kolekcijas radīšana un prezentēšana (2h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Veiksmīgi prezentēti praktiskie darbi un sekmīgi nokārtots rakstiskais kontroldarbs ļauj iegūt nepieciešamos kredītpunktus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Rakstisks kontroldarbs par produktu dizaina teorētiskajiem aspektiem.
Jautājumus veido:
- Dizaina radīšanas pamatprincipi
- Dizaina attīstības galvenie posmi
- Dizaina mērķa raksturojums
- Dizaina vērtību atspoguļojumus
- Sociāls dizains un tā piemēri
- Ētiska dizaina pamatprincipi
- Universāla dizaina pielietojums praksē
- Ilgtspējīga dizaina standarti
- Pieredzes dizains

2. Praktiskais darbs 1: Tehniska pieeja dizaina radīšanā – eksistējoša produkta pārveidošana, balstoties uz izstrādājuma estētisko, ergonomisko un funkcionālo aspektu izvērtējumu.
3. Praktiskais darbs 2: Konceptuāla pieeja dizaina radīšanā – izstrādājuma / aplikācijas / produkta radīšanas, kas veicina bērnus, vecumā no 5 – 12 gadi, izvēlēties veselīgu pārtiku uzturā. Fokuss uz izvēlēto mērķauditorijas grupu, izmantojot kādu no apgūtajām produkta dizaina izpētes metodēm.
4. Praktiskais darbs 3: Estētiska pieeja dizaina radīšanā – modes vai interjera aksesuāra izveide konkrētai mērķauditorijas grupai, balstoties uz ētiskiem un sociāliem aspektiem. Nemateriālo dizaina īpašību apzināšana un integrēšana.
5. Prakstiskais darbs 4: Eksperimentāla pieeja dizaina radīšanā. Darbs ar otrreiz pārstrādājamu materiālu, 3D formu veidošanas paņēmieni. Mini produktu kolekcijas izveide.
Studentiem ir uzdevums izstrādāt nelielu produktu kolekciju, kas ietver vismaz trīs sadzīviskus priekšmetus jeb izstrādājumus, izmantojot otrreiz pārstrādātu papīru. Kolekcija tiek prezentēta trīs dimensionālos gatavos izstrādājumos jeb prototipos, tai papildus tiek sagatavots kolekcijas katalogs (A4 formāts). Vērtēšanā vērā tiek ņemta kolekcijas prezentācijas oriģinalitāte.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums tiek aprēķināts no piecu atzīmju (rakstiskā kontroldarba un praktisko darbu) kopvērtējuma, kas dalīts ar pieci. Ja vidējā aritmētiskā atzīme dalās, tad vērā tiek ņemts nodarbību apmeklējums. Ja apmeklēto nodarbību skaits ir vismaz 70% no kopējo nodarbību skaita, tad vērtējums tiek pacelts uz augšu.

Obligātā literatūra

1.Fiell Ch., Fiell P. Designing for the 21st century. Köln: Taschen, 2005.
2.Milton A., Rodgers P. Product Design. London: Laurence King, 2011. 240 p.
3.Lefteri Ch. Materials for Design. London: Laurence King, 2014.
4.Legzdiņš A. Mani darbi un nedarbi. Rīga: Neputns, 2012.

Papildliteratūra

1.Best K. The Fundamentals of Design Management. Switzerland: AVA book, 2010.
2.Jackson P. Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form. London: Laurence King Publishing, 2011. 223 p.
3.Gimenez M. European Product Design. Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2013.
4.Best K. Design Management. Switzerland: AVA Book, 2006.
5.Hellers S., Andersone G. Grafiskā dizaina rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016.

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība, pilna laika studijās 2. kursa 2. semestrī un nepilna laika studijās 2. kursa 1. semestrī.