Kursa kods MatZ2036

Kredītpunkti 4.50

Koksnes mācība

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Leonards Līpiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Magaznieks

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

MatZB016 [GMTRB016] Koksnes mācība

Kursa anotācija

Studenti apgūst koksnes makro un mikro uzbūvi un koku sugu noteikšanu pēc koksnes makropazīmēm. iepazīst metodes fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanai. Izvērtē koku sugas pēc dažādiem rādītājiem un to piemērotību noteiktiem ekspluatācijas apstākļiem. Noskaidro dažādu faktoru ietekmi uz koksnes īpašību izmaiņām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Pārzin par koksnes uzbūvi, fizikālām un mehāniskām īpašībām un to noteikšanām metodēm,(laboratorijas darbs)
•Prot noteikt 22 rūpnieciski nozīmīgas koku sugas, raksturot to īpašības un pielietojumu,(praktiskais darbs)
•Atbildīgi izvēlēties noteiktam izmantošanas veidam piemērotākās koku sugas.(praktiskais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa saturs, koksnes definīcija, priekšrocības (l.) Makroskopiskās pazīmes (3 l.d.)
2 Koksnes trūkumi, pielietošanas virzieni (l.).Koku sugu grupu izdalīšana, skujkoku noteikšana (3 l.d.).
3 Koka daļas, to funkcijas un izmantošanas iespējas (l.).
4 Galvenie koksnes griezumi,serde, miza, kombijs, aplieva (l.).Lapu koku ar izliektām trahejām not.(Prakt.d.4 st.)
5 Kodols, gadskārta, koksnes stari (l.). Visu koksnes paraugu noteikšana.(3 l.d.).
6 Koksnes mikrouzbūve (l.).Kolokvijs koku sugu not.rakst. (3 l.d.)
7 Koksnes ķīmiskā uzbūve. Šūnapbalks (l.). Koksnes mikrouzbūve (3 l.d.).
8 Koksnes dekoratīvās īpašības. Ūdens veidi. 1.kontroldarbs. Izejvielu vērēšana zāģmateriālu raž. Prakt.d.4 h raž.uzņ..
9 Mitruma rādītāji, to izmaiņas. (l.).Mitruma noteikšana (l.d.).
10 Koksnes rukšana.Negatīvas parādības(l.).Fizikālo īpašību noteikšana (prakt.d.)
11 Koksnes blīvums, tā nozīme (l.). Fizikālo īpašību noteikšanaIzejvielu vērtēšana saplākšņu un plātņu raž.Prakt.d.4h
12 Sadedzes siltums. Mehānisko īpašību rādītāji (l.). Laboratorijas darbu aizstāvēšana.(seminārs)
13 Robežstiprība. Deformāciju rādītāji (l.). Robežstiprības noteikšana (prakt.d.)
14 Koksnes ekspluatācijas rādītāji (l.). Gadskārtu-platuma ietekme Izejvielu vērt. taras un energokoksnes raž.(prakt.d.)
15 Koksnes kvalitātes izmaiņas dažādās stumbra daļās. Praktiskie uzdevumi (prakt.d.)
16 Mežsaimniecisko pasākumu un augšanas reģiona ietekme uz koksnes kvalitāti (l.). 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem un nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi ir jāapgūst detalizēts 22 koka sugu raksturojums un to izmantošanas iespējas

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jākārto 2 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, laboratorijas, praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu
Līdz eksāmenam jābūt izpildītiem visiem jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem nodarbību plānā paredzētajiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem.
Kumulatīvais vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas darbu vērtējuma un aktivitātēm nodarbību laikā.
Eksāmenu (Ieskaiti) var nekārtot, ja katra kontroldarba un kolokvija vērtējums ir 6 un augstāks; eksāmena vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbu, praktisko darbu un kolokviju vērtējumiem.
Eksāmens, ieskaite ir rakstisks, bez palīgmateriālu lietošanas. Ja eksāmena, ieskaites atzīme ir nesekmīga (3), arī kursa kopējais vērtējums ir nesekmīgs. Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts. Kavētie un neieskaitītie laboratorijas un praktiskie darbi atstrādājami katedras noteiktajā laikā un kārtībā. Nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja katedras norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

1. Koksnes paraugu noteikšana un raksturošana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2000. 26 lpp.
2. Koksnes fizikālās un mehāniskās īpašības. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2000. 30 lpp.
3. Уголев Б. Древесиноведение с основами лесного товароведения. Москва: Московский гос.унив.леса, 2001. 340 с.

Papildliteratūra

1. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 2003. 191 lpp.
2. Lohmann U. Holz - Handbuch. 4. Aufl. voelling neuberarb . [S.l.] : DRW - Verlag, 1995. 311 S.
3. Bruce Hoadley R. Identifying wood. USA: The Taunton pres, 1990. 223 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, Rīga. "Balti" žurnāls-ISSN 1407-6667
2. Baltic Forest, ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrādes" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.