Kursa kods MatZ2028

Kredītpunkti 1.50

CNC pamati kokapstrādē

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Kārlis Būmanis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Tehnoloģiju attīstība un tendences, pielietojums koksnes mehāniskajā apstrādē. Ražošanā pielietojamo datorizēto sistēmu apskats. Programvadības (CNC) darbmašīnu darbības principi. CNC iekārtu veidi un pielietojums, izvēles pamatprincipi. Tehnoloģija darbā ar CNC darbmašīnām. Programmēšanas pamati. Praktisko iemaņu apguve darbā ar datorizētās projektēšanas sistēmu un CNC laboratorijas iekārtu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 CNC mašīnu attīstība un pielietojums kokapstrādē.
2 Mašīnu konstrukcijas tipi un vadības veidi
3 CNC mašīnas uzbūve
4 Programmēšanas pamati
5 Uzdevumi tehnoloģisko pamatu izpratnei
6 Uzdevumi griešanas tehnisko pamatu apguvei
7 Uzdevumi pozīcijas programmēšanai.
8 Uzdevumi nogriežņu programmēšanai
9 Uzdevumi ar kustībām Z ass virzienā
10 Uzdevumi riņķa līnijas un līklīniju programmēšanai
11 Uzdevumi trīs asu interpolācijai
12 Uzdevumi instrumentu korekcijai un nulle punkta pārnešanai
13 Projekts programmēšanas pamatos
14 Projekts programmēšanas pamatos
15 Lab.darbi - CNC laboratorijas iekārta
16 Lab.darbi - iepazīšanās ar CNC iekārtas darbu ražošanā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju priekšmeta apgūšanu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem;
- jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums par projektu

Obligātā literatūra

1. CNC pamati kokapstrādē / Metodiskais materiāls

Papildliteratūra

1. Beyer Paul-Heinz. Technologie von CNC-Holzbearbeitungsmachinen. – Dusseldorf, 1988. – 255 s.

Periodika un citi informācijas avoti

1. mēnešraksts "Lietaskoks".
2. žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
3. laikraksts "Holz-Zentralblatt".
4. Žurnāls "Timber Industry Magazine".

Piezīmes

Priekšmets iekļauts MF Kokapstrādes studiju programmas izvēles daļā (4 semestris).