Kursa kods MatZ2017

Kredītpunkti 4.50

Kokapstrāde

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits36

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums09.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

author pasn.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Mate1033, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

MatZ2008, Koksnes mācība

Aizstātais kurss

MatZB008 [GMTRB008] Kokapstrāde

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt kokapstrādes darbmašīnu un griezējinstrumentu konstrukcijas un racionālas ekspluatācijas principus, zāģmateriālu ražošanas produkcijas raksturojumu, kvalitātes vērtēšanu, zāģbaļķu sazāģēšanas teorētiskos principus, darbu tehnoloģiju un lietotās iekārtas, zāģmateriālu dabīgo un mākslīgo žāvēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izskaidrot jēdzienus un likumsakarības par zāģmateriālu ražošanas tehnoloģijām, iekārtām, zāģmateriālu kvalitātes pārbaudēm un koksnes žāvēšanas tehnoloģijām.
Vērtēšana - diskusijas lekcijās, kontroldarbs par zāģmateriālu klasifikāciju, uzmērīšanu, novērtēšanu un ražošanas tehnoloģijām, kontroldarbs koksnes žāvēšanā.
Prasmes - veikt zāģmateriālu uzmērīšanu un apjoma noteikšanu un novērtēt zāģmateriālu ārējā izskata un stiprības atbilstību standartu prasībām, formulēt un risināt ar koksnes mitruma izmaiņām saistītos jautājumus.
Vērtēšana - diskusijas lekcijās, laboratorijas darbs zāģmateriālu kvalitātes vērtēšanā, kontroldarbs koksnes žāvēšanā.
Kompetence - adaptēt un novērtēt kokapstrādes darbmašīnas, zāģmateriālu ražošanas un žāvēšanas procesus.
Vērtēšana - diskusijas lekcijās, laboratorijas darbs zāģmateriālu kvalitātes vērtēšanā, kontroldarbs koksnes žāvēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vispārējās ziņas par kokapstrādes iekārtām un instrumentiem (lekcijas, 4 h) 2.Gateri un lentzāģmašīnas, to ekspluatācija (lekcijas, 3 h) 3.Ripzāģmašīnas un to ekspluatācija (lekcijas, 2 h) 4.Zāģu apkope un atjaunošana (lekcijas, 3 h) 5.Kokapstrādes darbmašīnu un griezējinstrumentu konstrukcijas un ekspluatācija (laboratorijas darbi, 4 h) 6.Zāģbaļķu sazāģēšanas plāna sastādīšana (lekcijas, 2 h) 7.Zāģmateriālu klasifikācija un raksturojums (lekcijas, 2 h) 8.Zāģmateriālu ražošanas tehnoloģijas (lekcijas, 3 h) 9.Zāģmateriālu uzmērīšana un novērtēšana (lekcijas, 5 h) 10.Zāģmateriālu izmēru un tilpuma noteikšana un ārējā izskata vērtēšana (laboratorijas darbi, 4 h) 11.Koksnes mitrums un koksnes fizikālo īpašību izmaiņas mitruma ietekmē (lekcijas, 3 h) 12.Zāģmateriālu mākslīgās žāvēšanas pamati (lekcijas, 2 h) 13.Žāvēšanas aģentu raksturojums (lekcijas, 1 h) 14.Zāģmateriālu žāvēšanas veidi un iekārtas. Zāģmateriālu žāvēšanas procesa vadība (lekcijas, 3 h) 15.Žāvēšanas režīmu sastādīšana (laboratorijas darbi, 4 h)16.Žāvēšanas kvalitātes novērtēšana un rādītāji. EDG vadlīnijas. Eiropas standarti (lekcijas, 3 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju rezultātu novērtē ar eksāmenu, ko veido:
1.saņemta ieskaite par koksnes apstrādes mašīnām un instrumentiem;
2.uzrakstīts kontroldarbs un izstrādāts laboratorijas darbs par zāģmateriālu ražošanu un zāģmateriālu kvalitātes novērtēšanu;
3.uzrakstīts kontroldarbs koksnes žāvēšanas jautājumos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.patstāvīgais laboratorijas darbs – zāģmateriālu kvalitātes novērtēšana individuāli izsniegtiem zāģmateriāliem.
2.patstāvīgais darbs – koksnes žāvēšanas tehnoloģiju apguve, koksnes mitruma satura mērīšana un žāvēšanas kvalitātes izvērtēšana.
3.patstāvīgais darbs – kokapstrādes darbmašīnas un instrumenta izvēle noteiktas tehnoloģiskās operācijas veikšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.Saņemta ieskaite par koksnes apstrādes mašīnām un instrumentiem – 33.3 %.
2.Izstrādāts laboratorijas darbs un uzrakstīts kontroldarbs par zāģmateriālu ražošanu – 33.3 %.
3.Uzrakstīts kontroldarbs koksnes žāvēšanas jautājumos – 33.4 %.

Obligātā literatūra

1.Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2.Mooslechner W. Winterholz. Salzburg- Munchen, Verlag Anton Pustet, 2009. 136 p.
3.Trübswetter T. Holztrocknung, Verfahren zur Trocknung von Schnittholz-Planung von Trocknungsanlagen, 2009. 204 p.

Papildliteratūra

1. Sleņģis M. E. Kokzāģēšanas instrumenti, to sagatavošana darbam. Rīga: LAK amatniecības lit. apg., 1998. 120 lpp.
2. Bowyer J.L., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science. Ames, Iowa: Iowa State Press, 2003. - 554 p.
3. EDG-Recomendation "Assessment of drying quality of timber", 1994, 27 p., pieejams http://www.timberdry.net/downloads/EDG/EDG-Recommendation(eng).pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1.„Baltijas Koks” ISSN 1407-6667.
2.Koka nozares laikraksts „Holz-Zentralblatt”. ISSN:0018-3792.
3.http://www.timberdry.net (portāls par koksnes žāvēšanu).
4.Standartu katalogs https://www.lvs.lv.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.