Kursa kods MatZ2008

Kredītpunkti 3

Koksnes mācība

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums02.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Leonards Līpiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Magaznieks

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst koksnes makro un mikro uzbūvi un koku sugu noteikšanu pēc koksnes makropazīmēm. iepazīst metodes fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanai. Izvērtē koku sugas pēc dažādiem rādītājiem un to piemērotību noteiktiem ekspluatācijas apstākļiem. Noskaidro dažādu faktoru ietekmi uz koksnes īpašību izmaiņām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par koksnes uzbūvi, fizikālām un mehāniskām īpašībām un to noteikšanām metodēm, (kontroldarbs)
• Prasmes noteikt 22 rūpnieciski nozīmīgas koku sugas, raksturot to īpašības un pielietojumu, • Kompetence izvēlēties noteiktam izmantošanas veidam piemērotākās koku sugas.(kontroldarbs)
Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā, eksāmenā vai ieskaitē var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi. (kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa saturs, koksnes definīcija, priekšrocības (l.) Makroskopiskās pazīmes (l.d.)
2 Koksnes trūkumi, pielietošanas virzieni (l.).Koku sugu grupu izdalīšana, skujkoku noteikšana (l.d.).
3 Koka daļas, to funkcijas un izmantošanas iespējas (l.).
4 Galvenie koksnes griezumi,serde, miza, kombijs, aplīva (l.).Lapu koku ar izliektām trahejām noteikšana .(l.d.)
5 Kodols, gadskārta, koksnes stari (l.). Visu koksnes paraugu noteikšana.(l.d.).
6 Koksnes mikrouzbūve (l.).Kolokvijs koku sugu not.rakst. (l.d.)
7 Koksnes ķīmiskā uzbūve. Šūnapbalks (l.). Koksnes mikrouzbūve (l.d.).
8 Koksnes dekoratīvās īpašības. Ūdens veidi. 1.kontroldarbs.
9 Mitruma rādītāji, to izmaiņas. (l.).Mitruma noteikšana (l.d.).
10 Koksnes rukšana.Negatīvas parādības(l.).Fizikālo īpašību noteikšana (l.d.)
11 Koksnes blīvums, tā nozīme (l.). Fizikālo īpašību noteikšana (l.d.)
12 Sadedzes siltums. Mehānisko īpašību rādītāji (l.). Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
13 Robežstiprība. Deformāciju rādītāji (l.). Robežstiprības noteikšana (l.d.).
14 Koksnes ekspluatācijas rādītāji (l.). Gadskārtu-platuma ietekme (l.d.).
15 Koksnes kvalitātes izmaiņas dažādās stumbra daļās. Praktiskie uzdevumi (l.d.).
16 Mežsaimniecisko pasākumu un augšanas reģiona ietekme uz koksnes kvalitāti (l.). 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējuma iegūšanai, jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Iespējama galīgā vērtējuma uzlabošana, pārrakstot vienu no kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi ir jāapgūst detalizēts 22 koka sugu raksturojums un to izmantošanas iespējas

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jākārto 2 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, laboratorijas, praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu
Līdz eksāmenam jābūt izpildītiem visiem jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem nodarbību plānā paredzētajiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem.
Kumulatīvais vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas darbu vērtējuma un aktivitātēm nodarbību laikā.
Eksāmenu (Ieskaiti) var nekārtot, ja katra kontroldarba un kolokvija vērtējums ir 6 un augstāks; eksāmena vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbu, praktisko darbu un kolokviju vērtējumiem.
Eksāmens, ieskaite ir rakstisks, bez palīgmateriālu lietošanas. Ja eksāmena, ieskaites atzīme ir nesekmīga (3), arī kursa kopējais vērtējums ir nesekmīgs.
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts. Kavētie un neieskaitītie laboratorijas un praktiskie darbi atstrādājami katedras noteiktajā laikā un kārtībā. Nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja katedras norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

1. Koksnes paraugu noteikšana un raksturošana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2000. 26 lpp.
2. Koksnes fizikālās un mehāniskās īpašības. Mācību palīglīdzeklis.Jelgava: LLU, 2000. 30 lpp. 3. Уголев Б. Древесиноведение с основами лесного товароведения. Москва: Московский гос.унив.леса, 2001, 340 с.

Papildliteratūra

1. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 2003. 191 lpp.
2. Lohmann U. Holz-Handbuch. [S.l.]: DRW-Verlag, 1995. 311 S.
3. Hoadley R. B. Identifying wood. USA: The Taunton pres, 1990. 223 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Rīga. "Balti" žurnāls. ISSN 1407-6667
2. Baltic Foresting. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” un augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.