Kursa kods MatZ1005

Kredītpunkti 3

Ievads studijās

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits26

Semināru un praktisko darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

author

Laimonis Kūliņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, paplašinātas zināšanas par apgūstamo specialitāti, par studiju procesa organizāciju un studiju normatīvo bāzi LLU. Zināšanas par LLU un Meža fakultātes vēsturi struktūru un pārvaldi. Prasmes iepazīt studiju programmas plānu un kursu saturu, studēšanas metodes un prasmes studiju darbu un pētniecisko darbu izstrādē. Kursa mērķis sniegt studentiem informāciju, lai iegūtās zināšanas ļautu efektīvi izmantot universitātes radītās iespējas akadēmiskajai un profesionālajai izaugsmei, iepazīstot arī meža nozares lomu studijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par LLU vēsturi, LLU muzeju, MF un Kokapstrādes katedras vēsturi, struktūru un studiju organizāciju, SIA "Meža un koksnes produktu P&A institūts" darbību, studentu korporāciju "Šalkone", LLU studentu kluba darbību, e-studijām, studijām, vecāko kursu (III, IV) studentu skatījumā.
Prasmes orientēties augstākās izglītības pamatos pasaulē, Eiropā, Latvijā, LLU, MF, iegūt informāciju LLU bibliotēkā, par darba drošību sadzīvē.
Kompetenci izvērtēt meža nozares lomu Latvijas tautsaimniecībā un attīstības tendenci Latvijā un pasaulē

Kursa saturs(kalendārs)

. Bibliotēku zinātne un bibliogrāfijas pamati. (2 h)
2. Studiju informatīvais nodrošinājums. (1 h)
3. Darba drošība studijas procesā. (1 h)
4. Meža fakultātes darbība un studiju process. (1 h)
5. Kokapstrādes katedras studiju process, cilvēkresursi un pieejamā infrastruktūra. (1 h)
6. SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” nozīme un funkcijas. (2 h)
7. LLU Studentu pašpārvaldes un studentu korporācijas “Šalkone” darbības raksturojums. (1 h)
8. LLU E-studijas iespējas un vecāko kursu studentu vērtējums par studiju teorētisko un praktisko īstenošanu. (1 h)
9. LLU vēsture un LLU muzeja apmeklējums (2 h)
10. LLU struktūra un citu fakultāšu darbība. (4 h)
11. Meža nozares un tās raksturojums. (2 h) Praktiskais darbs (2h)
12. Kokapstrādes sektora un tās loma Latvijas tautsaimniecībā. (2h) Praktiskais darbs (2h)
13. Ārvalstu studijas iespējas un integrēšanas iespējas esošā studiju procesā. (1h)
14. Attīstības tendences kokapstrādē Latvijā un pasaulē. (1h)
15. Jaunākās tehnoloģijas kokapstrādes nozarē. (2h) Praktiskais darbs (2h)
16 Augstākās izglītības pamati pasaulē, Eiropā, Latvijā, LLU, MF (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu, jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību. Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem, iesniegtai un aizstāvētai prezentācijai, uzrakstītam testam. Ieskaite ar atzīmi veidojas no testā un iesniegtā, aizstāvētās prezentācijas iegūto punktu (ballu) summas atbilstoši novērtējumu skalai 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos 48 h studentiem jāapgūst šādas tēmas:
• pieejamo meža nozares, t.i. kokapstrādes sektoru, datu analizēšana un apstrāde (24h);
• attīstības tendences kokapstrādes sektorā, ietekmējošie faktori Latvijā un pasaulē (8h);
• jaunākās tehnoloģijas kokapstrādes nozarē un gatavās produkcijas ražošanas raksturojums (8h).
• Koksnes gatavās produkcijas ražošanas raksturojums (8h)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa rezultātu vērtēšanā un vērtējuma iegūšanā būtiski, lai studenta apmeklējums ir virs 85% no kopējā nodarbība apmeklējuma. Studiju kursā studentu zināšanu vērtēšana notiek 2 daļās, t.i., semestra laikā ir:
• jānokārto teorētiskais tests par studiju kursā pasniegtajām tēmām, kur mutiskas vai rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no jautājumiem atbildēti pareizi;
• jāsagatavo un jāaizstāv prezentācija un tā ir sekmīga, ja vismaz 40% no vērtējuma 10 ballu skalā.
Gala vērtējums veidojās kā vidēji svērtais vērtējums 10 ballu skalā no apmeklējuma (10%), no sekmīga nokārtota testa (30%), no sekmīga sagatavotas un aizstāvētas prezentācijas (60%).

Obligātā literatūra

• Bukšāns E., Būmanis K., Domkins A., Dekšnis A., Beķeris P. (2019) Koksne šodien un nākotnē, LLU Meža fakultāte, Kokapstrādes katedra, Jelgava, 138 lpp., ISBN 978-9934-8735-5-3.
• Domkins A. (2017) Koks tavās mājās: praktiskie padomi (otrais papildinātais izdevums), Rīga: Jumava, 238 lpp. ISBN 978-9934-20-062-5

Papildliteratūra

• Berķis A., Ziemelis A. (2019) Saplāksnis: No sarkofāga līdz tankkuģim, Jumava, Rīga, 376 lpp., ISBN 978-9934-203152
• Hānbergs Ē. (2018) Bērzs, Jumava, Rīga, 215 lpp., ISBN 978-9934-20-286-5

Periodika un citi informācijas avoti

Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
• Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.