Kursa kods MatZ1004

Kredītpunkti 3

Metroloģija un standartizācija

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Kārlis Būmanis

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

MatZ2005 [GMTR2005] Tehniskā mērīšana kokapstrādē

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par metroloģijas, standartizācijas un atbilstības novērtēšanas nozīmi kvalitatīvu un drošu produktu, pakalpojumu un procesu nodrošināšanā. Studiju kurss dod zināšanas par mūsdienu tendencēm metroloģijas, atbilstības novērtēšanas un standartizācijas jomā, starptautiskām, reģionālām un nacionālām metroloģijas un standartizācijas sistēmām un organizācijām, sniedz ieskatu testēšanas laboratoriju darbībā, mērīšanas un produktu sertificēšanas procesos, iepazīstina ar metroloģijas, standartizācijas, sertifikācijas un akreditācijas sistēmām un to normatīvo ietvaru Latvijā, Eiropā, pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par mērījumiem, mērīšanas metodēm un instrumentiem, sertifikācijas un standartizācijas sistēmām, organizācijām, atbilstības novērtēšanas procedūrām, standartu izstrādes norisēm.
Studenti iegūst prasmes mērīšanas metožu un instrumentu pielietojumā praktiskajos mērījumos, Latvijas sertifikācijas, standartizācijas un akreditācijas institūciju pakalpojumu izmantošanā.
Studenti iegūst kompetences mērīšanas līdzekļu un metožu izvēlē, mērījumu rezultātu apstrādē un analīzē, standartu un sertifikātu nozīmei preču brīvā kustībā EEZ.
Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas katram studentam individuāli praktisko un laboratorijas darbu laikā, diskusijās par individuāli sagatavotajām prezentācijām un pārbaudes testos.

Kursa saturs(kalendārs)

Katrai tēmai paredzētas 2 nodarbības: standartizācijas sadaļā lekcija un praktiskais darbs, metroloģijas sadaļā lekcija un laboratorijas darbs.
1. Standarta definīcija, ievads standartizācijā, standartizācijas organizācijas Latvijā, Eiropā, pasaulē.
2. Standartizācijas principi. Standartu veidi.
3. Standartizācijas process, institucionālais ietvars.
4. Standartu saturs, klasifikācija. Standartu meklēšana.
5. Standartizācijas un atbilstības novērtēšanas nepieciešamība un nozīme kvalitātes un brīvās preču kustības nodrošināšanā.
6. Produktu, pakalpojumu un procesu atbilstības novērtēšana. Testēšana, kalibrēšana, sertificēšana, inspicēšana.
7. Atbilstības novērtēšanas sistēma un organizācija Latvijā. Akreditācijas sistēma.
8. Standarta loma saimnieciskajā darbībā. Normatīvā vide Latvijā, Eiropā un standartizācija. Harmonizētie standarti.
9. Metroloģijas definīcija, fizikālo lielumu mērīšana, metroloģijas nozares.
10. Metroloģijas normatīvā vide un institucionālais ietvars.
11. Mērvienības, to vēsturiskā attīstība, mērvienību sistēmas.
12. Mērīšanas metodes un līdzekļi.
13. Mērinstrumentu metroloģiskie raksturlielumi.
14. Mērīšanas kļūdas un mērījumu nenoteiktība.
15. Mērīšanas metožu un aprīkojuma praktiskā pielietojuma piemēri kokapstrādes nozarē.
16. Mērīšanas metožu un aprīkojuma praktiskā pielietojuma piemēri kokapstrādes nozarē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas studiju kursā plānotās kontaktstundas (vai attālinātās nodarbības), izpildīti un prezentēti semestra laikā uzdotie patstāvīgi studiju darbi, pozitīvs novērtējums studiju kursa noslēguma testā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darba uzdevumi studiju kursa tematikas ietvaros aktuālas informācijas meklēšanas, analīzes un publiskas prezentācijas veidā. Noslēgumā jautājumi un diskusija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgie studiju darbi – jābūt izpildītiem uzdotajiem uzdevumiem (informācijas apkopojums prezentācijā, informācijas analīze vai apliecinājums par uzdevuma sekmīgu izpildi, vērtējums – jā/nē)
Studiju kursa noslēguma tests (20 jautājumi, pa 10 no metroloģijas un standartizācijas tēmām), minimālais rezultāts ieskaitei - 60%. Mēģinājumu skaits – 3. Kopējais vērtējums – vidējais no visiem mēģinājumiem.
Iespējamās vērtējuma korekcijas: viena balle augstāk, ja regulāri un kvalitatīvi paveikti patstāvīgie darbi, viena balle zemāk, ja neregulāri un nekvalitatīvi patstāvīgie darbi.

Obligātā literatūra

1. Standartizācija. Sadarbībā ar BO VSIA "Latvijas standarts". Aut. Jānis Strīpnieks. Rīga : SIA "Personāla sertifikācijas institūts", 2004. 58 lpp.
2. A World Built on Standards - A Textbook for Higher Education. Danish Standards Foundation, 2015. 114 p.
3. Rokasgrāmata testēšanas un analītiskajām laboratorijām / Imants Matīss, Latvijas Zinātņu akadēmija. Sertifikācijas centrs. Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. 637 lpp.
4. Metrology in industry: the key for quality. Edited by French College of Metrology. London: ISTE, 2006. 270 p.
5. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. Rīga: RTU, 2008. 242 lpp. 4. Metrology in short. 3rd edition. EURAMET, 2008. 84 p.

Papildliteratūra

1. Metrology in short, 3rd edition. EURAMET, 2008. 84 p.
2. BIPM: The International System of Units, 8th edition 2006.
3. International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms, VIM, 3rd edition, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
2. Metrologia. ISSN 0026-1394
3. ISO focus. ISSN 2226-1095

Piezīmes

MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna laika un nepilna laika studijās