Kursa kods MatZ1003

Kredītpunkti 3

Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ1002, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

Kursa anotācija

Kursa darbā jāizvēlas mēbeļu izstrādājums, kurams jāizstrādā savienojumi, jāpamato materiālu un furnitūras izvēle un jānovērtē atbilstība EN standartu prasībām. Tiek veikta izstrādājuma detalizācija un ieskats iespējamajā izgatavošanas tehnoloģijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes materiālu un furnitūras izmantošanu mēbeles konstrukcijā un tās atspoguļošanu dokumentālā risinājumā.
(Kursa darba pirmo nodaļu vērtēšana, kuras saistītas ar produktu aprakstu un iekļauto elementu pamatojumu )

Prasmes izstrādāt koksnes izstrādājuma skici un saprotamu rasējumu un spēt to atspoguļot tehniski saprotamā veidā.
(Vērtējas kursa darba vizuālā daļa un atbilstošās skaidrojošās nodaļas)

Kompetence izstrādājumam izstrādāt savienojumus un orientējošo tehnoloģiju un aprakstošo sadaļu.
(Vērtējas kopā viss kursa darbs un aizstāvēšana)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Iepazīšanās ar kurs darba izstrādi. (2h)
2. Iepazīšanās ar kursa darba tehnisko noformējumu. (2h)
3. Izvēlētā produkta aprobācija, izvērtēšana. (2h)
4. Izvēlētā produkta materiālu apraksts un materiālu izvēles pamatojuma atspoguļošana. (8h)
5. Izvēlētā produkta savienojumu risinājuma izstrāde un pamatojums. (8h)
6. Izvēlētā produkta furnitūras izvēle un pamatojums. (8h)
7. Specifikācijas sastādīšana par materiāliem un to apjomu (4h)
8. Izvēlētā produkta detalizācijas/rasējuma sagatavošana, tai skaitā pielaižu attēlošana (18h)
9. Normatīvās vides, kas attiecas uz izvēlēto produktu – analīze un būtiskāko lietu norādīšana (8h)
10 Īss apraksts par izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas iespējām. (8h)
11. Secinājumu un priekšlikumu sagatavošana. (4h)
12. Kursa darba aizstāvēšana. (8h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāaizstāv kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra sākumā tiek izdiskutēts potenciālais izstrādājums ar katru studējošo individuāli. Notiek ievadinstruktāža par kursa darba tehnisko un saturisko pusi. Tālākās darbības tiek pārrunātas individuāli ar katru studentu, veidojot vadlīnijas izstrādes gaitai un palīdzot ar radušajām problēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ar atzīmi vērtē kursa darba rakstisko pusi un ar atzīmi vērtē kursa darba aizstāvēšanas procesu. Abas atzīmes veido gala vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Handbuch technisches zeichnen und Entwerfen Mobel und Innenausbau 2004. 280 lpp.
2. Nutsch W. Handbuch der konstruktion: Mobel und Einbauschrakne 2006. 398 lpp.
3. Terrei N. Holzverbindungen. Bern: Haupt Verlag, 2010. 144 S.

Papildliteratūra

1. Terrei N.Holzverbindungen. Bern: Haupt Verlag, 2010. 144 lpp.
2. Nutsch W. Handbuch der konstruktion: Mobel und Einbauschrakne 2006. 398 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Holz-Zentralblatt, ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā sadaļā.