Kursa kods MatZ1002

Kredītpunkti 4.50

Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

MatZB013 [GMTRB013] Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

Kursa anotācija

Iepazīšanās ar koksnes un dažādu plātņu materiālu veidiem un to izmantošanas iespējām. Iepazīšanās ar drāztiem, lobītiem un zāģētiem finieriem un to izmantošanu. Iepazīšanās ar materiālu savienojumu veidiem platumā, garumā un biezumā un neizjaucamiem un izjaucamiem savienojumiem dažādās kombinācijās. Iepazīšanās ar līklīnijas detaļām. Iepazīšanās ar rāmju kārbu, atvilktņu, plauktu, mēbeļu atbalstu, skapju, rakstāmgaldu, virtuves galdu, taburešu, krēslu, dīvānu-gultu, atpūtas krēslu, krēslu-gultu konstrukcijām. Ieskats precizitātes un pielaižu izmantošanā. Konstruētu mēbeļu testēšanas principi un vērtēšana atbilstoši mēbeļu EN standartu prasībām, laboratoriskos apstākļos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes izstrādājumu izgatavošanā lietotiem materiāliem un to īpašībām, detaļu savienošanas veidiem, koksnes izstrādājumu konstrukcijām un funkcionāliem izmēriem.
(Mājas darbs par materiālie un uzstāšanās auditorijas priekšā par izvēlēto tēmu)

Prasmes izstrādāt skici un vērtēt izstrādājumu pēc EN standartu prasībām.
(Uzstāšanās auditorijas priekšā, izklāstot mājās sagatavoto tēmu, balstoties uz piešķirtā izstrādājuma bāzes)

Kompetence veidot mēbeļu konstrukciju no atbilstošiem materiāliem un piemērotiem savienojumiem, ievērojot EN mēbeļu standartu izmēru, statiskās izturības un ilgizturības prasības.
(Mājas darbs, kur tiek apskatīta eksistējoša mēbele un vērtēta no konstruktīvā risinājuma puses, kā arī no EN standartu prasību puses)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Masīvās koksnes kā materiāla pozitīvās un negatīvās īpašības. Plātņu materiālu veidi, to pozitīvās un negatīvās īpašības. (5h, lekcijas)
2. Līmētie savienojumi platumā, biezumā un garumā. (3h, lekcijas)
3. Lobītie, drāztie un zāģētie finieri un to izmantošana. (3h, lekcijas)
4. Stūra savienojumi rāmjiem. Stūra savienojumi kārbām. (3h, lekcijas)
5. Trīs elementu savienojumi un izjaucamie savienojumi. (1h, lekcija)
6. Mēbeļu furnitūra. (3h, lekcija)
7. Līklīnijas detaļas (2h, lekcija)
8. Detaļu un savienojumu precizitāte un pielaides. (2h, lekcija)
9. Mājas darbu aizstāvēšana publiskās runas veidā par tēmām 1 līdz 8 (3h)
10. Pārbaudes darbs (1h)
11. EN standartu prasības attiecībā uz mēbelēm. (10h, lekcija)
12. EN standartu prasību ievērošanas pārbaudes laboratoriskos apstākļos. (8h, lekcija)
13. Mājas darbu aizstāvēšana par mēbeļu EN standartu lietošanu, konstruējot mēbeles. (3h)
14. Pārbaudes darbs (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu, sekmīgi jānokārto 2 pārbaudes darbi, jābūt iesniegtiem un sekmīgi aizstāvētiem 3 mājas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pirmais mājas darbs par materiāliem un to īpašībām. (5h)

Otrais mājas darbs, kurā studējošajiem patstāvīgi jāanalizē pieejamajos avotos viņam piešķirto tēmu, jāsagatavo kā prezentācija, vai līdzvērtīga risinājuma izklāsts un tas mutiski jāatspoguļo kursa biedriem, trenējot spēju runāt, formulēt domu un uzstāties auditorijas priekšā. Tēmas tiek kursā sadalītas individuāli, saistītas ar lekciju tēmām, bet tādā izpildījumā, ka starp studentiem tās nepārklājas. (27h)

Trešais mājas darbs - piešķirtās mēbeles vērtēšana atbilstoši EN standartu prasībām, vizuālā veidā atspoguļojot izmantotos standartus, konstatētās neatbilstības un personīgos ieteikumus par mēbeles uzlabošanas iespējām. (40h)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mājas darbs par materiāliem (atzīme).
Pārbaudes darbs par materiāliem (atzīme).
Mājas darbs par tēmu saistītu ar studiju kursu (atzīme)
Mājas darbs par mēbeļu konstrukciju, savienojumiem un atbilstību EN standartu prasībām (atzīme).
Pārbaudes darbs par mēbeļu EN standartiem (atzīme)

Tiek rēķināta vidējā aritmētiskā atzīme, kas veido semestra vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Ozoliņš A. Praktiskā koksne. Rīga: Jumava 2005. 92 lpp.
2. Nutsch W. Handbuch der konstruktion: Mobel und Einbauschrakne 2006. 398 lpp. 3. Terrei N. Holzverbindungen. Bern: Haupt Verlag, 2010. 144 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667 2. Holz-Zentralblatt, ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.