Kursa kods Mmeh3002

Kredītpunkti 1.50

Mehatronikas sistēmas II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Guntis Gailums

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Mmeh3001, Mehatronikas sistēmas I

Aizstātais kurss

MmehB005 [GMMEB005] Mehatronikas sistēmas II

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iegūt izpratni par mehatronikas principiem, sistēmisko pieeju mehatronisko sistēmu konstruēšanā un apkalpošanā. Studenti apgūst mehatronisko sistēmu uzbūvi, dinamiskās īpašības un pārvades funkcijas. Studenti apgūst sensoru darbības principus un to izmantošanu dažādu fizikālu lielumu mērīšanai un rūpniecisko procesu automatizācijas procesu vadībai. Studenti apgūst elektronisko ierīču darbību un programmējamo loģisko kontrolleru programmēšanas pamatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina mehatronisko sistēmu darbības principus, sistēmisko pieeju un dinamisko sistēmu īpašības – kontroldarbs.
Pārzina dažādu veidu izpildmehānismu darbības principus un parametrus, sensoru darbības principus un izmantošanu, elektronisko slēdžu darbību un signālu apstrādi kontroldarbi un laboratorijas darbi.
Prot aprēķināt pusvadītāju slēgumu parametrus, novērtēt sensoru parametrus un izvēlēties atbilstošos sensorus dažādu parametru noteikšanai – praktiskie darbi.
Spēj veikt sistēmu diagnostiku un traucējumu novēršanu. Novērtēšana – Laboratorijas darbu izpilde.
Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu darbības novērtēšanā un konstruēšanā.
Spēj pamatot savus lēmumus un integrēt šajā un citos studiju kursos iegūtās zināšanas darbā ar kompleksām mehatroniskām sistēmām.
Novērtēšana – Laboratorijas darbu aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Signāli un to digitālā apstrāde – 2h.
2. Signālu pārvade un traucējumu novēršana – 1h
3. Kontroldarbs par mērsistēmām un signāliem.
4. PLC programmēšana un tā darbības eksperimentāla pārbaude – 4h. (Laboratorijas darbs)
5. Elektropneimatiskās iekārtas vadība ar programmējamo loģisko kontrolleri – 4h (Laboratorijas darbs)
6. Mehatronikas sistēmu izpildmehānismi. Elektriskie izpildmehānismi, to uzbūve un izmantošana. – 1h.
7. Hidrauliskie un pneimatiskie izpildmehānismi, to izvēles pamatojums – 1h.
8. Proporcionālā hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa – 2h.
9. Kontroldarbs par izpildmehānismiem.
10. Mehatronisko sistēmu diagnostika – 1h.
Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kurss noslēdzas ar eksāmenu. Lai kārtotu eksāmenu, jābūt aizstāvētiem laboratorijas darbiem un sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba laikā studenti padziļināti apgūst lekcijās iztirzātās tēmas, veic nepieciešamos aprēķinus praktisko darbu uzdevumiem un laboratorijas darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgi aizstāv laboratorijas darbu, ja veicis nepieciešamos aprēķinus un spēj sekmīgi atbildēt uz jebkuru kontroljautājumu.

Obligātā literatūra

1. Bolton W. Mechatronics: electronic control systems in mechanical and electrical engineering. Sixth edition. Harlow [etc.]: Pearson Education, 2015. 650 p.
2. Janschek K. Mechatronic systems design: methods, models, concepts. Heidelberg: Springer, 2012. 805 p.
3. Boukas El-Kébir, AL-Sunni Fouad M. Mechatronic systems: analysis, design and implementation. Berlin: Springer, 2011. 501 p.
4. Kaķītis A., Galiņš A. Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.

Papildliteratūra

1. Dynamic systems. Modeling, analysis and simulation / Trondheim: Tapir academic press, Trondheim 2004. 213 p.
2. Proporcionālā hidrauliskā piedziņa. A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas, [B. v. : b. i.,] 2002. 121 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Lekcijas un e-studiju materiāli

Piezīmes

Obligāts kurss bakalaura programmā L/s inženierzinātne pilna un nepilna laika studijās