Kursa kods MežZP048

Kredītpunkti 3

Mežzinātne I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Mate4011, Matemātikas metožu pielietojumi

MežZ5036, Meža ekoloģija

Kursa anotācija

Zinātniski – pētnieciskās prakses (3 nedēļas) ietvaros maģistrantūras studenti, saskaņā ar izvēlēto maģistra darba tēmu, iepazīstas, apgūst prasmes un zināšanas pētnieciskā darba veikšanā, lai varētu patstāvīgi un kritiski izmantot modernās zinātniskā darba metodes. Prakses laikā maģistrantūras studenti ievāc datus maģistra darba izpildei un veic eksperimentālo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst un nostiprina zināšanas par zinātniskās pētniecības darba norisi.
Izveidojas prasmes meklēt informāciju, izstrādāt pētījuma metodiku, plānot un veikt eksperimentus, apstrādāt iegūtos datus.
Rezultātā maģistranti ir kompetenti veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt maģistra darbu. / Jāiesniedz darba vadītājam individuālais pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem un ievākto informāciju; jāaizstāv prakses pārskats par pētījuma metodikas aprobāciju un metodikas validāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pētījuma metodikas izstrādāšanai izmantotās literatūras apkopošana. Pētījuma mērķa, darba uzdevumu un hipotēzes izvirzīšana.
2. Pētāmās hipotēzes izvirzīšana. Pētījuma metodikas izstrāde. Pētījuma datu ievākšana.
3. Pētījuma datu ievākšana. Pētījuma metodikas aprobācija un validācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem un ievākto informāciju; jāaizstāv prakses pārskats par pētījuma metodikas aprobāciju un metodikas validāciju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students strādā patstāvīgi pēc individuālā plāna darba vadītāja uzraudzībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.Sekmīgi uzrakstīts individuālais pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem un ievākto informāciju.
2. Ieskaitīts prakses pārskats par pētījuma metodikas aprobāciju un validāciju.

Pamatliteratūra

Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 20.01.2021.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383 Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939 http://www.degruyter.com/view/j/plua
2. "Baltic Forestry. ISSN 1392-1355 https://www.balticforestry.mi.lt/bf/
3. Rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv. ISSN 1407-270X

Piezīmes

Pētnieciskā prakse iekļauta maģistra studiju prgrammas "Mežzinātne" obligātajā daļā.