Kursa kods MežZP047

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības darbu mehanizācija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums02.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Māris Davidāns

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ3046, Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

Kursa anotācija

Izmantojot teoriju, studenti apgūst praktiskās iemaņas, par mežizstrādes tehnikas darbības principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas - pārzin mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principus;(prakses atskaite)
• Prasme - prot veikt mežizstrādes tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu;(prakses atskaite)
• Kompetence - atbildīgi konsultēt meža nozarē strādājošos par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē.(prakses atskaite)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Harvestera darbības principi.
2. Harvestera darbības principi.
3. Darbs mežā ar meža tehniku.
4. Darbs mežā ar meža tehniku.
5. Darbs mežā ar meža tehniku.
6. Darbs mežā ar meža tehniku.
7. J.Deer, Volvo un Ponsse mežizstrādes un mežsaimniecības tehnika.
8. J.Deer, Volvo un Ponsse mežizstrādes un mežsaimniecības tehnika.
9. J.Deer, Volvo un Ponsse mežizstrādes un mežsaimniecības tehnika.
10. Prakses aiztāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīta un sekmīgi aizstāvēta prakses atskaite. 100% prakses apmeklējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses apmeklējums. Prakses atskaite

Pamatliteratūra

1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga 2006. Nav LLU FB
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001.
4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.
5. Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Rīga: Jelgava, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries, ISSN 1392-1355

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.