Kursa kods MežZP038

Kredītpunkti 3

Organizācija, plānošana un vadība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

author

Alfons Grīnfelds

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ1008, Mežsaimniecības pamati

Kursa anotācija

Prakse paredz apgūt praktiskās zināšanas mežsaimniecisko darbu plānošanā, vadīšanā un darba organizācijā un ekonomisko rādītāju praktiskā pielietošanā, pieņemot stratēģiskus lēmumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst praktiskās zināšanas, kuras pamatojas uz apgūtām (iepriekš studiju laikā) teorētiskām zināšanām par mežsaimniecības organizācijas darbību procesu vadību, plānošanu un darbības rezultātiem.
Prasmes - prot izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot mežsaimnieciskajā organizācijā un to darbībā.
Kompetences – spēj apkopot, analizēt un novērtēt uzņēmumu (organizāciju, iestāžu) ekonomisko darbību un attīstības rādītājus, spēj izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus nepieciešamo pasākumu veikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Mežsaimniecības raksturojums, plānošana, vadības organizācijas. (4h)
2.Mežsaimniecības procesu pārvaldība. (8h)
3.Meža apsaimniekošanas plānošana (8h)
4.Mežkopība un meža atjaunošana, plānošana un darba organizācija. (8h)
5.Koksnes produktu ražošana un piegāde, plānošana un darba organizācija. (4h)
6.Cirsmu fondu sagatavošana, plānošana un darba organizācija. (4h)
7.Meža infrastruktūra, plānošana un darba organizācija (4h)
8.Pārējo mežsaimniecības procesu pārvaldība, plānošana un darba organizācija (4h)
9.Meža nekoksnes vērtību izmantošana, plānošana un darba organizācija. (4h)
10.Meža ugunsapsardzība, aizsardzība un dabas aizsardzība, plānošana un darba organizācija. (8h)
11.Lēmumu pieņemšanas procesu vadība un dokumentu aprite. (4h)
12.Normatīvais regulējums organizācijas darbības nodrošināšanā. (4h)
13.Cilvēkuresursu nodrošinājums un to kompetences. (4h)
14.Informācijas sistēmas un tā praktiskā pielietojamība. (4h)
15.Saimnieciskās darbības rezultatīvie rādītāji un to praktiskā pielietošana. (4h)
16.Apkopojums un izvērtējums. Praktiskais darbs (prakses atskaites prezentēšana). (4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

PPrakses atskaites sagatavošana par plānošanas un organizācijas pārvaldes nozīmi konkrētā uzņēmumā un ekonomisko rādītāju praktisko pielietojamību. Prakses atskaites aizstāvēšana un eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga iepazīšanās ar organizācijas vispārējo stratēģisko, taktisko un operatīvo procesu pārvaldību, kā arī ar darbības rezultatīvajiem rezultātiem. Prakses atskaites sagatavošana atbilstoši Meža fakultātes metodiskajiem norādījumiem par studiju noslēguma darba izstrādi

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti iegūst praktiskās zināšanas, kuras pamatojas uz apgūtām teorētiskām zināšanām. Studenti prot izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas, pieņemot stratēģiskos lēmumus. Ir kompetenti analizēt mežsaimniecības rezultatīvos rādītājus, pieņemot lēmumus nepieciešamo pasākumu veikšanai. Gala vērtējums 10 ballu skalā.

Obligātā literatūra

1. Grīnfelds A. Meža darbu izmaksas: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

• Zālīts P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI Silava, 2006. 217 lpp.
• Latvijas valsts meži. Stādīšana, sēšanas un papildināšanas instrukcija (versija 1.1). Rīga, 2011. 34 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/stadi_2013_LV_1.pdf
• Latvijas valsts meži. Augsnes apstrāde meža atjaunošanai. Rīga, 2015. 8 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Augsnes_apstrade.pdf
• Latvijas valsts meži. Medību infrastruktūras rokasgrāmata. Rīga, 2019. 70 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Publikacijas/lvm_medibu-infrastrukturas-rokasgramata_2019.pdf
• Latvijas valsts meži. Meža apsaimniekošanas plāns 2018.-2022. gadam publiskā daļa. Rīga, 2020. 91 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/sabiedribai/meza_apsaimniekosana/meza-apsaimniekosanas-plana-publiska-dala_.pdf
• Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Latvijas valsts meži. Rīga, 2008. 108 lpp.
• Latvijas valsts meži. Dabas aizsardzības prasības. Rīga, 2015. 24 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/DA-web.pdf
• Latvijas valsts meži. Augošu koku un kokmateriālu kvalitātes. Rīga, 2014. 132 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Publikacijas/KoksnesKvalitate.pdf
• Latvijas valsts meži. Rokasgrāmata meža tipu noteikšana. Rīga, 2014. 37 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Publikacijas/LVM_meza_tipu_rokasgramata_2.pdf
• Latvijas valsts meži. Meža autoceļu rokasgrāmata. Rīga, 2014. 98 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Publikacijas/Meza_autoceli.pdf
• Latvijas valsts meži. Ražīgas darba metodes mežkopībā. Rīga, 2014. 35 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Razigas_darba_metodes_mezkopiba.Buklets.pdf
• Latvijas valsts meži. LVM sēklas un stādi. Rīga, 2014. 28 lpp.
• Latvijas valsts meži. Agrotehniskās kopšanas instrukcijas. Rīga, 2014. 32 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Agrotehniskas_kopsanas_instrukcija.pdf
• Latvijas valsts meži. Hārvestera un forvardera operatora rokasgrāmata. Rīga, 2015. 82 lpp. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Harvesteraforvardera_rokasgramata.pdf
• Latvijas valsts meži. Ikgadējie saimniecības darbības pārskati. Pieejams: http://www.lvm.lv
• Valsts meža dienesta gada publiskais pārskats. Rīga, b.g. Pieejams: https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/publiskais-parskats?nid=1808#jump
17 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

• Žurnāls "Baltijas Koks". ISSN 1407-6667
• Laikraksts "Meža Avīze". ISSN 1407-6187
• Laikraksts "Dienas Bizness". ISSN 1407-2041
• International Forest Industries. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.