Kursa kods MežZP036

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Kursa anotācija

Kompleksajā praksē meža apstākļos studenti iepazīstas ar meža botānikas, dendroloģijas, meža atjaunošanas, meža augsnes zinātnes, meža ekoloģijas un tipoloģijas, meža aizsardzības, meža selekcijas, mežkopības pamatatziņām un praktizējas mežsaimniecisko pasākumu seku izvērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - iegūst ieskatu par meža ekosistēmu struktūru, dinamiku un funkcijām dažādu mežsaimniecisko pasākumu praktiskās pielietošanas rezultātiem. (1.-10. prakses dienas mutiska vai rakstiska ieskaite)
Prasmes – prot noteikt mežaudžu struktūru un funkcijas. (1.-10. prakses dienas mutiska vai rakstiska ieskaite)
Kompetences – studenti spēj patstāvīgi novērtēt meža ekosistēmu struktūru, dinamiku un funkcijas, kā arī dažādu mežsaimniecisko pasākumu pielietojumu. (1.-10. prakses dienas mutiska vai rakstiska ieskaite)

Kursa saturs(kalendārs)

Pirmā diena: meža augsnes zinātne
Otrā diena: meža augsnes zinātne
Trešā diena: meža botānika
Ceturtā diena: dendroloģija
Piektā diena: meža ekoloģija un tipoloģija
Sestā diena: meža atjaunošana
Septītā diena: mežkopība
Astotā diena: meža aizsardzība
Devītā diena: meža selekcija
Desmitā diena: medniecība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējuma iegūšanai nepieciešams 100% prakses apmeklējums, t.i., visu parciālo prakšu individuālās ieskaites.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi veic katras dienas sākumā uzdoto darba uzdevumu izpildi, vadoties pēc docētāja norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums: ieskaite.
Parciālo prakses sadaļu vadītāji katras dienas beigās mutiski pārbauda studentu zināšanas, prasmes un kompetences jautājumu-atbilžu veidā, ierakstot attiecīgu vērtējumu (ieskaitīts vai neieskaitīts).

Obligātā literatūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. A/S LVM. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa: Meža fitopatoloģija. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. A/S LVM. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Papildliteratūra

1. Biotopu rokasgrāmata. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Latvijas Dabas fonds. Rīga: Latvijas Dabas fonds. 2000. 160 lpp.
2. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 262 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939.
2. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". ISSN: 1407-270X.

Piezīmes

Profesionālās bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" mācību kompleksā prakse