Kursa kods MežZP026

Kredītpunkti 12

Organizācija un ekonomika

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits324

Kursa apstiprinājuma datums07.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

author lekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

author

Alfons Grīnfelds

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Prakse paredz apgūt praktiskās zināšanas mežsaimniecisko darbu plānošanā, vadīšanā un darba organizācijā un ekonomisko rādītāju praktiskā pielietošanā, pieņemot stratēģiskus lēmumus. Apkopot un izanalizēt informāciju par meža nozari, mežsaimniecības organizāciju, lai noteiktu ietekmējošos faktorus un izvērtētu darbības rezultātus, kas ļautu izdarīt secinājumus par nozares un uzņēmuma (organizācijas) pilnveidošanas iespējām un ekonomisko nozīmi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst praktiskās zināšanas, kuras pamatojas uz apgūtām (iepriekš studiju laikā) teorētiskām zināšanām par mežsaimniecības organizācijas darbību procesu vadību, plānošanu un darbības rezultātiem.
Prasmes - prot izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot mežsaimnieciskajā organizācijā un to darbībā, spēja novērtēt mežsaimniecības pasākumu darbus kopējo pārvaldības principus un lēmumu pieņemšanas procesus par tiem.
Kompetences – spēj apkopot, analizēt un novērtēt uzņēmumu (organizāciju, iestāžu) ekonomisko darbību un attīstības rādītājus, spēj veikt datu novērtēšanu, uzskaiti un atspoguļošanu, parādīt prasmes lietot pieejamās informācijas tehnoloģijas un teorētiskās zināšanas studiju laikā, izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus darbības uzlabošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Latvijas meža nozares pārvaldība. Nozares struktūra. Savstarpējā sadarbība. (16h)
2.Mežsaimniecības organizācijas stratēģiskā pārvaldība un vispārējā procesu vadība. (8h)
3.Pamatvirzienu stratēģiskā vadība. (16h)
4.Mežsaimniecības procesu pārvaldība taktiskā un operatīvā līmenī. (8h)
5.Meža apsaimniekošanas plānošana, t.sk. telpiskā plānošana. (32h)
6.Mežkopība un meža atjaunošana, t.sk. sēklas un stādi. (40h)
7.Koksnes produktu ražošana un piegāde. (48h)
8.Meža infrastruktūra. (32h)
9.Pārējo biznesa virzienu stratēģiskā vadība (rekreācija un medības, zemju pārvaldības, izpēte u.c.). (24h)
10.Meža nekoksnes vērtību izmantošana. (8h)
11.Meža ugunsapsardzība, aizsardzība un darbas aizsardzība. (8h)
12.Gada plāna (budžets) ieņēmumu un izmaksu struktūra, to dinamika. (24h)
13.Lēmumu pieņemšanas procesu vadība un dokumentu aprite. (36h)
14.Normatīvais regulējums organizācijas darbības nodrošināšanā. (28h)
15.Cilvēkuresursu nodrošinājums un to kompetences. (8h)
16.Apkopojums un izvērtējums . Praktiskais darbs (prakses atskaites prezentēšana). (24h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses atskaites sagatavošana par plānošanas un organizācijas pārvaldes nozīmi konkrētā uzņēmumā un sakarībām finanšu aprēķinos. Prakses atskaites aizstāvēšana un eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga iepazīšanās ar nozares un organizācijas vispārējo stratēģisko, taktisko un operatīvo procesu pārvaldību, kā arī ar biznesa darbības rezultātiem. Prakses atskaites sagatavošana atbilstoši Meža fakultātes metodiskajiem norādījumiem par studiju noslēguma darba izstrādi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti iegūst praktiskās zināšanas, kuras pamatojas uz apgūtām teorētiskām zināšanām. Studenti prot izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot mežsaimnieciskajā ražošanā uzņēmumā. Ir kompetenti analizēt ražošanas rādītājus pieņemot lēmumus nepieciešamo pasākumu veikšanai. Gala vērtējums 10 ballu skalā.

Obligātā literatūra

1. LVMI Silava, Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem, Rīga: SIA “Et Cetera”, 2005., 212.lppm
2. Grīnfelds A., Meža darbu izmaksas (mācību līdzeklis, Jelgava: LLU, 2004., 31.lpp.
3. Dreimanis A., Mežsaimniecības pamati, Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2016., 219.lpp.

Papildliteratūra

1.Latvijas valsts meži, Stādīšana, sēšanas un papildināšanas instrukcija (versija 1.1), Rīga, 2011., 34.lpp.
2.Latvijas valsts meži, Augsnes apstrāde meža atjaunošanai, Rīga, 2015., 8.lpp.
3.Latvijas valsts meži, Medību infrastruktūras rokas grāmata, Rīga, 2019., 70.lpp.
4.AS “Latvijas valsts meži”, Meža apsaimniekošanas plāns 2018. - 2022. gadam publiskā daļa, Rīga, 2020., 91.lpp.,
5.Latvijas valsts meži, Kopšanas ciršu rokasgrāmata, Rīga, 2008., 108.lpp.
6.Latvijas valsts meži, Dabas aizsardzības prasības, Rīga, 2015., 24.lpp.
7.Latvijas valsts meži, Augošu koku un kokmateriālu kvalitātes, Rīga, 2014., 132.lpp.
8.Latvijas valsts meži, Rokasgrāmata meža tipu noteikšana, Rīga, 2014., 37.lpp.
9.Latvijas valsts meži, Meža autoceļu rokasgrāmata, Rīga, 2014., 98.lpp.
10.Latvijas valsts meži, Rīgās darba metodes mežkopībā,10/Rīga, 2014., 35.lpp.
11.Latvijas valsts meži, LVM sēklas un stādi, Rīga, 2014., 28.lpp.
12.Latvijas valsts meži, Agrotehniskās kopšanas instrukcijas, Rīga, 2014., 32.lpp.
13.Latvijas valsts meži, Hārvesteru un forvarderu operatoru rokasgrāmata, Rīga, 2015., 82.lpp.
14.Latvijas valsts meži, Ikgadējie saimniecības darbības pārskati, www.lvm.lv
15.Valsts meža dienesta gada publiskais pārskats, Rīga, b.g.
16.Meža enciklopēdija, Pieejams: http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=7
.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2.Laikraksts "Meža avīze" ISSN 1407-6187
3.Laikraksts "Dienas bizness" ISSN 1407-2041
4.International Forest Industries. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.