Kursa kods MežZP019

Kredītpunkti 1.50

Meža ekspluatācija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Prakses mērķis - iepazīstināt ar mežizstrādē gatavojamiem sortimentiem, izmantojamo tehniku un tehnoloģiju, dodot priekšzināšanas turpmākās teorētiskās kursa daļas apguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas; nostiprināt teorētiskās zināšanas par pilnu mežizstrādes darbu ciklu; nostiprināt zināšanu par kokmateriālu uzmērīšanu, kvalitātes noteikšanu; (pārskats)
• prasmes; sagatavot mežizstrādes tehnoloģisko shēmu, pareizi izvēlēties mežizstrādes mašīnu sistēmu; (pārskats)
• kompetence; zināt nepieciešamās dokumentācijas apjomu mežizstrādes darbu veikšanai; prast pielietot darba kvalitātes pārbaudes metodes.(pārskats)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darbi cirsmā.
2 Sortimentu gatavošana.
3 Koksnes vainu noteikšana.
4 Koksnes vainu noteikšana.
5 Koksnes vainu noteikšana.
6 Koksnes vainu noteikšana.
7 Kokmateriālu pirmapstrāde uzņēmumos.
8 Kokmateriālu pirmapstrāde uzņēmumos.
9 Kokmateriālu pirmapstrāde uzņēmumos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses programmas apgūšana, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana. Ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses programmas apgūšana, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana. Ieskaite

Obligātā literatūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
2. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: "Latvijas valsts meži", 2008. 108 lpp.
4. Meža autoceļu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. "Latvijas valsts meži". 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 261 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
2. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667

Piezīmes

Prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.