Kursa kods MežZP008

Kredītpunkti 1.50

Meža atjaunošana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Āris Jansons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Mācību prakse ietver apskatu par vietējo koku sugu kultūru ierīkošanas agrotehniku un tehnoloģiju, sēklu ieguvi, uzglabāšanu, kontroli, dažāda veida stādmateriālu izaudzēšana meža kokaudzētavās. Tiek analizētas normatīvo aktu prasību ievērošanas novērtējuma metodes un apmežošanas, plantāciju ierīkošanas specifika.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Mācību praksē studenti iegūst zināšanas par sēklu ieguvi, stādmateriāla izaudzēšanu un stādīšanu. Pēc prakses pabeigšanas studenti ir kompetenti novērtēt atjaunotās platības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Studentiem ir zināšanas par jaunaudžu aizsardzību un kopšanas režīmu. Studenti prot rekomendēt konkrētiem apstākļiem piemērotāko apmežošanas vai atjaunošanas veidu. Iegūtās zināšanas prasmes un kompetences tiek vērtētas pēc prakses atskaites sagatavošanas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. SIA Rīgas Meži Piejūras iecirknī studenti novērtē meža atjaunošanas procesu un sekmes, atjaunojot dabiski pēc izlases cirtes. 8 h
Maršrutā iekļauts meža atjaunošanas objekts (Garkalne, SIA Rīgas Meži objekts), kur meža atjaunošana veikta sējot – sēts gan ar rokām, gan mašinizēti. Studenti izvērtē sēto platību priekšrocības un trūkumus, uzskatāmi izvērtē lekciju laikā apgūto un iegūst zināšanas par šādas meža atjaunošanas metodes lietderību konkrētajos apstākļos.
2. Meža pētīšanas stacijas objekts vai privātais meža īpašums. Studenti iegūst zināšanas par meža atjaunošanas pasākumu organizēšanas specifiku privātā mežu īpašumā, uzzina, kādas ir galvenās problēmas, ar ko nākas saskarties, kādi ir darbu plānošanas un uzraudzības procesi un risinājumi efektivitātes uzlabošanai (uzņēmumam izstrādāta elektroniskā sistēma, paredzēta augsnes sagatavošanas darbu organizēšanai un uzraudzībai, stādīšanas darbu uzraudzībai, agrotehniskās un jaunaudžu kopšanas darbu organizēšanai un uzraudzībai.) 8 h
3. AS LVM Zemgales reģiona pārstāvju lekcija par uzņēmuma darbības specifiku meža atjaunošanas un kopšanas kontekstā. 8 h
AS LVM mežu objekts Tukuma mežu novadā, kur studenti iegūst gan zināšanas, gan prasmes saistībā ar jaunaudžu kopšanas un aizsardzības pasākumiem. Iespēju robežās tiek vērtēti augsnes sagatavošanas darbi, iegūtas zināšanas un prasmes par dažādu jaunaudžu aizsardzības līdzekļu pret pārnadžu bojājumiem pielietojumu, apgūti jaunaudžu kopšanas kontroles pamatprincipi.
4. Norupes kokaudzētava ir SIA Rīgas Meži pārvaldībā esoša kokaudzētava, kur studenti gūst plašas zināšanas par dažādu sugu meža stādu audzēšanas procesu, turklāt šī ir viena no retajām kokaudzētavām, kas nav AS LVM pārvaldībā un tiek apmeklēta studiju gaitā, tādēļ studenti tiek iepazīstināti ar atšķirīgu plānojumu kokaudzētavas darbībā. Turpat tiek izzināts arī sēklkopības process, jo šīs kokaudzētavas teritorijā ir apmeklējamas Latvijā saimnieciski nozīmīgāko koku sugu sēklu plantācijas (priede, egle, bērzs, melnalksnis, ozols). Blakus atrodas parastās priedes 2.kārtas sēklu plantācijas pēcnācēju pārbaužu stādījums, kur studenti var novērtēt selekcijas pienesumu mežsaimniecībā un salīdzināt ar tāda paša vecuma dabiski atjaunojušos audzi līdzīgos augšanas apstākļos. Tas sniedz labāku izpratni par lekcijās runāto - kādēļ ir vērts atjaunot mežu stādot un kam pievērst uzmanību, izvēloties stādāmo materiālu.
Objekts Jaunpēternieki ir LVMI Silava pētnieces D.Lazdiņas ierīkots pētījumu objekts, kurā var iegūt zināšanas par dažādiem augsnes sagatavošanas veidiem un dažāda veida stādāmā materiāla izmantošanas praktiskajiem rezultātiem. Šajā objektā vienā platībā ir ierīkots stādījums bez augsnes apstrādes, augsni sagatavojot vagās un pacilās, turklāt stādīti kailsakņu stādi, kailsakņi ar uzlabotu sakņu sistēmu un ietvarsējeņi (priede, egle, melnalksnis) 8 h
5. Apmeklē lauksaimniecības zemju apmežošanas objektu, kur salīdzina un novērtē dažādu koku sugu (parastā apse, hibrīdā apse, dažādas kārklu šķirnes, āra bērzs, papeles) augšanas sekmes konkrētajā situācijā, iepazīstas ar galvenajiem riskiem, apmežojot neizmantotas lauksaimniecības zemes un izvērtē piemērotāko modeli šādu platību apmežošanai. (augsnes sagatavošanas nepieciešamība, apmežošanas sugas un stādu veida izvēle, agrotehniskās kopšanas modelis, jaunaudžu aizsardzības pasākumi.)
Virši – izstrādāta kūdras purva rekultivācija, kur ierīkots LVMI Silava zinātnieku pētījumu objekts. Tiek iegūtas zināšanas par degradētu platību rekultivāciju, pētījumu objektā analizēta dažādu mēslojuma veidu ietekme uz koku augšanu šādā vidē. (minerālmēsli, koksnes pelni, digestāts)
Sagatavotās prakses atskaites aizstāvēšana. 8 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses objektu apmeklējums 100% apmērā un izstrādāta un aizstāvēta prakses dienasgrāmata.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi izstrādā prakses dienasgrāmatu par apmeklētajiem objektiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek vērtēta ieskaitīts/neieskaitīs. Izpildot prasības kredītpunktu iegūšanai, prakse tiek ieskaitīta.

Obligātā literatūra

Vienvecuma egļu meži Latvijā (J. Jansona red.)
Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Salaspilī: LVMI Silava: “Saule”, 2019. 202 lpp., ISBN 978-9984-14-853-3
Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 220 lpp.
Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils : Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 80 lpp. 4. Ošlejs J. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga: Et cetera, 2005. 213 lpp.

Papildliteratūra

A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petijumi/ 3. LR Zemkopības ministrijas pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.zm.gov.lv/?sadala=252

Periodika un citi informācijas avoti

Baltic Forestry ISSN 1392-1355
New Forests ISSN: 0169-4286

Piezīmes

G0506 | Mežzinātne (BSP) 7.sem.
pilns laiks (PLK)