Kursa kods MežZ6023

Kredītpunkti 3

Mežmateriālu tirgus

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits76

Kursa apstiprinājuma datums09.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Sigita Alksne

Dr. silv.

author viesdoc.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūts teorētiskas un praktiskas zināšanās par koksnes produktu realizācijas tirgu, sākot ar pirmapstrādes procesā radušiem produktiem līdz tālākapstrādes produktiem, par tirgus analīzes metodes un tā izpētes procesu un par būtiskākajiem tirgus veidojošajiem faktoriem mikro un makro līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - klasificēt un izskaidrot mūsdienu mārketinga elementus kontekstā ar globālo meža produkcijas tirgu. Praktiskie darbi un kontroldarbs.
Prasmes - izstrādāt un novērtēt dažādas mārketinga komunikācijas formas efektīvi, ekonomiski un korekti, savākt, izmantot tirgus informāciju, sastādīt tirgus pārskatus meža nozares produkcijas tirgus sfērā. Praktiskie darbi un kontroldarbs.
Kompetence - novērtēt un analizēt nepārtrauktas izmaiņas globālajā meža nozares produkcijas tirgū un izstrādāt mārketinga plānus, saskaņā ar meža nozares uzņēmuma darbības stratēģiju. Pārbaudes darbs (izstrādāts patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Koksnes materiālu tirgvedības un tirgzinības pamati. (3h)
2.Koksnes materiāli un mārketinga funkcijas nozīme. (2h)
3.Koksnes materiāli un tirgus izpēte. (4h) Praktiskais darbs.
4.Mārketinga vadīšana un plānošana koksnes noieta tirgos. (2h)
5.Mārketinga izmantošana mežrūpniecībā. (2h)
6.Individuālā pārdošana un pārdošanas vadīšana. (1h)
7.Koksnes produkcijas funkcijas un to piegādes nozīme. (4h)
8.Pētniecība un tirgus informācijas sistēmas tirgus apguvē. (2h) Praktiskais darbs.
9.Stratēģija un stratēģiskā plānošana mežrūpniecībā. (2h) Praktiskais darbs.
10.Latvijas meža nozares tirgus un to raksturojums. (4h)
11.Koksnes un to produktu tirgus apguves plāns un to izstrāde. (4h) Praktiskais darbs.
12.Latvijas mežmateriālu un kokmateriālu tirgus: situācija, problēmas un to risinājumu iespējas. (2h)
13.Seminārs - mārketinga komunikāciju formas un to specifika meža nozarē. Praktiskais darbs.
14.Seminārs - Latvijas meža nozares eksports. Praktiskais darbs.
15.Seminārs - Latvijas meža nozares imoports. Praktiskais darbs.
16.Seminārs - Latvijas meža nozares iekšējās un ārējās tirgus SVID analīze. Praktiskais darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem, iesniegtam un aizstāvētam referātam, uzrakstītam testam un kontroldarbam. Ieskaite ar atzīmi veidojas no kontroldarbos, testā un iesniegtā, aizstāvētā referātā iegūto punktu (ballu) summas atbilstoši novērtējumu skalai 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos studentiem jāapgūst šādas tēmas:
• pieejamo pasaules meža nozares tirgus datu analizēšana un apstrāde
• pieejamo Latvijas meža nozares, Centrālās statistikas pārvaldes un nozares asociāciju, t.sk. uzņēmumu, tirgus datu analizēšana un apstrāde;
• pieejamo pasaules un Eiropas meža nozares statistikas datus (Eurostat un FAOstat);
• tirgus vides analizēšana – SVID/SWOT metode, TOWS metode, M.Portera modelis (nozares, sektora un tirgus konkurētspējas novērtēšana), PESTEL/PESTLE metode, konkurentu profila matrica, resursu analīze;
• produkcijas virzīšana tirgū un realizācijas kanālu analizēšana, t.sk. materiālu plūsmas organizēšanā vietējā un starptautiskā tirgū;
• resursu un gatavās produkcijas realizācijas cenu novērtēšanā;
• segmenta novērtēšana, kā arī tirgus ietekmējošo faktoru identificēšana un to ietekmes vērtēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa rezultātu vērtēšanā un vērtējuma iegūšanā būtiski, lai studenta apmeklējums ir virs 70% no kopējā nodarbība apmeklējuma. Studiju kursā studentu zināšanu vērtēšana notiek 3 daļās, t.i., semestra laikā ir:
• jānokārto teorētiskais tests par studiju kursā pasniegtajām tēmām, kur mutiskas vai rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no jautājumiem atbildēti pareizi;
• jāsagatavo referāts atbilstošs MF metodiskajam noteikumiem studiju noslēguma darba izstrādē un referāts jāaizstāv prezentācija;
• jānokārto kontroldarbs, kur rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no uzdevumiem atbildēti pareizi.
Gala vērtējums veidojās kā vidēji svērtais vērtējums 10 ballu skalā no apmeklējuma (10%), no sekmīga nokārtota testa (20%), no sekmīga sagatavota un aizstāvēta referāta (45%) un sekmīgi nokārtota kontroldarba (25%).

Obligātā literatūra

• Praude V. Mārketings 1.daļa, Rīga:Burtene 2011, 521.lpp., ISBN10: 9984833038
• Praude V. Mārketings 2.daļa, Rīga: Burtene, 521.lpp., ISBN10: 9984833046
• Kotlers F., Mārketinga pamati, Rīga: Jumava, 2006., 647.lpp., ISBN10: 84380734
• Tirgzinības pamati, Rīga: Jumava, 312.lpp., ISBN10: 9984381919
• Peck T., The International Timber Trade, Woodhead Publishing, 2001, 344 p., ISBN: 9781855731905
• Ballarin J., Wood: Timber Up Your Home Paperback – Import, Loft, 288 p., ISBN-10 ‏ : 849693697X
• Kara Y.B., Sabuncuoglu I., Bidanda B., Global Logistics Management, Taylor & Francis Group, 2015, 300 p., ISBN9780429067969
• Hyde F.W., The Global Economics of Forestry, FRR Press, 2012, 476 p., ISBN 9781138590977
• Badia-Miro M., Pinilla V., Willebald H., Natural Resources and Economic Growth, Routledge, 2015, 374 p., ISBN 9781138339620

Papildliteratūra

• Juslin H., Hansen E. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR, USA: Academic Press. 2003., ISBN-10: 097033334X
• Forest Products (Annual Market Review), Food and Agriculture Organization of the United Nations, ISNN 1020-2269, eISSN 2518-6450

Periodika un citi informācijas avoti

• Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
• Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Mežzinātne" specializācijā "Meža ekonomika un politika"