Kursa kods MežZ6020

Kredītpunkti 4.50

Privāto mežu apsaimniekošana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Lelde Vilkriste

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegta informācija par privāto meža sektoru un tā attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Analizētas privāto meža īpašumu un īpašnieku strukturālās izmaiņas, privāto mežu apsaimniekošanas tendences un to saistība ar meža politikas realizācijas līdzekļiem. Īpaša uzmanība veltīta valsts lomai un atbalstam privātā meža sektora apsaimniekošanas veicināšanā, meža īpašnieku motivācijas pētījumiem un dažādām kooperācijas formām. Sniegs ieskats par privātā meža sektora lomu tautsaimniecības attīstībā, ārvalstu pieredzi un pētījumu rezultātiem, kā arī informācijas tehnoloģiju izmantošanu privātā meža sektora apsaimniekošanas plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studentiem būs:
* zināšanas par privāto meža sektoru un to raksturojošiem faktoriem, apsaimniekošanas tendencēm un tā lomu tautsaimniecības attīstībā (praktiskie darbi; mājas darbi; dalība diskusijās);
* prasmes pētīt, apkopot, izvērtēt un analizēt informāciju par privātā meža sektoru attīstību ietekmējošiem faktoriem Latvijā un ārvalstīs (praktiskie darbi; mājas darbi; prezentācija);
* izpratne par privātā meža sektora apsaimniekošanas plānošanas principiem un attīstības stratēģijas jautājumiem (praktiskie darbi; dalība diskusijās; prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1Privātā meža sektora raksturojums Latvijā, Eiropā un pasaulē (lekc. -2h).
Privātā meža sektora attīstība Latvijā (lekc. -1h).
Meža īpašumu un īpašnieku strukturālās izmaiņas Latvijā un Eiropā (lekc. -2h; pr.d. - 1h).
Privāto meža īpašnieku raksturojums un vajadzību izpēte Latvijā (lekc. -2h).
Privāto mežu apsaimniekošanu regulējošā likumdošana (lekc. -2h).
Meža politika un starptautiskie procesi (lekc. -1h).
Valsts loma un atbalsta funkcija privātās mežu apsaimniekošanas veicināšanā (lekc. -1h).
Privātmežu apsaimniekošanas tendences Latvijā (mežizstrāde, atjaunošana, kopšana, lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana utt.) (lekc. -2h; pr.d. - 1h).
Vides aizsardzības problēmu risinājumi privātajā meža sektorā (lekc. -1h; pr.d. - 1h).
Atbalsta iespējas mežsaimnieciskajām aktivitātēm (lekc. -1h; pr.d. - 2h).
Privāto meža īpašnieku informēšana un izglītošana (lekc. -2h; pr.d. - 1h).
Privāto meža īpašnieku attieksme pret Latvijas meža politiku un tās realizāciju (lekc. -2h; pr.d. - 1h).
Privāto meža īpašnieku organizācijas, sadarbības un kooperēšanas formas (lekc. -2h; pr.d. - 1h).
Jaunākās tehnoloģijas meža apsaimniekošanas plānošanai un kokmateriālu tirdzniecībā (lekc. -2h; pr.d. - 1h).
Privātā meža sektora loma tautsaimniecības attīstībā (lekc. -1h).
Interešu grupas un to nozīme privātā meža sektora attīstībā (lekc. -1h; pr.d. - 1h).
Izaicinājumi privātā meža sektora apsaimniekošanas uzlabošanā (lekc. -2h; pr.d. - 2h).
Ārvalstu pieredze privāto mežu apsaimniekošanas organizācijā (lekc. -3h; pr.d. - 2h).
Projekti un pētījumi par privātā meža sektora efektīvas apsaimniekošanas risinājumiem pasaulē (lekc. -2h; pr.d. - 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite sastāv no rakstiskās daļas un mutiskās daļas par teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.
Līdz ieskaite jābūt ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem un prezentācijai, izpildītiem visiem patstāvīgajiem darbiem un mājas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgie darbi paredz detalizēti izstrādāt/pabeigt iesāktos praktiskos darbus, sagatavot uzdotos mājas darbus, papildus iepazīties ar nodarbībās apskatītā jautājumu plašāku izklāstu un sagatavot prezentācijas vai materiālus diskusijām. Studenti gatavo prezentāciju par privātā meža sektora raksturojumu, apsaimniekošanas un attīstības tendencēm Latvijā un Eiropas valstīs. Visi darbi jāizstrādā un jāiesniedz norādītajos termiņos, atbilstoši lekcijās un praktiskajās nodarbībās sniegtajiem norādījumiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu un prasmju vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Ieskaiti var nekārtot, ja katra praktiskā darba un prezentācijas vērtējums ir 6 un augstāks. Vērtējums tiek izlikts no prezentācijas (60%), praktisko darbu (20%) un pārējo aktivitāšu - aktīva dalība lekcijās (iesaistīšanās diskusijās, dalība grupu darbos, sava viedokļa pamatošana/argumentācija) (20%) vērtējuma.
Kavētie un neieskaitītie praktiskie darbi jāizstrādā docētāja noteiktajā kārtībā un norādītajā pieņemšanas laikā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc kavētās nodarbības (ja ir attaisnojoši dokumenti par ilgstošu kavējumu – divu nedēļu laikā no studiju atsākšanas).

Obligātā literatūra

1. Donis J. (2018) Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings. Pētījuma pārskats. Salaspils: LVMI ‘Silava”. 51 lpp.
2. Vilkriste L. (2008) Privātā meža sektora attīstību ietekmējošo faktoru analīze. Pētījuma atskaite. Jelgava: LLU. 51 lpp.
3. Forest Land Ownership Change in Europe (July 2015): COST Action FP1201 FACESMAP Country Reports, Joint Volume. ISBN 978-3-900932-26-8.
4. Mapping the Distribution of Forest Ownership in Europe (2013) Technical Report 88. EFI. 91 p.

Papildliteratūra

1. Domkins A. Meža nozares ekonomiskās situācijas monitorings. Pētījuma atskaite. Jelgava: SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības insititūts”, 2009. 112 lpp.
2. Lawrencea A., Deuffic P., Hujala T., Nichiforel L., Feliciano D., Jodlowski K., Lind T., Marchal D., Talkkari A., Teder M., Vilkriste L., Wilhelmsson E. Extension, advice and knowledge systems for private forestry: Understanding diversity and change across Europe. Land Use Policy, Vol. 94, 2020, 104522. Pieejams: https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/science/article/pii/S0264837719306726
3. Forest Policy and Economics. Volume 99, 2019: Forest ownership change: trends and issues. 168 p. ISSN: 1389-9341

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Meža avīze": ISSN 1407-6187
2. http://facesmap.boku.ac.at/
3. http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/meza-konsultaciju-pakalpojumu-centrs
4. https://www.iufro.org/science/divisions/division-9/
5. Small-scale Forestry: ISSN1873-7854
6. www.likumi.lv
7. www.mezaipaznieki.lv
8. www.mezsaimieks.lv

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā kā speciālais studiju kurss.