Kurs-Code MežZ6014

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)16.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Olga Miezīte

Vorkenntnisse

MežZ5035,

MežZ5036,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Monogrāfija. LLU, RTU, DITF. Sast. K. Špoģis. Jelgava: LLU, 2005. 657 lpp.
2. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.
3. Miezīte O. Meža aizsardzība. 2. daļa Meža fitopatoloģija. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. 1. daļa Meža entomoloģija. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 163 lpp.
5. Jaunaudžu veselības stāvokļa analīze. ERAF projekta "Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma" pārskats [tiešsaiste]. O.Miezīte, I.Šmits, A.Indriksons u.c. 2013. [Skatīts 21.10.2016.]. Pieejams: http://maplas.mf.llu.lv/programs/ERAF_Projekta_atskaite_1.3.pdf.
6. Mežsaimniecības risku vadības sistēmas programmas prototipa izstrāde. ERAF projekta "Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma" pārskats [tiešsaiste]. I.Liepa, I.Straupe, O.Miezīte u.c. 2013. [Skatīts 21.10.2016.]. Pieejams: http://maplas.mf.llu.lv/programs.html.
7. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava", 2006. 218 lpp.
8. Ferrière R., Dieckmann U., Couvet D. Evolutionary Conservation Biology. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 415 s p. [skatīts 16.06.2021.] Pieejams:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=164257&site=ehost-live&scope=site eBook Collection (EBSCO)
9. Living With Storm Damage to Forests: What Science Can Tell Us 3. B. Gardiner, A. Schuck, M.-J. Schelhaas, C. Orazio, K. Blennow, B. Nicoll (Eds.) [tiešsaiste] European Forest Institute. [skatīts 16.06.2021.] Pieejams: https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/efi_wsctu3_2013.pdf
10. Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change: A Global Assessment Report. [tiešsaiste] Tampere: Esa-Print Oy, 2009. 224 s. p. [skatīts 16.06.2021.] Pieejams: http://www.fao.org/forestry/17675-022721682d6ef9e51076d5dc46577a9c9.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Meža enciklopēdija. – Rīga: Zelta Grauds, 2003. – 367 lpp.
2. Liepa, I., Miezīte, O., Luguza, S., Šulcs, V., Straupe, I., Indriksons, A., Dreimanis, A., Saveļjevs, A., Drēska, A., Sarmulis, Z., Dubrovskis, D. (2014) Meža tipoloģija. A/S "Latvijas valsts meži", Studentu bierība "Šalkone". 118 lpp.
3. Zālītis, P., Jansons, J. (2013) Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. DU Akadēmiskais apgāds "Saule".167 lpp.
4. Koskela J., Buck A., Teissier E. Climate Change and Forest Genetic Diversity: Implications for Sustainable Forest Management in Europe. [tiešsaiste] Rome: Euforgen, 2007. 211s. [skatīts 16.06.2021.] Pieejams: https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/104923/Climate_change_and_forest_genetic_diversity_1216.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Mežzinātne ISSN 1407-270X.
http://www.silava.lv/Mezzinatne/mezintne.aspx
Baltic Forestry ISSN 1392-1355
https://www.balticforestry.mi.lt/bf/ index.php? option=com_content&view= featured&Itemid=101