Kursa kods MežZ6012

Kredītpunkti 3

Meža vērtība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Meža vērtība sastāv no meža ekoloģiskajām, sociālajām un ekonomiskajām vērtībām un funkcijām. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principu ievērošana nosaka sabalansētu meža vērtību izmantošanu. Meža resursu vērtība tiek noteikta fiziski un monetāri. Meža vērtības noteikšanai izstrādātas speciālas metodes un principi, kuri tiek apskatīti studiju programmas priekšmeta ietvaros

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa mērķis ir apgūt meža vērtēšanā pielietotās metodes, lai tās sekmīgi izmantotu meža apsaimniekošanā.
• zināšanas - izprot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas un vērtības; testi, kontr., 1 seminārs
• prasmes - prot lietot dažādas meža vērtēšanas metodes, aprēķināt meža vērtību testi, kontr., 1 seminārs
• kompetences - ir apguvis meža vērtēšanas datorprogrammas un instrumentus, datizraces metodes vērtības tests, kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju un praktisko darbu nodarbības
1. Meža ekonomiskā vērtība, vispārējie jēdzieni, struktūra. Meža produkti un pakalpojumi;1h
2. Meža vērtību raksturojošie kritēriji un indikatori. Bioloģisko aktīvu monetāra un kvantitatīva vērtēšana; 1h
3. Vērtēšanas objekts un vērtēšanas metožu vispārīgais raksturojums. Meža tirgus vērtības noteikšanas metodes. Integrētā vides un ekonomisko vērtību noteikšanas sistēma;1h
4. Kapitāla vērtēšanas teorija, finanšu matemātikas pamati, procentu likmes jēdziens un nozīme, tīro ienākumu (rentes) aprēķināšanas metodes; 1h
5. Produkta un pakalpojuma cenas veidošanās mehānisms. Meža produktu un pakalpojumu vērtēšanas metodes; 1h
6. Transakciju vērtēšanas metodes, to pielietošana meža resursu vērtēšanā, augošu koku celma naudas aprēķināšanas metodes; 1h
7. Diskontēto ienākumu analīzes metode (Faustmana formula); 1h
8. Tiešo izmaksu kapitalizācijas metode (Ostvalda formula); 1h
9. Meža zemes vērtības noteikšanas problemātika; 1h
10. Atsevišķa koka un mežaudzes vērtēšanas atšķirības; 1h
11. Zemes kadastrālā vērtība, tās noteikšana; 1h
12. Ceļojumu izmaksu, izdevumu metode (TRAVEL COST METHOD – TCM); 1h
13. Hedoniskā vērtēšanas metode (HEDONIC PRICING METHOD – HPM); 1h
14. Kontingenta jeb nosacītā vērtēšanas metode (CONTINGENT VALUATION METOD – CVM). 1h
15. Noteiktās izvēles metode (STATED PREFERENCE METHOD – SPMJEB CONTINGENT CHOICE METHOD) 1h
16. Sākuma izvēles metode (STARTED PREFERENCE METHOD) 1h.
Praktiskie darbi.
1. Procentu likmes jēdziens, diskontēšana un kompondēšana 2h
2. Augošu koku celma naudas aprēķināšana (Cirsmas novērtēšana) 2h
3. Diskontēto ienākumu analīzes metode (Faustmana formula); 2h
4. Tiešo izmaksu kapitalizācijas metode (Ostvalda formula); 2h
5. Meža īpašuma kapitāla vērtības aprēķināšana (Īpašuma vērtības noteikšanas piemērs) 2h


16 Jaunāko tehnoloģiju izmantošana vērtības noteikšanā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

16 lekcijas, 2 semināri, 3 testi un 5praktiskie darbi, gala pārbaudes darbs (kolikvijs)- ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izpētīt literatūras avotus,
noskatīties e-studijās pieejamās dokumentālās filmas
noskatīties e-studijās pieejamās vienādojumu vizualizācijas filmas
Sagatavot semināra prezentācijas:
1. Meža pakalpojumu praktiskās novērtēšanas piemēri 2h
2. Meža vērtības aprēķināšana, ārzemju pieredze 2h

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu veido:
1 Izstrādātie un pieņemtie praktisko darbu protokoli 20%
2. Darbs semināros, aizstāvētās prezentācijas 20%
3. Gala pārbaudījuma vērtējums 60%

Obligātā literatūra

1. Dubrovskis D. Meža ekonomiskās vērtības noteikšana. Lekciju kurss "Meža vērtība". 2011
2. Commision of the European Comunities. The European Framework for Integrated Envinronmental and Economic Accaunting for Forests - IEAF 2000. Office for Official Publica;
3. European Communities. Valuation of European forests - Results of IEEAF test applications. Office for Official Publications of the European Communities. 2000. 105 p.

Papildliteratūra

1. Klemperer W.D. Forest Resource Economics and Finance. New York: McGraw-Hill, 1996. 551 p. Series in Forest Resources.
2.Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: SIA ET Cetera, 2002. 91lpp.
3. Markuss R. Ostvald’s Relative Forest Rent Teory. Munchen: Bayerisher Landwirtshaftscverlung GmbH, 1967. 128 p.
4.Jonsson B., Jacobsson J., Kallur H. The forest Management Planinng Package Theory and application. SUA Sciences, Faculty of Forestry Upssala. Sweden, 1992. 57 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Policy and Economics. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620157/description#description
2 .Journal or Forest Economics. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/701775/description#description;
3 .Unasylva. Pieejams: http://www.fao.org/docrep/e7730e/e7730e00.hmt#Contents.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes maģistra studiju programmu obligāto studiju kursu daļā pilna un nepilna laika studijās.