Kursa kods MežZ6007

Kredītpunkti 4

Mežkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Mežkopība apkopo zināšanas par meža ekosistēmu uzbūvi, to sastāvdaļām, funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību. Mežkopība ir meža apsaimniekošanas teorētiskais pamats, lai nodrošinātu audžu dabisko un mākslīgo atjaunošanu, to kopšanu un mežaudžu ražības un kvalitātes paaugstināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Padziļinātas zināšanas par meža ekosistēmās notiekošajiem procesiem un to praktisku pielietošanu. Prasmes ierīkot zinātniskos parauglaukumus un izvērtēt audžu struktūru un produktivitāti. Kompetence sadarbībā ar darba vadītāju izstrādāt maģistra darba metodiku un ievākt nepieciešamos datus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža ekosistēmas uzbūve, sastāvdaļas un funkcionēšana.
2 Vietējo koku bioloģisks un saimniecisks raksturojums.
3 Vietējo koku bioloģisks un saimniecisks raksturojums.
4 Perspektīvas introducētās koku sugas Latvijā.
5 Meža dabiskā atjaunošanās saimnieciski nozīmīgajām koku sugām.
6 Meža mākslīgā atjaunošana un kultūru sākotnējais biezums.
7 Jaunaudžu kopšanas cirtes un to vēsture. Jaunaudžu kopšanas principi.
8 Krājas kopšanas cirtes, to vēsture un kopšanas principi.
9 Egļu audžu kopšana.
10 Priežu audžu kopšana.
11 Koku atzarošanas teorētiskie pamati. Koku izvēle, skaits, atzarošanas laiks.
12 Kopšanas ciršu modeļi.
13 Koptu audžu praktiska izvērtēšana.
14 Koptu audžu praktiska izvērtēšana.
15 Ekskursija Šķēdes mežu novadā.
16 Ekskursija Jelgavas mežu novadā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Referāta sagatavošana par uzdoto tematu. Aktīva līdzdalība ekskursijās Jelgavas un Šķēdes mežu novados. Pastāvīgo parauglaukumu uzmērīšana un datu apstrāde. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. A/S LVM, 2017, 219 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne. ISSN 1407-270X.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Mežzinātnes maģistru studiju programmas izvēles studiju kursu iedaļā.