Kursa kods MežZ6003

Kredītpunkti 3

Vides ietekmes vērtēšana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Vides ietekmes vērtēšana ietver jautājumus, kas saistās ar vides kvalitātes noteikšanu, dzīvo organismu atsauces reakciju, bioindikācijas metodēm, faktoru ietekmes struktūru un dinamiku, retrospektīvo analīzi un seku prognozēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā maģistranti iegūst zināšanas par meža ekosistēmas atsauces reakciju uz dažādu vides dabisko un antropogēno faktoru iedarbību un tās rakstura, intensitātes, struktūras un dinamikas specifiku, vides kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un šīs ietekmes noteikšanu – rakstisks kontroldarbs.
Risinot konkrētus uzdevumus, maģistranti apgūst prasmi izmantot dendrohronoloģisko un lihenoindikatīvo metodi ekoloģisko faktoru ietekmes kvantitatīvai noteikšanai – praktiskie darbi.
Rezultātā maģistranti ir kompetenti patstāvīgi novērtēt dabisko un antropogēno faktoru meža produktivitāti un vides piesārņojumu veicinošo vai bremzējošo ietekmi – divi patstāvīgie darbi (referāti).

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vides ietekmes infrastruktūra, pamatjēdzieni. Vides kvalitātes noteikšanas pamatvirzieni. 2h lekcijas.
2.Bioindikācija: iespējas, veidi, metodes. Indikatoru izvēle. 4h lekcijas.
3. Koka un audzes atsauces reakcija.2h lekcijas.
4. Dehromācija. Defoliācija. Zemāko stāvu destrukcija. Meža monitorings. 2h lekcijas.
5. Dendrohronoloģija. Dendroklimatoloģija.4h lekcijas.
6. Koksnes gadskārtu urbumu serdeņu iegūšana kokaudzē. 5 h praktiskie darbi.
7. Koka un audzes pieaugums un papildus pieaugums, to veidi, noteikšana, interpretācija un ekoloģiskā kauzalitāte. 4h lekcijas.
8. Indeksu izvēle. Trendālās izmaiņas. Fluktuācijas. 2h lekcijas.
9. Koksnes gadskārtu platuma mērīšana. Iegūto datu pirmapstrāde. 5h praktiskie darbi.
10. Kontroles problēmas. Risinājuma veidi.Faktora ietekmes struktūra un dinamika. 2h lekcijas.
11. Retrospektīvā analīze. Vides ietekmes prognozēšana. 2h lekcijas.
12. Lihenoindikācijas metode. 6h praktiskie darbi.
13. Aktīvo periodu koncepcija un vieta V.Šelforda tolerances likumā. 2h lekcijas.
14. Vides draudīgums. Fona problēma. 2h lekcijas.
15. Vides daudzveidība. Biodiversitātes kritēriji. Ietekmes uz vidi novērtēšana. 4h lekcijas.
16. Kontroldarbs. Patstāvīgo darbu prezentācijas: vides ietekmes analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgām kontroldarba, patstāvīgo darbu un to prezentāciju ieskaitēm. Apmeklējums - vismaz 50% no lekcijām un praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs. Koku papildus pieauguma noteikšana dažādu faktoru ietekmē (piemēram, meža meliorācija, ugunsgrēks, kopšanas cirte uc.), izmantojot koka gadskārtu mērījumus (apjoms vismaz 15 lpp, pārskatu (Word dokuments) un aprēķinu (Excel darba lapa) iesniedz elektroniskā un drukātā veidā; patstāvīgā darba rezultāti tiek prezentēti PowerPoint prezentācijas veidā).

2. patstāvīgais darbs. Vides kvalitātes raksturojums, izmantojot lihenoindikācijas metodi (apjoms vismaz 15 lpp, pārskatu (Word dokuments) iesniedz elektroniskā un drukātā veidā; patstāvīgā darba rezultāti tiek prezentēti PowerPoint prezentācijas veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba un patstāvīgo darbu un to prezentāciju kumulatīvā vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi un pilnīgi.
Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarba un divu patstāvīgo darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Liepa I. (2018) Meža taksācija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: “Izdevniecība Avots”, 238 lpp.
2. Kļaviņš M., Nikodemus O., Segliņš V., Melecis V., Vircavs M., Āboliņa K. Vides zinātne (2008) Red. M. Kļaviņš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 600 lpp.
3. Schweingruber F. H. (1996) Tree rings and environment. Dendroecology. Bern, Stuttgart, Vienna. 609 pp.
4. Daugaviete M., Bambe B., Lazdiņš A., Lazdiņa D. (2017) Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. Monogrāfija.-Salaspils: LVMI “Silava”, DU AA “Saule”, 470 lpp.

Papildliteratūra

1. Liepa I. (1996) Pieauguma mācība. Jelgava: LLU. 124 lpp.
2. Vienvecuma egļu meži Latvijā (2019) Red. J. Jansons. Salaspils: LVMI “Silava”, DU AA “Saule”, 202 lpp.
3. Dabas aizsardzība (2011) Red. un sast. O. Nikodemus, G. Brūmelis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 288 lpp.
4. Vides veselība (2008) Sast. M. Eglīte. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 696 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Ecology. Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581.
3. Лесоведение, журнал Института лесоведения Российской академии наук. ISSN: 0024-1148.

Piezīmes

Studiju kurss maģistra studiju programmas “Mežzinātne” specializācijas virzienam “Meža ekoloģija un mežkopība”.