Kursa kods MežZ5069

Kredītpunkti 6

Meža ekonomika un politika

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits38

Semināru un praktisko darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums04.04.2023

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Lelde Vilkriste

Dr. silv.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar meža ekonomikas pamatprincipiem, un meža resursu apsaimniekošanas plānošanas ekonomiskajiem un politiskajiem aspektiem, starptautiskā tirgus attīstības tendencēm. Īpaša uzmanība kursā tiek pievērsta valsts lomai un atbalsta sistēmai meža politikas mērķu sasniegšanā, kā arī meža politikas un ekonomikas attīstības tendencēm un virzieniem Latvijā, Eiropā un pasaulē. Praktisko darbu ietvaros tiek apgūta lēmumu pieņemšanas struktūra, prasme analizēt dažāda veida informāciju un izvērtēt citu valstu pieredzi un tās adaptācijas iespējas Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studenti:
* zina par meža ekonomikas pamatprincipiem un politikas attīstības tendencēm un virzieniem, starptautiskiem pētījumiem un ārvalstu pieredzi (praktiskie darbi; mājas darbi);
* prot meklēt, apkopot un analizēt informāciju par meža ekonomikas un politikas jautājumiem, salīdzināt dažādus risinājumus un lēmumus, kā arī izvērtēt ārvalstu pieredzes piemērotību un adaptācijas iespējas risinājumiem Latvijā (praktiskie darbi; mājas darbi; semināri; dalība diskusijās; prezentācija);
* izprot un spēj argumentēti pamatot viedokli un diskutēt par dažādiem meža ekonomikas un politikas aspektiem, lēmumu pieņemšanas procesiem un konfliktu risināšanas iespējām (praktiskie darbi; dalība diskusijās; semināri; prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads kursā. Meža ekonomikas pamatjēdzieni, īpatnības un attīstību ietekmējošie faktori (lekc. – 3h).
2. Koksnes, meža nekoksnes produktu un pakalpojumu piedāvājums, pieprasījums un cenas veidošanās (lekc. – 2h; pr.d. – 2h).
3. Meža nozare un brīvā tirgus principi. Efektivitāte, tirgus ierobežojumi un nepilnības (lekc. – 4h)
4. Zemes izmantošanas mērķi (lekc. – 2h; pr.d. – 1h).
5. Investīcijas un laika faktors meža nozarē (lekc. – 2h).
6. Lēmumu pieņemšana un riska faktori meža apsaimniekošanā (lekc. – 2h).
7. Nodokļu un nodevu ietekme uz meža apsaimniekošanu (lekc. – 2h).
8. Meža apsaimniekošanas plānošana – ekonomiskie un politiskie aspekti; IT un nozares digitalizācija (lekc.- 2h; pr.d. - 1h).
9. Globālais tirgus un meža produktu starptautiskā tirdzniecība (lekc. – 2h; pr.d. – 2h).
10. Meža īpašuma formas un to loma valsts politikas realizēšanā (lekc. – 3h; pr.d. – 3h).
11. Valsts atbalsta sistēmas un tās izvērtējums meža politikas mērķu sasniegšanā (lekc. – 4h; pr.d. – 4h).
12. Sabiedrības loma un līdzdalība meža politikas veidošanā un sabiedrības viedokļa veidošana (lekc.- 3h; pr.d. -2h).
13. Konfliktu un problēmsituāciju risinājumi meža nozarē (lekc. – 2h; pr.d. – 3h h).
14. Meža ekonomikas un politikas attīstības tendences - starptautiskie projekti, zinātniskie un praktiskie pētījumi, aktualitātes (lekc. – 5h h; pr.d. – 4h).
15. Meža nozares aktuālās problēmas Latvijā - ekonomiskie un politiskie risinājumi (pr.d. – 4h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens sastāv no rakstiskās daļas un mutiskās daļas par teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.

Lai kārtotu eksāmenu:
• jāapmeklē un aktīvi jāiesaistās lekcijās;
• jāpiedalās semināros;
• jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem uzdevumiem;
• jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem patstāvīgajiem (mājas) darbiem;
• jāsagatavo un jāaizstāv prezentācija par meža nozares problēmu ekonomiskajiem un politiskajiem risinājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi paredz detalizēti izstrādāt vai pabeigt iesāktos praktiskos darbus, sagatavot uzdotos mājas darbus, papildus iepazīties ar nodarbībās apskatīto jautājumu plašāku izklāstu un sagatavot prezentācijas vai materiālus diskusijām un semināriem (Meža ekonomikas pamatjautājumi; Meža politikas līdzekli ekonomisko mērķu sasniegšanā). Studenti gatavo un aizstāv prezentāciju par meža nozares problēmu ekonomisko un politisko risinājumu iespējām. Visi darbi jāizstrādā un jāiesniedz norādītajos termiņos, atbilstoši lekcijās un praktiskajās nodarbībās sniegtajiem norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens sastāv no rakstiskās un mutiskās daļas, palīgmateriālus atļauts lietot tikai praktisko uzdevumu izpildē. Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Students sekmīgu atzīmi eksāmenā vai ieskaitē var iegūt, ja vismaz 60% jautājumu atbildēti pareizi.
Ja semestra laikā ir apmeklētas visas nodarbības un semināri, savlaicīgi nokārtoti visi praktiskie uzdevumi, izpildīti mājas darbi un aizstāvēta prezentācija – eksāmenu var nekārtot. Vērtējums tiek izlikts no prezentācijas (50%), praktisko darbu (20%), dalības semināros (20%) un pārējo aktivitāšu - aktīva dalība lekcijās (iesaistīšanās diskusijās, dalība grupu darbos, sava viedokļa pamatošana un argumentācija) (10%) vērtējuma.
Kavētie un neieskaitītie praktiskie darbi jāizstrādā docētāja noteiktajā kārtībā un norādītajā pieņemšanas laikā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc kavētās nodarbības (ja ir attaisnojoši dokumenti par ilgstošu kavējumu – divu nedēļu laikā no studiju atsākšanas).
Nesekmīga eksāmena mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja docētāja norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

Economics of Forestry. R. A. Sedjo (Editor). Abingdon, Oxon: Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018. 477 p.
Ollikainen M., Amacher G.S., Koskela E. Economics of Forest Resources. Massachusetts London, England: The MIT PressCambridge, 2009. 397 p.

Papildliteratūra

Developing effective forest policy. FAO Forestry Paper 161, 2010. 210 p.
Digitalisation and circular economy: forestry and forestry based industry implications. [tiešsaiste] Chobanova R.(Ed.). Sofia: USB & WoodEMA.2019. 350 p. [skatīts 27.03.2023.] Pieejams: http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2019_Proceedings.pdf
Klemperer W.D. Forest Resource Economics and Finance. New York: McGraw-Hill, 1996. 551 p. Series in Forest Resources.
Krott M. Forest policy analysis. Springer, 2005. 23 p. 2010.g.
Zhang D., Pearse P.H.. Forest Economics. Vancouver, BC: UBC Press, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks: ISSN 1407-6667
2. Journal or Forest Economics. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/701775/description#description;
3. Likumi un normatīvie akti. Pieejams: http://www.likumi.lv
4. Meža izpētes organizāciju savienība (IUFRO). Pieejams: http://www.iufro.com
5. Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO). Pieejams: http://www.fao.org
6. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355.
7. Zinātniskais žurnāls “Forest Policy and Economics”. ISSN 1389-9341. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620157/description#description

Piezīmes

Maģistru studiju programma “Mežzinātne”