Kursa kods MežZ5065

Kredītpunkti 6

Urbānā mežsaimniecība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2023

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

author pētn.

Roberts Čakšs

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis - padziļināt zināšanas par dažādiem meža apsaimniekošanas risinājumiem, uzsverot gan teorētiskās, gan praktiskās atšķirības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Maģistrants spēj atšķirt mežsaimniecības mērķus un izvēlēties pareizās stratēģijas, kā tiek apsaimniekotas meža zemes ar atšķirīgu izmantošanas veidu. Studējošais spēj novērtēt atšķirības dažādi apsaimniekotiem mežiem pilsētvidē un ārpus tās, kā arī noteikt potenciālos ierobežojošos faktorus.
Pārbaudes veids – kontroldarbs.
Prasmes
Kursa apguves rezultātā maģistrants prot izvēlēties piemērotāko meža apsaimniekošanas modeli atbilstoši dažādiem meža izmantošanas mērķiem gan pilsētvidē, gan ārpus tās.
Pārbaudes veids – seminārs.
Kompetences
Maģistrants ir kompetents patstāvīgi plānot un apsaimniekot mežus pilsētvidē un ārpus tās spēj analizēt un izprast, kā rīkoties, ja zemei ir dažādi lietošanas veidi.
Pārbaudes darbs – Sagatavots un prezentēts patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
Lekcijas (36 stundas)
1. Ievads. Daudzmērķu mežsaimniecības nepieciešamība. Meža apsaimniekošanas plānošana
vispārīgi. 6h
2. Ainavu ekoloģiskā plānošana. Dati, metodes, mērķi, teritorijas. 4h
3. Zonējums, maksimāli pieļaujamais ciršanas apjoms. 2h.
4. Dažādu zemes lietojumu veidu apsaimniekošanas stratēģijas. Dati, plānošana. 2h.
5. Meža inventarizācija. Metodes, dati, sadarbība ar institūcijām. 4h
6. Pilsētvides un Piepilsētu mežu apsaimniekošana, plānošanas, atjaunošanas,
mežizstrādes īpatnības, metodes. 6h.
7. Komunikācijas stratēģija par meža apsaimniekošanu, mērķiem. Veidi, anketu
sastādīšana. 4 h
8. Monitoringa, tālizpētes tehnoloģiju risinājumi. 4h
9. Iekšpilsētu meži, mežaparki. Likumdošana, apsaimniekošana, plānošana. 4h.
10. Ugunsgrēku uzraudzības, meža dzīvnieku uzskaites, kustību īpatnības piepilsētu
mežos. 4h.
11. Ekosistēmu pakalpojumi. 4h.

Praktiskie darbi un semināri (8 stundas)
1. Ainavu plānošanas mērķi un novērtējums (abiotiskie, biotiskie un kultūrvēsturiskie faktoru novērtējums) plānošanas stratēģijas (aktīvā, aizsargājošā, aizsardzības, pielāgošanās), dažādu scenāriju izveidošana 2h
2. Meža inventarizācijas veikšana konkrētā mežaudzē 2h
3. Grupu darbs kā komunicēt ar sabiedrību par mežu apsaimniekošanu. 2h
4. Veikt tālizpēti konkrētām mežaudzēm un prezentācijas formā parādīt iegūtos rezultātus. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā nokavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 20% no visu paredzēto nodarbību skaita.
Sekmīgi uzrakstīti divi teorētiski kontroldarbi un individuālā uzdevuma prezentācija praktiskos darbos. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus. Sagatavot referātu, kurā ir padziļinātāks izklāsts par kursā apgūtajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska un rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi. Gala vērtējums veidojas no studiju kursa rakstiskās ieskaites, praktisko darbu (atskaites un prezentācija) un aktivitātes semināros kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Miller R. W., Hauer, R. J., & Werner, L. P. Urban forestry: planning and managing urban greenspaces. 3rd edition. Waveland press. 2015. 560p. ISBN 1478606371
2. Zigmunde D., Ņitavska N. Zaļās pilsētvides plānošana [elektroniskais resurss]: rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales Plānošanas reģions, 2013. 115 p. CD-ROM.
3. Kohsaka R., & Uchiyama Y. “Urban Agriculture, Forestry and Green-Blue Infrastructure as “Re-Discovered Commons”: Bridging Urban-Rural Interface”. Sustainability, 13(11), 5872. Pieejams: https://www.mdpi.com/books/book/4721
4. Bradley, G. A. (Ed.). (1984). Land use and forest resources in a changing environment: the urban/forest interface. (No. 49). University of Washington Press.
5.Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Studentu biedrība «Šalkone». 2016. 216 lpp. Ir LBTU FB 12 eks.

Papildliteratūra

1. Konijnendijk C.C. The Forest and the City – the cultural landscape of urban woodland. Dordrecht: Springer, 2008.
2. European Atlas of Forest Tree Species. San-Miguel-Ayanz J., de Rigo D., Caudullo G., Houston Durrant T., Mauri A. (Eds.), Publication Office of the European Union. Luxembourg, 2016. [tiešsaiste] Pieejams: https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/atlas-download-page

Periodika un citi informācijas avoti

1. Urban Forestry & Urban Greening. ISSN 1618-8667. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/urban-forestry-and-urban-greening
2. Landscape and Urban Planning. ISSN 0169-2046. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning
3. Journal of Environmental Management. ISSN: 0301-4797. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-management

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss akadēmiskajai maģistra studiju programmai “Mežzinātne”, piedāvājams arī maģistra studiju programmām “Koksnes materiāli un tehnoloģija”,” Ģeoinformātika un tālizpēte”, “Ainavu arhitektūra un plānošana”, “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”.