Kursa kods MežZ5061

Kredītpunkti 6

Meža politika

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ilze Silamiķele

Mg. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas zināšanas par meža politikas pamatjēdzieniem un procesiem, politikas veidošanas principiem un sinerģiju ar citām politikām. Maģistranti tiek iepazīstināti ar meža politikas analīzes principiem, ar politikas daudzlīmeņainību un Eiropas meža politiku, kā arī ar valsts un sabiedrības lomu un līdzdalību politikas veidošanā un realizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Maģistrants pārzin meža politikas pamatprincipus pasaulē, Eiropā un Latvijā, ir izpratne par politikas veidošanas procesu un izmantojamiem instrumentiem. Pārbaudes veids – tests.
Prasmes
Kursa apguves rezultātā maģistrants pilnveidojis diskusiju prasmi grupā un atšķirīgo viedokļu kompromisa izstrādē Pārbaude – aktīva dalība seminārā lomu spēle.
Kompetences
Maģistrants ir kompetents patstāvīgi novērtēt un analizēt meža ekonomikas un politikas teorētiskos un praktiskos aspektus, integrēt iegūtas zināšanas un prasmes turpmākajā profesionālajā un zinātniskajā darbībā. Pārbaudes veids – sagatavota un prezentēta eseja.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads (meža sektora ekonomiskā loma, bioekonomikas struktūra, aprites ekonomikas un reģionālā ekonomika) – 4h
2. Meža politikas vēsture un attīstība – 2h
3. Nacionālā meža politika (meža pārvaldība) – 2h
4. Meža politikas instrumenti – 4h
5. Meža politiku ietekmējošie faktori (ilgtspējības mērķi) – 2h
6. Starptautiskās un ES organizācijas (ANO, FAO, OECD, ForestEurope, JRC, IUFRO, EFI), ES meža politika (vadlīnijas) – 6h (t.sk. seminārs)
7. Politikas veidošana un izpratne par normatīvās vides veidošanas principi (nacionālie un starptautiskie), formulēšana, teorētiskie un praktiskie aspekti – 4h
8. Interešu grupas (parstavniecība, intereses) – 2h
9. Valsts un pašvaldību kā meža īpašnieku intereses un mērķi – 4h
10. Meža politikas monitorings un izvērtējams (Pan-Eiropas sistēma), kritēriji un indikatori – 4h
11. Kopsavilkums: Lauku attīstības plāns, Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes (seminārs) – 2h
12. Meža adaptācijas politika – ES un LV (nacionālā adaptācija stratēģija), klimata viedā mežsaimniecība – 4h
13. SEG emisiju kvotas – tirdzniecība un sertifikācija, ES un LV mērogs – 2h
14. Klimata pārmaiņu radītie riski ES valstīs, risku diversifikācija (t.sk. introducētās sugas) (t.sk. seminārs) – 4h
15. Dabas aizsardzības, bioekonomikas un mežsaimniecības interešu sabalansēšana (audzē un/vai meža ainavā), tai skaitā ES politika – 2h
16. Ievads klimata politikā (ANO, ES, Latvija) un ES Zaļais kurss, meža loma klimata politikas kontekstā, ZIZIM mērķi, references līmenis, meža nozares SEG samazināšanas potenciāls – 4h
17. Klimata likums, Nacionālais klimata un enerģētikas plāns 2030 – 2h
18. Klimata politikas mērķi un SEG samazināšanas potenciāls meža nozarei: SEG kalkulatori (meži) un iespējas un piesaistes palielināšanai (1) apmežošana & atmežošana, (2)meža apsaimniekošana,(3)koksnes produkti& aizstāšanas efekts - 4h
19. Klimata politikas realizācijas alternatīvu ietekmes modelēšana un tās rezultāti - 2h
20. ES meža politika un vecie meži dažādu politiku krustpunktā – 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nosacījumi studiju kursa apgūšanai:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- sekmīgi jānokārto tests;
- jāpiedalās un jāuzstājas semināra nodarbības;
- jāsagatavo un jāprezentē eseja.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāsagatavo ~ 10 lpp. eseja par kādas brīvi izvēlētas valsts meža politiku. Tematu ir iespējams saistīt ar izvēlētā SND apskatītās problemātikas risināšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sagatavota un iesniegta eseja, un prezentēta semināru nodarbībās.

Obligātā literatūra

Krott M. Forest Policy Analysis. [tiešsaiste]. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [skatīts 05.09.2014.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf
McDermott C.L., O’Carroll A., Wood P. International Forest Policy – the instruments, agreements and processes that shape it. Department of Economic and Social Affairs United Nations Forum on Forests Secretariat 2007.http://www.un.org/esa/forests/pdf/publications/I

Papildliteratūra

LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427

Periodika un citi informācijas avoti

Straptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry" ISSN 1392-1355
Forest Policy and Economics ISSN 1389-9341

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra programmā Mežzinātne