Kursa kods MežZ5058

Kredītpunkti 6

Meža vērtība un komercdarbība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author doc.

Lelde Vilkriste

Dr. silv.

Kursa anotācija

Meža vērtības noteikšanas pamatā ir vairākas meža resursu uzskaites un klasifikācijas sistēmas. Meža vērtība sastāv no meža ekoloģiskajām, sociālajām un ekonomiskajām vērtībām un funkcijām. Studenti tiek iepazīstināti ar dažādām koksnes un nekoksnes resursu vērtību noteikšanas metodēm. Kurss sniedz zināšanas par meža nozares ražošanas, pārdošanas un pakalpojumu uzņēmumiem, organizācijām un tirgiem, kā arī jaunāko tehnoloģiju izmantošanas iespējām uzņēmējdarbībā. Praktiskajos darbos tiek analizēta meža resursu vērtība un tirgus ekonomiskie rādītāji, kā arī uzņēmējdarbības attīstības iespējas nozarē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studentiem būs:
• zināšanas par meža resursu vērtībām un meža nozares ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas sektoru (praktiskie darbi; patstāvīgie darbi; seminārs; prezentācija);
• prasme lietot dažās meža resursu vērtēšanas metodes un pētīt, izvērtēt un analizēt meža nozares uzņēmumu noieta tirgu un konkurences līmeni (praktiskie darbi; mājas darbi; prezentācija; seminārs);
• izpratne par meža vērtēšanas metožu pielietošanu un meža nozares uzņēmumu darbības metodēm un principiem (praktiskie darbi; patstāvīgie darbi; mājas darbi; dalība diskusijās).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Latvijas, Eiropas un pasaules meža resursu raksturojums un to nozīme tautsaimniecības attīstībā (lekc.- 2h; pr.d. - 1h).
2. Meža resursu iedalījums, klasifikācijas, uzskaites un vērtēšanas sistēmas (lekc.-4h; pr.d. -1h).
3. Meža resursu tirgus vērtība un aprēķināšanas metodes (lekc.-6h; pr.d. -2h).
4. Nekoksnes resursu vērtēšanas metodes (ceļojumu izmaksu metode, hedoniskā vērtēšanas metode; sākuma izvēles metode; noteiktās izvēles metode utt.) (lekc.-5h; pr.d. -1h).
5. Meža ekoloģiskā un sociālā vērtība (lekc.-2h).
6. Meža īpašuma vērtības noteikšana un problemātika; nekustamā īpašuma tirgus (lekc.-5h; pr.d. -1h).
7. Latvijas meža nozares uzņēmumi un organizācijas; klasteru attīstība (lekc.-2h; pr.d. -1h).
8. Kooperācijas ietekme uz ekonomiski izaugsmi un meža vērtības paaugstināšanu (lekc. -2h; pr.d. -1h).
9. Pakalpojumu sniedzēji un to darbības analīze meža nozarē (stādaudzētavas; meža stādīšana un kopšana; mežizstrāde; pārvadājumi; meža uzmērīšana; meža apsaimniekošanas plānošana utt.) (lekc.-2h; pr.d. -1h).
10. Ražotāju tirgus analīze (zāģmateriāli un tara; plātņu materiāli; koka mājas; mēbeles; koka durvis un logi) (lekc.-2h; pr.d. -1h).
11. Enerģētiskās koksnes tirgus (lekc.-2h; pr.d. -1h).
12. Celulozes un papīra ražotāju tirgus analīze (lekc.-1h; pr.d. -1h).
13. Latvijas meža nozares eksports un imports - produkti un to vērtības izmaiņu analīze (lekc.-1h; pr.d. -2h).
14. Meža sertifikācijas process un tā ietekme uz uzņēmējdarbību nozarē (lekc.- 2h; pr.d. - 1h).
15. Latvijas mežmateriālu un kokmateriālu tirgus: situācija, problēmas un to risinājumu iespējas (lekc.-2h; pr.d. -4h).
16. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana meža resursu vērtības noteikšanā, apsaimniekošanas plānošanā un tirdzniecībā (lekc.-4h; pr.d. -1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai kārtotu eksāmenu:
• jāapmeklē un aktīvi jāiesaistās lekcijās;
• jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem uzdevumiem;
• jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem patstāvīgajiem (mājas) darbiem;
• jāpiedalās seminārā;
• jāsagatavo un jāaizstāv prezentācija par konkrēta sektora ražotāju tirgu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi paredz detalizēti izstrādāt vai pabeigt iesāktos praktiskos darbus, sagatavot uzdotos mājas darbus, papildus iepazīties ar nodarbībās apskatītā jautājumu plašāku izklāstu un sagatavot prezentācijas vai materiālus diskusijām un semināriem (Meža vērtēšanas metodes; Komercdarbība meža nozarē). Studenti gatavo un aizstāv prezentāciju par vienu no ražošanas sektoriem un tā attīstības iespējām. Visi darbi jāizstrādā un jāiesniedz norādītajos termiņos, atbilstoši lekcijās un praktiskajās nodarbībās sniegtajiem norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu un prasmju vērtēšana notiek 10 ballu skalā.

Ja semestra laikā ir apmeklētas visas nodarbības un semināri, savlaicīgi nokārtoti visi praktiskie uzdevumi, izpildīti mājas darbi un aizstāvēta prezentācija – eksāmenu var nekārtot. Vērtējums tiek izlikts no prezentācijas (50%), praktisko darbu (20%), dalības semināros (20%) un pārējo aktivitāšu - aktīva dalība lekcijās (iesaistīšanās diskusijās, dalība grupu darbos, sava viedokļa pamatošana un argumentācija) (10%) vērtējuma.

Kavētie un neieskaitītie praktiskie darbi jāizstrādā docētāja noteiktajā kārtībā un norādītajā pieņemšanas laikā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc kavētās nodarbības (ja ir attaisnojoši dokumenti par ilgstošu kavējumu – divu nedēļu laikā no studiju atsākšanas).

Nesekmīga eksāmena mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja docētāja norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

1. Baltijas Koks: ISSN 1407-6667
2. Dubrovskis D. Meža ekonomiskās vērtības noteikšana. Lekciju kurss "Meža vērtība". 2011.
3. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: SIA ET Cetera, 2002. 91 lpp.
4. European Communities. Valuation of European forests - Results of IEEAF test applications. [tiešsaiste] Office for Official Publications of the European Communities. 2000. 105 p. [skatīts 17.02.2022.] Pieejams: http://aei.pitt.edu/92001/
5. Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem. Projekta pārskats [tiešsaiste]. LVMI “Silava”. 2017. 296 lpp. [Skatīts 22.02.2021.]. [skatīts 17.02.2022.] Pieejams:
https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/mezsaimniecibas-ietekme-uz-meza-un-saistito-ekosistemu-pakalpojumiem
6. Non-wood forest products in Europe: Seeing the forest around the trees [tiešsaiste]. B. Wolfslehner, I. Prokofieva, R. Mavsar (editors). European Forest Institute. [Skatīts 22.02.2021.]. Pieejams: https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2019/efi_wsctu_10_2019.pdf
ISBN 978-952-5980-78-3
7. Sorrenti, S. Non-wood forest products in international statistical systems [tiešsaiste]. Non-wood Forest Products Series no. 22. Rome: FAO. 2017. [Skatīts 22.02.2021.]. Pieejams: http://www.fao.org/3/a-i6731e.pdf

Papildliteratūra

1. Jonsson B., Jacobsson J., Kallur H. The forest Management Planning Package Theory and application. SUA Sciences, Faculty of Forestry Upssala. Sweden, 1992. 57 p.
2. Klemperer W.D. Forest Resource Economics and Finance. New York: McGraw-Hill, 1996. 551 p. Series in Forest Resources.
3. Markuss R. Ostvald’s Relative Forest Rent Theory. Munchen: Bayerisher Landwirtshaftscverlung GmbH, 1967. 128 p.
4. Pearse P.H. Introduction to Forestry Economics. Vancouver: University of British Columbia Press, 1990. 226 p.
5. 2nd International Non-Wood Product Symposium: Abstracts Book, 8-10 september, 2011, Isparta, Turkey [tiešsaiste]. [Skatīts 22.02.2021.]. Pieejams: http://foris.fao.org/static/nwfp/II_International_NWFPs_Symposium-ABSTRACTS.pdf
6. Dienas bizness: ISSN 1407-2041

Periodika un citi informācijas avoti

1. ANO LPO informācija par meža izmantošanu. Pieejams:
http://www.fao.org/forestry/nwfp/6388/en/
2. EVA informācija par meža izmantošanu. Pieejams: https://www.eea.europa.eu/
3. Forest Policy and Economics. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620157/description#description
Journal or Forest Economics. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/701775/description#description;
4. Likumi un normatīvie akti par meža izmantošanu. Pieejams: https://www.likumi.lv
5. Meža Avīze, ISSN 1407-6187.
6. Meža nozares informācijas centrs. Pieejams: https://www.latvianwood.lv
Eiropas Koksnes tirdzniecības federācijas pārskati. Pieejams: https://www.ettf.info
7. Pan-Eiropas projekts par ilgtspējīgu meža izmantošanu. Pieejams: https://star-tree.eu/
8. Pētījumu un zinātnisko projektu atskaites par meža resursiem un to izmantošanu. Pieejams: https://www.silava.lv
9. Uzņēmumu un organizāciju mājslapas un publicētie pārskati

Piezīmes

Maģistru studiju programma “Mežzinātne”, specializācijas virziens “Meža politika un ekonomika”