Kursa kods MežZ5055

Kredītpunkti 12

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits324

Kursa apstiprinājuma datums18.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Priekšzināšanas

MežZ5051, Pētījumu metodoloģija I

MežZ5054, Maģistra darbs I

Kursa anotācija

Maģistra darba II mērķis ir studiju kursa ietvaros sagatavotas maģistra darba sadaļas un prezentācija par paveikto (līdzšinējo pētījumu apskats, darba metodika, atbilstoši studiju nobeiguma darba noformēšanas noteikumiem) pētījumā, kā arī noprezentē Mežkopības katedras paplašinātā sanāksmē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - padziļinātas teorētiskās un praktiskas par atbilstošajā zinātņu virzienā veiktajiem pētījumiem, pētījumu rezultātu apstrādi un prezentēšanas iespējām.
2. Prasmes - pielietot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: līdzšinējo pētījumu aprakstā, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādāšanā. Prasme prezentēt.
3. Kompetence - spēj patstāvīgi veikt pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Līdzšinējo pētījumu apskata sagatavošana par izvēlēto pētījumu darbu.
Zinātniskā, mācību un tīmekļa resursi.
2. Literatūras studijas par pētījumu objektu.
3. Literatūras studijas par darbā izmantotajām zinātniski pētnieciskajām metodēm, to analogiem.
4. Pētījuma empīrisko datu ievākšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāiesniedz darba vadītājam.
1. Līdzšinējo pētījumu apskats
2. Pētāmā objekta raksturojums
2. Datu ievākšanas metodika
3. Datu apstrādes metodika
Sekmīga maģistra darba 1. priekšaizstāvēšana (~ 5 min., darbs izstrādāts 60% apmērā) Mežkopības katedras paplašinātā sanāksmē.
Darba vadītājs(i) paveikto novērtē ar ieskaiti “Maģistra darbs II”.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras studijas. Pētniecisko datu ievākšana. Maģistra darba sadaļu sagatavošana 60% apmērā un prezentācijas sagatavošana par paveikto.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Līdzšinējo pētījumu apskats nemazāks par 60 informācijas avoti, no tiem vismaz apmēram 50% ārzemju literatūra (12-15 lpp.) un darba metodikas iesniegšana.
Prezentācijas sagatavošana (tēmas aktualitāte, pētījuma mērķis, pētnieciskie darba uzdevumi, hipotēze, pētījuma darba metodika) un noprezentēšana Mežkopības katedras paplašinātā sanāksmē. Pieejamiem digitalizētiem empīriskiem datiem. Spēj sagatavot maģistra darba izstrādi (60% apmērā) un sekmīgi noprezentē pētījumā paveikto (maģistra darba 1. priekšaizstāvēšana).

Obligātā literatūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 20.01.2021.]. Pieejams:
https://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/2017-04/SND.PDF
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Paura L., Arhipova I. Statistiskās neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
4. Kumar R. Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners.: 3rd edition. SAGE Publications Ltd., 2011. 440 p.
5. Frye C. Microsoft Excel 2016 Step by Step. Microsoft Press, 2015. 544 p.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa., Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis. 2.daļa,, Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Baltic Forestry. ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Maģistra darbs II ir iekļauts maģistra studiju programmas obligātajā daļā.
Studiju kurss paredzēts akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mežzinātne” 2. kursa 1. semestrī.