Kursa kods MežZ5052

Kredītpunkti 6

Riska vadība mežsaimniecībā

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums08.06.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Āris Jansons

Dr. silv.

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

author doc.

Agris Zimelis

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par mežaudžu apsaimniekošanas riska faktoru klasifikāciju (abiotisko, biotisko un antropogēno); mežaudzes veselības novērtēšanas un apsaimniekošanas dažādu riska faktoru pārvaldības metodiku, lai maģistranti iegūtu pamatinformāciju par mežaudzes parametru uzlabošanas iespējām ar selekcijas metodēm, jaunākajiem rezultātiem un attīstības perspektīvām, kā arī klimata pārmaiņu prognozēm Latvijai, to sagaidāmā negatīvā ietekme uz mežaudzēm un pielāgošanās iespējām, akcentējot arī ģenētiskā faktora lomu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti studiju kursa ietvaros iegūst zināšanas par Latvijas teritorijā prognozētajām klimata izmaiņām un to potenciālo ietekmi uz mežaudzē (lekc.1.tēma)
Studenti prot klasificēt riska faktorus un pārzina to vadību (lekc.2.-6. tēmai; laboratorijas darbi; semināri).
Pēc kursa pabeigšanas studenti ir kompetenti rekomendēt meža apsaimniekošanas paņēmienus audžu adaptācijas spēju paaugstināšanai. Studenti prot novērtēt un kvantificēt dažādu meža apsaimniekošanas paņēmienu ietekmi uz oglekļa bilanci un audžu noturību (lekc. 7.-8. tēma; praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (32 stundas)
1. Globālās klimata pārmaiņas: ANO starpvaldību ekspertu grupas klimata pārmaiņu jautājumos (IPCC) ziņojumi. Starptautiskās un Latvijas adaptācijas stratēģijas un pieejas meža jomā (4 h).
2. Risks – zaudējumi, aspekti, vadība. Mežaudžu apsaimniekošanas riska faktoru klasifikācija. Mežaudžu apsaimniekošanas riska faktoru apzināšana, to ietekme uz mežaudžu apsaimniekošanu (3 h).
3. Mežaudžu riska faktoru bojājumu uzskaite un izvērtēšana. Riska ietekmes faktoru raksturojošie lielumi (3 h).
4. Nozīmīgākie riska faktori mežsaimniecībā, attieksme pret risku, riska vadība (4 h).
5. Vētru varbūtības, ietekmes spēka izmaiņas un mežaudžu noturības paaugstināšanas iespējas (4 h).
6. Meža ugunsgrēki – izcelsmes, ietekme uz koku saglabāšanos, atjaunošanos, pieaugumu, citām meža ekosistēmas komponentēm (3 h).
7. Klimatisko apstākļu ietekme uz koku pieaugumu: dendroklimatoloģija (3 h).
8. Koku sugu dabiskā migrācija un introdukcija. Klimata ietvara modeļi (3 h)
9. Rakstveida ieskaite “Riska vadība mežsaimniecībā” (1 h).
10. Mežizstrādes apstākļu un tehnoloģiju izvērtējums (4h)

Laboratorijas darbi (8 h) (darbs grupās)
1.Doti dažādu koku sugu entomoloģiskie bojājumu paraugi (plašāki metodiskie norādījumi pieejami e-studijās) (4 h) – katrai grupai, jāatpazīst un jāraksturo riska faktora bojājuma veidu un to ietekme uz mērķa koku sugu dažādos meža tipos, kā arī riska mazināšanas iespējas (diskusijas auditorijā ~ 15 min./ iesk. ar atzīmi).

2.Doti dažādu koku sugu fitopatoloģiskie bojājumu paraugi (plašāki metodiskie norādījumi pieejami e-studijās) (4 h)– katrai grupai, jāatpazīst un jāraksturo bojājuma veidi un to ietekme uz mērķa koku sugu dažādos meža tipos, kā arī riska mazināšanas iespējas (diskusijas auditorijā ~ 15 min. /iesk. ar atzīmi)

Praktiskie darbi un semināri (24 h)
Praktiskie darbi grupās (3-4).
Katra darba grupa sagatavo atskaiti un prezentāciju par 4 meža nogabalos sastopamiem riska faktoriem, to bojāto koku sastopamību un intensitāti. Sniedz ieskatu par riska faktoru vadību konkrētajās mežaudzēs (~20 min. un diskusija ~5 min.) (6 h).
Praktiskie darbi grupās (3-4).
Katra grupa sagatavo atskaiti un prezentāciju par divām mežaudzēm, kurās izvērtē piemērotāko mežizstrādes tehnoloģiju. Vienā mežaudzē veic mežizstrādes risku izvērtējumu un atbilstoši iegūtajiem rezultātiem iezīmē tehnoloģiskos koridorus, kā arī sagatavo nepieciešamo dokumentāciju mežizstrādes darbu veikšanai (4 h).

Seminārs uz Jelgavas meža novada zinātniskajiem parauglaukumiem. Koku apsekošana, bojājumu novērtēšana ballēs un veselības stāvokļa izvērtēšana, izmantojot novērtēšanas kritērijus, lēmumu pieņemšana par veselības stāvokli mežaudzē un turpmākie pasākumi ekosistēmu apsaimniekošanā (7 h).

Seminārs – Vētru bojājumu modelēšana un praktiskais novērtējums (7 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā nokavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 10% no visu paredzēto nodarbību skaita.
Maģistrants var izvēlēties rakstīt ieskaiti vai piedalīties ikgadējā starptautiskajā konferencē “Students ceļā uz zinātni” (Students on their Way to Science) http://sws.llu.lv/ ar orālo referātu (vai citā starptautiskā konferencē). Tēma – “Riska vadība mežsaimniecībā”, ieskaitei iesniedzot e-studijās – kopsavilkumu, prezentāciju un apstiprinājumu par dalību konferencē.
Sekmīgi jānokārto laboratorijas darbi. Aktīvi jāiesaistās mācību semināros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāiepazīstas ar pieejamajām jaunākajām aktualitātēm par riska vadību mežsaimniecībā.
Patstāvīgi jāturpina lekcijās un praktiskajos darbos iegūtās informācijas papildināšana, izmantojot studiju programmā un prezentācijās norādīto pamatliteratūru, papildliteratūru un internetā pieejamos zinātniskos resursus.
Tiek sagatavota prezentācija (7 – 10 min.) un analīze par zinātnisku rakstu svešvalodā atbilstoši dotiem atslēgas vārdiem. Studējošais izprot aprakstīto pētījumu un prot pamatot temata aktualitāti Latvijas mežsaimniecības kontekstā.
Katrai grupai jāsagatavo prezentācija (~15 min.) par 4 mežaudžu nogabalu veselības stāvokli.
Patstāvīgi jāsagatavojas ieskaitei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska un rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi. Gala vērtējums veidojas no studiju kursa rakstiskās ieskaites, laboratorijas, praktisko darbu (atskaites un prezentāciju) un aktivitāti semināros kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Ferrière R., Dieckmann U., Couvet D. Evolutionary Conservation Biology. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 415 s p. [skatīts 16.06.2021.] Pieejams:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=164257&site=ehost-live&scope=site
eBook Collection (EBSCO)
2. 2013. Living With Storm Damage to Forests: What Science Can Tell Us 3. B. Gardiner, A. Schuck, M.-J. Schelhaas, C. Orazio, K. Blennow, B. Nicoll (Eds.) [tiešsaiste] European Forest Institute. [skatīts 16.06.2021.] Pieejams: https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/efi_wsctu3_2013.pdf
3. Mežsaimniecības risku vadības sistēmas programmas prototipa izstrāde. O.Miezīte, I.Šmits, A. Dreimanis u.c. 2013. [Skatīts 21.10.2016.]. Pieejams: http://maplas.mf.llu.lv/programs/ERAF_Projekta_atskaite_1.3.pdf.
4. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Monogrāfija. LLU, RTU, DITF. Sast. K. Špoģis. Jelgava: LLU, 2005. 657 lpp.
5. Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change: A Global Assessment Report. [tiešsaiste] Tampere: Esa-Print Oy, 2009. 224 s. p. [skatīts 16.06.2021.] Pieejams: http://www.fao.org/forestry/17675-022721682d6ef9e51076d5dc46577a9c9.pdf

Papildliteratūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem.,, A/S LVM., Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone"., 2016. 219 lpp.
2. Koskela J., Buck A., Teissier E. Climate Change and Forest Genetic Diversity: Implications for Sustainable Forest Management in Europe. [tiešsaiste] Rome: Euforgen, 2007. 211 s. p. [skatīts 16.06.2021.] Pieejams:
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/104923/Climate_change_and_forest_genetic_diversity_1216.pdf?sequence=3&isAllowed=y
3. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. 1. daļa: Meža entomoloģija. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone",. 2015. 163 lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība. 2. Daļa: Meža fitopatoloģija. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. A/S LVM., Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone"., 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Global Change Biology. ISSN 1365-2486
2. Trees. ISSN 0931 -1890
3. Canadian Journal of Forest Research. ISSN 0045-5067
4. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts "Mežzinātnes" maģistra studiju programmas specialitātes studiju kursu sadaļā un obligāts akadēmiskajai maģistra studiju programmai "Ģeoinformātika un tālizpēte" pilna laika studijās.