Kursa kods MežZ5050

Kredītpunkti 6

Mežsaimniecības un vides mijiedarbība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums08.06.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

author doc.

Zane Lībiete

Dr. silv.

author

Mareks Millers

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Latvijā ievērojamas meža platības atrodas pārmitrās vai hidrotehniski meliorētās platībās, un šādās teritorijās spēkā ir savdabīgas ekoloģiskās likumsakarības, kuras nepieciešams izprast, lai varētu pieņemt lēmumus par to apsaimniekošanu un aizsardzību. Meža meliorācijai un meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbiem ir ietekme gan uz koku augšanas gaitu, gan ūdens kvalitāti un citiem ekosistēmas komponentiem, kas jāņem vērā, plānojot mežsaimniecisko darbību. Meža ceļu izbūve ir saistīta ar nozīmīgām pārmaiņām ainavā un jaunu struktūru izveidošanu. Līdz ar to jāapskata meža ceļu būves un meža meliorācijas sistēmu renovācijas aspekti, kuriem ir ietekme uz vidi, meža ekosistēmu funkcijām un meža nodrošinātajiem ekosistēmu pakalpojumiem. Klimata pārmaiņas būtiski ietekmē hidroloģisko režīmu un var būt par cēloni virknei apsaimniekošanas izaicinājumu nākotnē. Kursā plānots gūt ieskatu iepriekš minētajos tematos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studenti pārzina hidroloģiskos procesus meža ekosistēmās, izprot meliorācijas ekoloģisko nozīmi un meža autoceļu būves ietekme uz vidi (tests, praktiskie darbi).
Studenti prot izvērtēt gan pārmitro un meliorēto mežu apsaimniekošanas alternatīvas, gan infrastruktūras izmantošanas iespējas apsaimniekošanas (mežizstrādes) ietekmes mazināšanai uz meža augsni un ūdeni, gan ar mainīgo mitruma režīmu saistītos apsaimniekošanas izaicinājumus klimata pārmaiņu kontekstā (tests, praktiskie darbi).
Studenti spēj pieņemt apsaimniekošanas lēmumus un iesaistīties ar meža hidroloģiju un infrastruktūru saistīto jautājumu tālākā zinātniskā izpētē (tests, praktiskie darbi, prakse).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas 36 un praktiskie darbi 28 stundas
1. temats. Ekosistēma un to ietekmējošie faktori. Ūdens dabā un tā aprites cikls. Ūdens mijiedarbība ar sauszemes ekosistēmām. Ūdens veidi. Gruntsūdens. Depresijas līkne. Pazemes spiedes ūdens. Meža ekosistēmu un ūdens mijiedarbība. Ūdens aprite mežaudzē. 3 h lekcija, 1 h praktiskais darbs
2. temats. Latvijas meža tipoloģija. Mežu un purvu ekosistēmas. Kūdras resursi un izmantošana. Kūdrāju rekultivācija. 2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs
3. temats. Meža pārpurvošanās. Ūdens un barības vielu transports kokā. Pārlieka mitruma ietekme uz meža ekosistēmu. Aerācija. Sakņu funkcijas. Mikoriza. 4 h lekcija
4. temats. Meliorācijas jēdziens, vēsture, veidi. Meliorācijas nozīme meža ražības paaugstināšanā, ietekme uz augsni un mežaudzi. Hidrotehniskās meliorācijas metodes un paņēmieni. Meža meliorācijas sistēma, tās sastāvdaļas. 4 h lekcija
5. temats. Mežsaimniecības (mežizstrādes, meža infrastruktūras būves) ietekme uz meža hidroloģisko režīmu un vielu apriti. Barības vielu aprites īpatnības meliorētajos mežos. Bebru darbība, tās ietekme. 3 h lekcija, 1 h praktiskais darbs
6. temats. Meža meliorācijas sistēmu renovācija. Prasības un pasākumi ūdens kvalitātes aizsardzībai. 4 h lekcija, 2 h praktiskais darbs
7. temats. Ūdens aprite, mežsaimniecība un klimata pārmaiņas. Riski un iespējas. Labvēlīga ūdens režīma atjaunošanas pasākumi. Latvijas un citu valstu piemēri, sadarbība un pieredzes apmaiņa.
4 h lekcija, 2 h praktiskais darbs
8. temats. Ūdens kvalitātes novērtējums meliorācijas sistēmās, apsaimniekošanas alternatīvu izvērtēšana, piekrastes aizsargjoslu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums, bebru darbības ietekmes izvērtēšana. 16 h praktiskās nodarbības dabā.
9. temats. Meža autoceļu plānošana. Meža autoceļu tīkla optimālā blīvuma aprēķināšana. Soļi meža autoceļu tīkla izveidē. 3 h lekcija, 2 h praktiskais darbs
10. temats. Meža autoceļu būves ietekme uz vidi, meža ekosistēmu funkcijām un meža nodrošinātajiem ekosistēmu pakalpojumiem. 3 h lekcija
11. temats. Meža autoceļu būvniecības tehnoloģijas. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana infrastruktūras objektu būvniecībā. Koksnes izmantošana ceļu segas konstrukcijās un ceļa segas pamatnē. 3 h lekcija, 2 h praktiskais darbs
12. temats. Meža apsaimniekošanas (mežizstrādes) ietekmes mazināšana uz meža augsni un ūdeni, izmantojot meža infrastruktūru – ceļus, meliorācijas sistēmas, tiltus, caurtekas, kokmateriālu vairogus un citus risinājumus. 3 h lekcija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti testi un ieskaite par studijās aplūkotajiem tematiem, aktīva līdzdalība praktiskajos darbos un semināros, kuru ietvaros katrs students sagatavo un prezentē pārējiem vienu zinātnisko publikāciju par studiju tematiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu ietvaros studenti iepazīstas ar dažādu aprēķinu veikšanas gaitu un apgūst praktiskās iemaņas ar meža meliorāciju un meža ceļa būvi saistīto pasākumu plānošanā un to ietekmes vērtēšanā, kā arī uzlabo prasmes zinātniskās literatūras analīzē, sintēzē un prezentēšanā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējumu par testiem un pārbaudes darbu tiek aprēķinātas atbilstoši pareizo atbilžu īpatsvaram no kopējā jautājumu skaita (20 jautājumi 1. testā, 15 jautājumi 2.testā un 4 – 5 jautājumi pārbaudes darbā / rakstiskā veidā).
Dalība semināros un prezentācija tiek vērtēta atbilstoši darba kvalitātei, studentu iesaistei un izpratnei par studiju tematiem.
Testi kopā veido 40%, pārbaudes darbs 20%, praktiskie darbi 30% un prakse 10%.
Par sekmīgu uzskatāms vērtējums, sākot no 40%.

Obligātā literatūra

Zālītis P. Mežs un ūdens. Salaspils, LVMI “Silava”, ISBN 978-9934-8016-6-2
Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga, et cetera, . ISBN 9984-19-976-2
Chang M. Forest hydrology: An introduction to water and forests. ISBN 0-8493-1363-5
Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi. 2015. AS "Latvijas valsts meži". 4. izdevums. Rīga: AS LVM, 2015. 88 lpp.
Meža autoceļu rokasgrāmata. G. Ašmanis, M. Neicinieks, A. Neimanis u.c. Rīga: AS LVM, 2012.96 lpp.
Drēska A. Meža autoceļi: mācību līdzeklis. LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, Jelgava: LLU, 2014. 120 lpp.

Papildliteratūra

Melecis V. Ekoloģija. LU Akadēmiskais apgāds, 2011. ISBN 978-9984-45-422-1
Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē. J. Aigars (red.). Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds: Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts", 2018. ISBN 978-9934-18-381-2
Beckers J., Smerdon B., Wilson M. Review of hydrologic models for forest management and climate change applications in British Columbia and Alberta [tiešsaiste]. 2009. ISSN 1495-9658 [skatīts 16.06.2021.] Pieejams: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.695.9840&rep=rep1&type=pdf
Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana. A.Priede, A.Gancone (red.). 2019.
[skatīts 16.06.2021.] Pieejams: http://baltijaskrasti.lv/wp-content/uploads/2019/07/ZEMA_IZSKITRSPEJA_Kudras-ieguves-ietekmetu-teritoriju-apsaimniekosana.pdf
Pakalne M., Strazdiņa L. Augsto purvu apsaimniekošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Latvijā. Red.: Ma Pakalne, L. Strazdiņa. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013. 244 lpp. ISBN 978-9934-517-37-2
Pieejams arī tiešsaistē. https://core.ac.uk/download/pdf/80603611.pdf
Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Baltic Forestry. Pieejams: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/
Boreal Environmental Research. Pieejams: http://www.borenv.net/about.html
Hydrological Processes. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991085
Journal of Hydrology. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology
Silva Fennica. Pieejams: https://silvafennica.fi/ Scandinavian Journal of Forest Research. Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/sfor20/current
ROADEX Publications. Pieejams: https://www.roadex.org/services/knowledge-center/publications/

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Mežzinātne" studentiem sadaļā Specialitātes kursi