Kursa kods MežZ5049

Kredītpunkti 6

Kokaugu ieaudzēšana nemeža zemēs

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums08.06.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

author

Dagnija Lazdiņa

Dr. silv.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas par kokaugu stādījumiem un plantāciju mežu ierīkošanas tehnoloģijām un likumdošanas normatīvajiem aktiem, kokaugu sugu un stādmateriāla izvēli, stādīšanas tehniku, kopšanu un novākšanu. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ražību un ekonomisko ieguvumu. Izstrādāto karjeru rekultivācijas iespējām, ieaudzējot kokaudzes, un sagaidāmo rezultātu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - maģistranti apguvuši jaunākās tehnoloģijas un iepazinušies ar atziņām par kokaugu stādījumiem, plantāciju mežiem, teritoriju rekultivācijas iespējām, ieaudzējot kokaugu stādījumus plantāciju mežu vai mežaudzi - zemes lietojuma veida izvēles iespējas un ar to saistītās tālākās izmantošanas ieguvumus un aprobežojumus. Spēj izvēlēties attiecīgajai vietai un apstākļiem piemērotas kokaugu sugas, jo ir ieguvuši zināšanas par nepieciešamajiem audzēšanas apstākļiem un agrotehniku - 3 mācību ekskursijas-semināri (24 h).
Prasme - iepazinušies ar jaunāko, kokaugu stādījumu, plantāciju mežu un mežaudžu ieaudzēšanu, apsaimniekošanas un novākšanas tehnoloģijām, spēj izvēlēties piemērotāko. Prot plānot un aprēķināt nepieciešamos resursus, paredzamos izdevumus un ieguvumus, tai skaitā ekoloģiskās pēdas nospiedumu - 1. kontr. (2 h), 9 h praktiskie darbi.
Kompetence - izprot un spēj argumentēt kokaugu audzēšanas veida izvēles pamatotību no ilgtspējīgas saimniekošanas viedokļa - 2. pārbaudes darbi (katrs 2 h), 3 semināri (9 h).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas 24 h
1. Kokaugu stādījumi, agromežsaimniecības sistēmas, plantāciju meži, mežaudzes – ieaudzēšanas tendences pasaulē un Latvijā (1 h).
2. Likumdošanas normatīvie akti, kas regulē kokaugu stādīšanu nemeža zemēs (1 h).
3. Izstrādāto karjeru un degradēto teritoriju rekultivācija, ieaudzējot kokaudzi kā ilggadīgo kokaugu stādījumu, plantāciju mežu vai mežaudzi, līdzšinējā Latvijas un citu valstu pieredze (1 h).
4. Teritoriju sanācija, ieaudzējot kokaugus, kokaugi kā fitoremedianti (1 h).
5. Ilggadīgo kokaugu stādījumu lauksaimniecības zemēs un meža aprites cikli, to ilgums un pamatojums (1 h).
6. Stādāmā materiālā veida izvēle, kvalitātes prasības (1 h).
7. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu audzēšanai piemērotie apstākļi atkarībā no ieaudzējamās kokaugu sugas. Augsnes sagatavošana (1 h).
8. Stādīšanas termiņi. Stādīšanas shēmas un tehnika. Mēslošana (1 h).
9. Kokaugu sugu izvēle atbilstošiem augšanas apstākļiem un kokaugu stādījumu, plantāciju mežu vai mežaudzes ierīkošanai - 1. kontroldarbs (2 h).
10. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ierīkošanas ekoloģiskie aspekti (2 h).
11. Kokaugu stādījumi un plantāciju meži SEG gāzu emisiju samazināšanas kontekstā (2 h).
12. Degradēto teritoriju rekultivācijas un apsaimniekošanas īpatnības, ieaudzējot kokaugus (1 h).
13. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu agrotehniskā kopšana (1 h).
14. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu apsaimniekošanas riska faktori, kaitēkļu ierobežošana (1 h).
15. Tīraudžu un mistraudžu stādījumu un plantāciju mežu kopšanas īpatnības (1 h).
16. Augošu koku atzarošana (1 h).
17. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu aizsardzība. Sugu maiņa. (1 h).
18. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu apsaimniekošanas tehnoloģijas un darbu mehanizācija (1 h).
19. Koksnes un citu produktu ieguves laiki un ražošanas cikli (1 h).
20. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu prognozējamā krāja. (1 h).
21. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu produkcijas izmantošana. Plantāciju mežos augošo koku koksnes kvalitāte. (1 h).
22. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ekoloģiskie aspekti, kopšana, aizsardzība un kokaugu augšanas gaita atkarībā no ieaudzēšanas apstākļiem. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu "ražas" novākšana un izmantošana - 2. kontroldarbs (2 h).
Praktiskie darbi un semināri (40 h)
Trīs dienas jāpiedalās mācību ekskursijās-semināros, apmeklējot:
* dažāda veida kokaugu stādījumus (8 h);
* plantāciju mežus lauksaimniecības zemē (8):
* ieaudzēto kokaudzi rekultivētajā vai sanētā platībā (6 h).
Praktisko darbu izstrāde notiek grupās, veicot kokaugu stādījumu, plantāciju mežu, teritorijas rekultivācijas ierīkošanas plāna-shēmas izstrādi, plānojot arī kopšanu un aizsardzību, novākšanu un produkcijas izmantošanu, nepieciešamos resursus, paredzamos izdevumus un ieguvumus u.c., jāsagatavo grupas referāts un 3 prezentācijas par kokaugu stādījumu, (3 h pr.d. + 3 h sem.), plantāciju mežu (3 h pr.d. + 3 h sem.) un zemes rekultivāciju (3 h pr.d. + 3 h sem.), ierīkošanu konkrētai kokaugu sugai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā nokavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 10% no visu paredzēto nodarbību skaita. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem (1.kont. „K kokaugu sugu izvēle atbilstošiem augšanas apstākļiem: kokaugu stādījumu, plantāciju mežu vai mežaudzes ierīkošanai; 2.kontr. „Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ekoloģiskie aspekti, kopšana, aizsardzība un kokaugu augšanas gaita atkarībā no ieaudzēšanas apstākļiem. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu "ražas" novākšana un izmantošana”.
Jāpiedalās mācību ekskursijās, praktiskajos darbos un jāveic patstāvīgais darbs. Katrai darba grupai sekmīgi jāsagatavo praktiskos darbus: „N kokaugu stādījums(i)”, „N plantāciju meža ierīkošana” un „N teritorijas rekultivācija” referāts un prezentācijas par tiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi iepazīstas ar pieejamajām jaunākajām aktualitātēm. Patstāvīgi jāturpina lekcijās un praktiskos darbos iegūtās informācijas redzesloka papildināšana, izmantojot studiju programmā un prezentācijās norādīto pamatliteratūru, papildliteratūru un internetā pieejamos zinātniskos resursus. Grupām patstāvīgi jāstrādā, lai sagatavotos diviem kontroldarbiem un uzrakstītu praktisko darbu rezultātu referātu un sagatavotu prezentācijas (katrai darba grupai viena - „N kokaugu stādījums(i)”; „N plantāciju meža ierīkošana”; „N teritorijas rekultivācija”; katras prezentācijas ilgums ~20 min.+5 min. diskusijas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska un rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi. Gala vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu un praktisko darbu (referāta un prezentāciju) kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. M. Daugaviete, B. Dambe, A. Lazdiņš, D. Lazdiņa. Salaspils: LVMI Silava. DU AA Saule, 2017. 470 lpp. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/323691587_Plantaciju_mezu_augsanas_gaita_produktivitate_un_ietekme_uz_vidi
2. Dimitriou I., Rutz D. Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi. Rokasgrāmata. Tulkoja D.Lazdiņa, LVMI Silava. Minhene, Vācija: WIP Renewable Energies, 2015. 108 lpp.
http://www.silava.lv/userfiles/file/Info%20materi%C4%81li/2016_08_Rokasgramata_iscirtmeta_atvasaji_final_www.pdf
3. Baltalksnis Latvijā. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava"; projekta vad. M. Daugavietis; red. K. Kalniņa. Salaspils: LVMI Silava, 2006. 129 lpp.
4. Bušs M. (1960) Latvijas kāpu smiltāji un to apmežošana., LVI., Rīga, 1960. 142. lpp.
5. Šēnhofa, S., Lazdiņa, D., Jansons, Ā. Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana. Salaspils: LVMI Silava, DU AA Saule, 2019. Ir LLU FB 1 eks. Pieejams: http://www.silava.lv/userfiles/file/Info%20materi%C4%81li/2019_Papelu_Populus_spp_stadijumu_ierikosana_un_apsaimniekosana_www.pdf
6. Priede A., Gancone A. red. (2019) Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana. Baltijas krasti, Rīga.
http://baltijaskrasti.lv/wp-content/uploads/2019/07/ZEMA_IZSKITRSPEJA_Kudras-ieguves-ietekmetu-teritoriju-apsaimniekosana.pdf
7. Niemiste P., Vihere-Arnio A., Vellinga P., Herejervi H., Verkasalo E. Bērzu audzēšana un izmantošana [tiešsaiste] AS Latvijas Finieris, 2020. 242 lpp. (Oriģinālo izdevumu somu valodā pirmpublicējusi izdevniecība “Metsäkustannus Oy “, Helsink, 2008.)[skatīts 16.06.2021.] Pieejams: https://www.finieris.lv/docs/Dokumenti/Citi/Berzu-audzesana-un-izmantosana_M.pdf

Papildliteratūra

1. Liepiņš K. Kārpainā bērza (Betula pendula Roth.) jaunaudžu augšanas gaita stādījumos lauksaimniecības augsnēs Latvijā. Growth of silver birch (Betula pendula Roth.) in plantations on farmlands In Latvia. Mežzinātne, vol. 23(56), 2011, p. 3-14. [skatīts 16.06.2021.] Pieejams:
http://www.silava.lv/userfiles/file/Mezzinatne%2023(56)2011/1_Liepins_Mezzinatne_23.pdf
2. Kas ir hibrīdā apse. Autors M. Zeps; māksliniece R. Kazāka; izdevumu sagatavoja LVMI "Silava". 2008. [tiešsaiste] [skatīts 16.06.2021.] Pieejams: http://www.silava.lv/userfiles/file/apse_optim.pdf
Ir LLU FB 1 eks.
3. Miezīte O. Meža aizsardzība. 2.daļa Meža fitopatoloģija. : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone", 2017. 173 lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. 1.daļa: Meža entomoloģija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone", 2015. 172 lpp.
5. Poplars and Willows: Trees for Society and the Environment, Ed. by J.G. Isebrands and J. Richardson. Boston, MA: Rome: CABI; FAO. 656 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Global Change Biology. ISSN 1365-2486
Baltic Forestry. ISSN 1392-1355
New Forests. E-ISSN:1573-5095
Agroforestry Systems. E-ISSN:1572-9680

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Mežzinātnes maģistru studiju programmas izvēles studiju kursu sadaļā