Kursa kods MežZ5047

Kredītpunkti 3

Mežkopība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Mežkopība apkopo zināšanas par meža ekosistēmu uzbūvi, to sastāvdaļām, funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību. Mežkopība ir meža apsaimniekošanas teorētiskais pamats, lai nodrošinātu mežaudžu dabisko un antropogēno atjaunošanu, to kopšanu un mežaudžu ražības un kvalitātes paaugstināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūtās zināšanas spēj izmantot diskusijās par meža ekosistēmu sastopamību, izplatību, ražību Latvijas reģionos, kompetenti pamatot un interpretēt aprēķinātos mežaudžu dendrometriskos rādītājus, pārzināt vietējo un introducēto koku sugu bioloģisko un mežsaimniecisko nozīmi, koku klasifikāciju un sugu maiņu, un to nozīmi meža ekosistēmā –
1.pārbaudes darbs – aktīva dalība 1., 2. un 3. semināra diskusijās un piedalīšanās mācību ekskursijā uz Šķēdes meža novada (8 h) zinātniskajiem parauglaukumiem (ZPL) par introducētajām koku sugām (darba uzdevumi mācību ekskursijas laikā – ZPR introducēto koku sugu atpazīšana, uzmērīšana, mērījumu izvērtēšana - patstāvīgs darbs grupās, ieskaite.
Semināros padziļināti apgūst teorētisko kursu par meža atjaunošanu, audzējamām mērķa sugām, to augšanas gaitu atkarībā no meža tipa, diskusijas laikā spēj kompetenti pamatot antropogēnās un dabiskās atjaunošanas priekšrocības un trūkumus -
2. pārbaudes darbs – aktīva dalība 4., 5. un 6. semināra diskusijās un mācību ekskursijā uz Jelgavas meža novada ZPL–meža atjaunošanas un kopšanas izvērtēšana ZPL, veicot mērījumus, tos patstāvīgi izvērtējot, pamatojot un interpretējot (grupu darbs), ieskaite.
Semināru laikā padziļina zināšanas un prasmes uzstāties un diskutēt par konkrētiem jautājumiem, kā arī paaugstina kompetenci par meža kopšanu, to veidiem, moduļiem, atkarībā no koku sugas un meža tipa, par koku atzarošanu un to izvērtēšanu.
3. pārbaudes darbs – aktīva dalība 7.-16. semināra diskusijās (grupu darbs), ieskaite.

Pēc studiju kursa apguves – spēj kompetenti iesaistīties diskusijās un pieņemt lēmumus dažādu mežsaimniecisko jautājumu risināšanā un interpretēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža ekosistēmas uzbūve, sastāvdaļas un funkcionēšana (1 h).
2. Vietējo koku bioloģisks un saimniecisks raksturojums (1 h).
3. Perspektīvas introducētās koku sugas Latvijā (1 h).
4. Skujkoku un lapkoku meža ekosistēmu atjaunošana (1h).
5. Meža dabiskā atjaunošanās saimnieciski nozīmīgajām koku sugām (1 h).
6. Meža antropogēnā atjaunošana un stādījumu sākotnējais biezums un kopšana (1 h).
7. Jaunaudžu kopšanas cirtes un to vēsture (1 h).
8. Jaunaudžu kopšanas principi (1 h).
9. Skujkoku jaunaudžu meža ekosistēmu kopšana (1 h).
10. Lapkoku jaunaudžu meža ekosistēmu kopšana (1 h).
11. Krājas kopšanas cirtes, to vēsture un kopšanas principi (1 h).
12. Parastās priedes un egles mežaudžu kopšana (1 h).
13. Lapu koku mežaudžu kopšana (1 h).
13. Kopšanas ciršu modeļi (1 h).
14. Koku atzarošanas teorētiskie pamati. Koku izvēle, skaits, atzarošanas laiks (1 h).
15. Ekskursija Jelgavas mežu novadā. Koptu mežaudžu praktiska izvērtēšana (8 h).

16. Ekskursija Šķēdes mežu novadā. Iepazīšanās ar introducētās koku sugu stādījumiem (8 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā nokavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 10% no visu paredzēto nodarbību kopskaita. Aktīva līdzdalība semināros un ekskursijās Jelgavas un Šķēdes mežu novados. Patstāvīgo darbu sekmīga veikšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgo parauglaukumu uzmērīšana un datu apstrāde.
Gatavošanās semināriem un ieskaitei par tematiem, kas diskutēti semināros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Vērtējums ir sekmīgs, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Jābūt nokārtotām ieskaitēm par dalību semināros un patstāvīgo darbu veikšanu (uzmērīto datu apkopošana, apstrāde un interpretācija). Rakstveida ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. A/S LVM. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Kok_krumi_zemsedzes_augi_latvijas_mezaudzes.pdf
2. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 217 lpp.
4. Uotila K. Optimization of early cleaning and precommercial thinning methods in juvenile stand management of Norway spruce stands. UH, Finland, 2017. ISSN: 2323-9220
5.Amacher G.S., Ollikainen M., Koskela E. Economics of Forest Resources. London, England: The MIT Press, 2019. ISBN 978-0-262-01248-5
Forest Management and Planning. P. Bettinger at all. Second edition. London: Academic Press, 2017. 349 p. ISBN 9780128097069 (PDF). E-grāmata. (PDF).{ Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā}
Forest Ecosystems: management, impact assessment and conservation. D. Elliott, editor. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. 172 p.
6. Wildlife protection, destruction, and extinction. ISBN 9781634857949 (iesiets). Pieejams datubāzē EBSCO. {Resurss pieejams LLU datortīklā}
7. Forest hydrology: processes, management and assessment. Edited by D. M. Amatya et all. Boston, MA: CAB International, 2016. 294p. ISBN 9781780646602


Papildliteratūra

1. Forest Management and Planning. P. Bettinger at all. Second edition. London: Academic Press, 2017. 349 p. ISBN 9780128097069. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4774334
2. Forest Ecosystems: management, impact assessment and conservation. D. Elliott, editor. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. 172 p. Wildlife protection, destruction, and extinction. ISBN 9781634857949. Pieejams datubāzē EBSCO e-book http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1441611&site=ehost-live.
3. Fahlvik N. Aspects of precommercial thinning in heterogeneous forests in southern Sweden. LU, Sweden 2005. ISSN: 1652-6880 [tiešsaiste] [skatīts 26.11.2020.] Pieejams: https://pub.epsilon.slu.se/862/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427

2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355

3. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskajai maģistra studiju programmai Mežzinātne 1.semestrī II blokā