Kursa kods MežZ5045

Kredītpunkti 4.50

Meža ekonomika un politika I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Lelde Vilkriste

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par meža resursu un politikas lomu tautsaimniecības attīstībā un ietekmi uz meža apsaimniekošanas attīstību, dažādām sertifikācijas sistēmām, meža politikas realizācijas instrumentiem Latvijā, Eiropā un pasaulē. Studenti tiek iepazīstināti ar meža politikas izstrādes un analīzes principiem, valsts un sabiedrības lomu politisko procesu plānošanā, meža politikas saistību ar citu nozaru politikām, kā arī jaunākajiem pētījumiem, publikācijām un starptautisko meža politikas darba grupu un projektu rezultātiem. Praktiskajos darbos apgūst iemaņas apkopot un analizēt dažāda veida informāciju un materiālus, to izvērtēt un argumentēt viedokli par meža politikas aspektiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Pēc kursa apguves studentiem būs:
* zināšanas par meža politikas lomu resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanā un meža politikas attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē (praktiskie darbi; mājas darbi; dalība diskusijās);
* prasmes pētīt, apkopot, izvērtēt un analizēt informāciju par meža politikas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem un problēmu risinājumiem un izaicinājumiem Latvijā un ārvalstīs un argumentēt (praktiskie darbi; mājas darbi; prezentācija);
* izpratne par meža politikas izstrādes principiem, realizācijas instrumentu ietekmi uz meža resursu izmantošanas un apsaimniekošanas plānošanu, kā arī saistību ar citām nozarēm (praktiskie darbi; dalība diskusijās; prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža resursi, to iedalījums un klasifikācijas sistēmas (lekc.-1h; pr.d. -1h).
2. Latvijas, Eiropas un pasaules meža resursu raksturojums; to nozīme tautsaimniecībā un loma meža politikas izstrādē (lekc.- 2h; pr.d. - 2h).
3. Meža apsaimniekošanas vēsture un meža politikas attīstība (lekc.- 2h; pr.d. -1h).
4. Meža apsaimniekošanas plānošana – ekonomiskie un politiskie aspekti (lekc.- 2h; pr.d. - 2h).
5. Ilgtspējīgas mežsaimniecības kritēriji un indikatori sistēmas (lekc.-1h).
6. Meža sertifikācijas process, sistēmas un standarti Eiropā un pasaulē (lekc.- 2h; pr.d. - 2h).
7. Meža politikas formulēšanas un izstrādes vadlīnijas un principu attīstība (lekc.-1h; pr.d. - 1h).
8. Meža resursu izmantotāju grupas un to raksturojums (lekc.-1h; pr.d. -1h).
9. Asociāciju, organizāciju un politisko partiju loma un ietekme uz meža politikas procesiem (lekc.-1h; pr.d. -2h).
10. Meža politikas realizācijas instrumenti un to ietekme uz meža apsaimniekošanu (lekc.-3h; pr.d. -3h).
11. Sabiedrības loma un līdzdalība meža politikas veidošanā un realizācijā sistēmas (lekc.-2h; pr.d. -1h).
12. Sabiedrības viedokļa veidošana un sabiedriskās attiecības sistēmas (lekc.-1h; pr.d. -2h).
13. Meža politikas tiešā un netiešā saistība ar citām tautsaimniecības nozaru politikām un stratēģijām (lekc.-2h; pr.d. -1h).
14. Meža politika un starptautiskā sadarbība - darba grupas, projekti un citas aktivitātes (lekc.-2h; pr.d. -2h).
15. Meža politika kā zinātne - aktuālie pētījumi un ārvalstu pieredze (lekc.-2h; pr.d. - 4h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite sastāv no rakstiskās daļas un mutiskās daļas par teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.
Līdz ieskaite jābūt ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem, izpildītiem visiem patstāvīgajiem darbiem un mājas darbiem, kā arī izstrādātai un aizstāvētai prezentācijai par meža politikas realizācijas salīdzinājumu trīs Eiropas valstīs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgie darbi paredz detalizēti izstrādāt/pabeigt iesāktos praktiskos darbus, sagatavot uzdotos mājas darbus, papildus iepazīties ar nodarbībās apskatītā jautājumu plašāku izklāstu un sagatavot materiālus diskusijām. Studenti gatavo prezentāciju par noteikti ES valstu meža politikas aspektiem. Visi darbi jāizstrādā un jāiesniedz norādītajos termiņos, atbilstoši lekcijās un praktiskajās nodarbībās sniegtajiem norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ja ir apmeklētas visas nodarbības, semestra laikā savlaicīgi izpildīti un ieskaitīti visi praktiskie uzdevumi, izpildīti mājas darbi un aizstāvēta prezentācija – ieskaiti var nekārtot.
Kavētie un neieskaitītie praktiskie darbi jāizstrādā docētāja noteiktajā kārtībā un norādītajā pieņemšanas laikā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc kavētās nodarbības (ja ir attaisnojoši dokumenti par ilgstošu kavējumu – divu nedēļu laikā no studiju atsākšanas).

Obligātā literatūra

1.Krott M. Forest policy analysis. Springer, 2005. 23 p.
2.Fraser A. Making forest policy work. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers. Springer; 2002. 280 p.
3.Developing effective forest policy. FAO Forestry Paper 161, 2010. 210 p.

Papildliteratūra

1.Forest Policy and Economics in Support of Good Governance. EFI Proceedings, No. 58, 2010. 189 p.
2.Guidelines for forest policy formulation. FAO Forestry Paper 81, 1987. 86 p.
3.The Multifunctional Role of Forests –Policies, Methods and Case Studies. EFI Proceeding No.55, 2008. 381 p. 4.Wolfslehner B.; Aggestam F.; Hurmekoski E.; Kulikova E.; Lindner M.; Nabuurs G.J.; Pettenella D.; Pülzl H.; Giessen L.; Arets, E.; Baulenas, E.; Bozzano, M.; Derks, J.; Gatto, P.; Hendriks, K.; Linser, S.; Lovrić, M.; Masiero, M.; Mavsar, R.; Secco, S.; Sotirov, M.; Tekle Tegegne, Y.; Verkerk, H.; Weiss, G. Study on progress in implementing the EU Forest Strategy - Evaluation Study182, European Forest Institute, 2018. 182 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355.
2.Zinātniskais žurnāls “Forest Policy and Economics”. ISSN 1389-9341
3.https://star-tree.eu/
4.www.ec.europa.eu
5.www.fao.org
6.www.forestryfocus.ie
7.www.iufro.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Mežzinātne" speciālizācijai "Meža ekonomika un politika" pilna laika studijās.