Kursa kods MežZ5030

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Maģistra darbs [II] ir komplekss pētījums par Latvijas ekosistēmiskās un ilgtspējīgās, ekoloģiskās un komerciālās meža apsaimniekošanas aktuālām tēmām, pamatotu eksperimentālo darbu un iegūstamo empīrisko rezultātu apstrādes metodikas aprakstu. Līdzšinējo pētījumu analīze metodikas izstrādei. Pētījumu datu ievākšana attiecīgā apakšnozarē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistra darba [II] izstrāde nostiprina maģistranta zināšanas par darba metodikas izstrādi un pētījumu veikšanu empīrisko materiālu ievākšanai.
Izveidojas prasmes meklēt un apstrādāt informāciju, plānot un veikt pētījumus.
Rezultātā maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi aprakstīt pētījuma metodiku un veikt pētījumus laboratorijā vai mežā utt. / Darba vadītājam jāiesniedz pilnīgi aprakstīta “Darba metodika”.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Turpināt literatūras kritisku analīzi izvēlētajā darba metodikas izstrādāšanai.
2. Maģistra darba metodikas izstrāde.
3. Pētījumu veikšana pēc individuālā darba plāna.
4. Pētījumu veikšana pēc individuālā darba plāna.
5. Pētījumu veikšana pēc individuālā darba plāna.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā darba metodika un jāiesniedz darba vadītājam.
1. Pētāmā objekta raksturojums
2. Datu ievākšanas metodika
3. Datu apstrādes metodika
Darba vadītājs izvērtē paveikto un sekmīgu paveikto darbu novērtē. Ieskaitīts “Maģistra darbs II”.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistrants pamato un raksturo pētījuma objekta izvēli. Patstāvīgi iepazītās ar literatūru (ne mazāk kā 5 literatūras avoti) par pētījuma metodiku. Izstrādā darba metodiku un iesniedz darba vadītājam(iem) izskatīšanai un apstiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi aprakstīts pētāmais objekts tā izvēle, kā arī maģistra darba metodika (ne mazāk kā 5 literatūras avoti) pēc darba vadītāju norādes. Maģistra darba vadītāji izvērtē iesniegto darbu: gan pētāmā objekta raksturojumu un darba metodiku.

Obligātā literatūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 20.01.2021.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry";http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts Meža ekoloģija un mežkopība maģistra studiju programmas obligātajā daļā (atbilstoši maģistranta individuālajam studiju plānam).