Kursa kods MežZ5020

Kredītpunkti 4.50

Kokaugu adaptācijas pamatprincipi

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Āris Jansons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatinformāciju par mežaudžu parametru uzlabošanas iespējām ar selekcijas metodēm, jaunākajiem rezultātiem un attīstības perspektīvām. Maģistranti iegūs informāciju par klimata izmaiņu prognozēm Latvijai, to sagaidāmo negatīvo ietekmi uz mežaudzēm un adaptācijas iespējām, uzsverot ģenētisko faktoru lomu un ietekmi saskaņā ar jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par Latvijas teritorijā prognozētajām klimata izmaiņām un to potenciālo ietekmi uz mežaudzē. Pēc kursa pabeigšanas studenti ir kompetenti rekomendēt meža apsaimniekošanas paņēmienus audžu adaptācijas spēju paaugstināšanai. Studenti prot novērtēt un kvantificēt dažādu meža apsaimniekošanas paņēmienu ietekmi uz oglekļa bilanci un audžu noturību.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Selekcijas stratēģija, vērtējamo pazīmju izvēle. 2 h.
2 Praksē realizētais selekcijas efekts un to ietekmējošie faktori. 2 h.
3 Selekcijas darba ekonomiskais novērtējums. 2 h.
4 Ģenētisko marķieru izmantošanas iespējas un prakse selekcijas efektivitātes paaugstināšanai. 2 h
5 Veģetatīvās pavairošanas izmantošanas iespējas un prakse selekcijas efektivitātes paaugstināšanai 2 h.
6 Ģenētisko resursu aizsardzība. 2 h.
7 Klimata pārmaiņas Latvijā: ilgtermiņa fenoloģijas novērojumi un meteoroloģiskie dati. 3 h.
8 ANO starpvaldību ekspertu grupas klimata pārmaiņu jautājumos (IPCC) ziņojumi. 3 h
9 Reģionalizētie klimata izmaiņu modeļi: Eiropa. 2 h.
10 Vētru varbūtības, ietekmes spēka izmaiņas un mežaudžu noturības paaugstināšanas iespējas 2 h.
11 Sausuma periodu biežu izmaiņas, to potenciālā ietekme uz meža atjaunošanos un koku pieaugumu. 2 h.
12 Veģetācijas perioda garuma izmaiņas, to potenciālā tiešā un netiešā negatīvā ietekme. 2 h.
13 Veģetācijas perioda garuma izmaiņas: audžu adaptācijas potenciāla paaugstināšanas iespējas. 2 h.
14 Ziemas perioda temperatūru paaugstināšanās un tās potenciālā ietekme uz meža ekosistēmu. 2 h.
15 CO2 koncentrācijas paaugstināšanās: īstermiņa un ilgtermiņa ietekme. 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. Rakstiska ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Tiek sagatavota prezentācija (7 – 10 min) un analīze par zinātnisku rakstu svešvalodā atbilstoši dotiem atslēgas vārdiem. Studējošais izprot aprakstīto pētījumu un prot pamatot temata aktualitāti Latvijas mežsaimniecības kontekstā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskā darba un rakstiskas ieskaites vērtējums kopā veido kumulatīvo vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Eriksson G. Pinus sylvestris: Recent Genetic Research. Uppsala: SLU, 2008. 98 lpp.
2. Falconer D.S., Mackay T.F.C. Introduction to Quantitative Genetics. London: Longman Group Ltd, 1996. 456 lpp.
3. Ferrière R., Dieckmann U., Couvet D. Evolutionary Conservation Biology. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 415 lpp.
4. Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change: A Global Assessment Report. Tampere: Esa-Print Oy, 2009. 224 lpp

Papildliteratūra

1. Koskela J., Buck A., Teissier E. Climate Change and Forest Genetic Diversity: Implications for Sustainable Forest Management in Europe. Rome: Euforgen, 2007. 211 lpp.
2. Mitton J.B. Selection in Natural Populations. Oxford: Oxford University Press, 1997. 312 lpp.
3. Mohren G.M.J. Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Dordecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. 196 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Global Change Biology ISSN 1365-2486
2. Trees ISSN 0931-1890
3. Canadian Journal of Forest Research ISSN 0045-5067

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LLU akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmu speciālajā daļā (1.2 daļā)