Kursa kods MežZ5017

Kredītpunkti 4

Mežzinības principi

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits56

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Imants Liepa

Dr. habil. biol.

Kursa anotācija

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes Mežzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammu Meža ekoloģija un mežkopība un Meža ekonomika un politika izvēles daļā. Studiju kurss obligāts Meža ekoloģijas un mežkopības un Meža ekonomikas un politikas studiju apakšprogrammu maģistrantiem, kas nav absolvējuši LLU Meža fakultātes Mežzinātnes vai Mežinženieru pamatstudiju programmu. Studiju kurss iepazīstina ar meža ekoloģijas, mežkopības, botānikas, meža ekonomikas, meža inventarizācijas un apsaimniekošanas plānošanas, mežizstrādes un kokmateriālu apstrādes principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti, kas nav beiguši Meža fakultātes Mežzinību akadēmisko vai Mežinženieru profesionālo bakalaura studiju programmu, iegūst pamatzināšanas par iepriekš minētajās bakalaura studiju programmās apgūto studiju kursu saturu un pielietojumu mežkopībā. Maģistranti apgūst prasmi, kas daļēji pielīdzināma Meža fakultātes absolventu prasmei risināt meža nozares problemātiku. Pēc studiju kursa apguves maģistranti ir kompetenti apgūt Mežzinātnes studiju programmas specifiskās prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža ekosistēma. Struktūra un funkcijas.
2 Vielu un enerģijas aprite biosfērā.
3 Koakcijas. Sukcesijas. Sugu maiņa.
4 Bioloģiskā daudzveidība. Meža fitocenozes raksturojums.
5 Meža tipoloģija.
6 Mežsaimnieciskie pasākumi.
7 Kokaugu selekcija. Medību saimniecība.
8 Latvijas savvaļas kokaugu sugas.
9 Meža botānika.
10 Meža ekonomika.
11 Meža apsaimniekošanas plānošana.
12 Meža inventarizācija.
13 Mežizstrāde.
14 Kokmateriāli un to apstrāde.
15 Sem. - Meža apsaimniekošana.
16 Sem. - Kokmateriāli un to mehāniskā apstrāde. Iepazīšanās ar AS "Latvijas Finieris" ražošanas procesu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- jāpiedalās un jāuzstājas semināra nodarbībās, jābūt studiju kursa atsevišķo daļu parciālajām ieskaitēm;
- jāuzraksta referāts par Latvijas meža nozares aktuālām problēmām;
- jānokārto sekmīgi rakstiskais ieskaites kontroldarbs.

Obligātā literatūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: aut. izd., 2002. 248 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: SIA "et cetera", 2006. 217 lpp.
3. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zinātne, 1991. 303 lpp.
4. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava, 2007. 104 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Meža enciklopēdija. Autoru kolektīvs Jāņa Broka vadība. Rīga: Apgāds "Zelta Grauds", 2003. 368 lpp.
2. Biotopu rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2000. 160 lpp.
3. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 262 lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Ecology. Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Silva Fennica. The International Journal of Forestry and Forest Industries.ISSN: 0037-5330.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". ISSN: 1407-270X.

Piezīmes

Maģistra studiju speciālais kurss.