Kursa kods MežZ5007

Kredītpunkti 4.50

Pārmitro mežu apsaimniekošana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Zane Lībiete

Doktora(līm.)

Kursa anotācija

Latvijā ievērojamas meža platības atrodas pārmitrās vai nosusinātās augsnēs, un šādās teritorijās spēkā ir savdabīgas ekoloģiskās likumsakarības, kuras nepieciešams izprast, lai varētu pieņemt lēmumus par to apsaimniekošanu un aizsardzību. Meža meliorācijai un meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbiem ir ietekme gan uz koku augšanas gaitu, gan ūdens kvalitāti un citiem ekosistēmas komponentiem, kas jāņem vērā, plānojot mežsaimniecisko darbību. Klimata pārmaiņas būtiski ietekmē hidroloģisko režīmu un var būt par cēloni virknei apsaimniekošanas izaicinājumu nākotnē. Kursā plānots gūt ieskatu iepriekš minētajos tematos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studenti būs ieguvuši zināšanas par hidroloģiskajiem procesiem meža ekosistēmās, par meliorācijas ekoloģisko nozīmi. Studenti pratīs izvērtēt gan pārmitro un meliorēto mežu apsaimniekošanas alternatīvas, gan ar mainīgo mitruma režīmu saistītos apsaimniekošanas izaicinājumus klimata pārmaiņu kontekstā. Studentiem būs kompetence apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanā un ar meža hidroloģiju saistīto jautājumu tālākā zinātniskā izpētē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. temats. Ekosistēma un to ietekmējošie faktori. Ūdens dabā un tā aprites cikls. Ūdens mijiedarbība ar sauszemes ekosistēmām. Ūdens veidi. Gruntsūdens. Depresijas līkne. Pazemes spiedes ūdens. Meža ekosistēmu un ūdens mijedarbība. Ūdens aprite mežaudzē.
3 h lekcija, 1 h praktiskais darbs
2. temats. Latvijas meža tipoloģija. Mežu un purvu ekosistēmas. Kūdras resursi un izmantošana. Kūdrāju rekultivācija.
2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs
3. temats. Meža pārpurvošanās. Ūdens un barības vielu transports kokā. Pārlieka mitruma ietekme uz meža ekosistēmu. Aerācija. Sakņu funkcijas. Mikoriza.
4 h lekcija
4. temats. Meliorācijas jēdziens, vēsture, veidi. Meliorācijas nozīme meža ražības paaugstināšanā, ietekme uz augsni un mežaudzi. Nosusināšanas metodes un paņēmieni. Meža meliorācijas sistēma, tās sastāvdaļas.
4 h lekcija
5. temats. Mežsaimniecības (mežizstrādes, meža infrastruktūras būves) ietekme uz meža hidroloģisko režīmu un vielu apriti. Barības vielu aprites īpatnības nosusinātajos mežos. Bebru darbība, tās ietekme.
3 h lekcija, 1 h praktiskais darbs
6. temats. Meža meliorācijas sistēmu renovācija. Prasības un pasākumi ūdens kvalitātes aizsardzībai.
4 h lekcija, 2 h praktiskais darbs
7. temats. Ūdens aprite, mežsaimniecība un klimata pārmaiņas. Riski un iespējas. Labvēlīga ūdens režīma atjaunošanas pasākumi. Latvijas un citu valstu piemēri, sadarbība un pieredzes apmaiņa.
4 h lekcija, 2 h praktiskais darbs

Praktiskās nodarbības dabā – ūdens kvalitātes novērtējums meliorācijas sistēmās, apsaimniekošanas alternatīvu izvērtēšana, piekrastes aizsargjoslu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums, bebru darbības ietekmes izvērtēšana.
16 h


Kopā 48 h (24 h lekcijas, 24 h praktiskie darbi)

10 Meža hidrotehniskā meliorācija. Dažādu koku sugu reakcija uz hidrotehnisko meliorāciju.
11 Nosusināto mežu taksēšanas īpatnības. Saimnieciskais vecums. Tekošā bonitāte.
12 Kokaudzes ražība un galvenā izmantošana pārmitrajos un nosusinātajos mežos.
13 Kopšanas cirtes pārmitrajos un nosusinātajos mežos. Jaunaudžu kopšana. Krājas kopšanas cirtes, to tehnoloģija.
14 Meža atjaunošanās pārmitrajos un nosusinātajos mežos. Augstražīgu egļu audžu izveidošanas priekšnoteikumi.
15 Latvijas kūdras fonds. Kūdras resursi un to apsaimniekošana. Izstrādāto kūdras purvu rekultivācijas varianti.
16 Pārmitro mežu un purvu aizsardzība Latvijā un pasaulē. Pārmitro mežu ekoloģiskā un bioloģiskā daudzveidība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Divi sekmīgi nokārtoti testi par studijās aplūkotajiem tematiem, aktīva līdzdalība praktiskajos darbos un semināros, kuru ietvaros katrs students sagatavo un prezentē pārējiem vienu zinātnisko publikāciju par studiju tematiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem tiek nodrošināta mācību literatūra latviešu un angļu valodā, kā arī saites uz noderīgiem tiešsaistes resursiem. Pieejamas pasniedzēja konsultācijas neskaidros jautājumos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atzīmes par testiem tiek aprēķinātas atbilstoši pareizo atbilžu īpatsvaram no kopējā jautājumu skaita (20 jautājumi 1. testā, 15.jautājumi 2.testā). Dalība semināros un prezentācija tiek vērtēta atbilstoši darba kvalitātei, studentu iesaistei un izpratnei par studiju tematiem.

Obligātā literatūra

1.Zālītis P. 2012. Mežs un ūdens. Salaspils, LVMI “Silava”, ISBN 978-9934-8016-6-2
2.Zālītis P. 2006. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga, et cetera, ISBN 9984-19-976-2
3.Chang M. 2003. Forest hydrology: An introduction to water and forests, ISBN 0-8493-1363-5
4.Paavilainen E. & Päivänen J. 1995. Peatland Forestry. Ecology and Principles, ISBN 978-3-662-03125-4
5. Hanell B. & Päivänen J. 2012. Peatland ecology and forestry : a sound approach, ISBN 978-952-10-4531-8

Papildliteratūra

1.Melecis V. 2011. Ekoloģija. LU Akadēmiskais apgāds, ISBN 978-9984-45-422-1
2.Aigars J. (red.) 2018. Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē, ISBN 978-9934-18-381-2
3.Beckers J., Smerdon B., Wilson M. 2009. Review of hydrologic models for forest management and climate change applications in British Columbia and Alberta, ISSN 1495-9658
4.Priede A. Un Gancone A. (red.) 2019. Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana, ISBN 978-9934-19-845-8
5.Pakalne M., Strazdiņa L. 2013. Augsto purvu apsaimniekošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Latvijā, ISBN 978-9934-517-37-2
6. Rydin H. & Jeglum J.K. 2006. The Biology of Peatlands, ISBN-13:
9780198528722

Periodika un citi informācijas avoti

Baltic Forestry, https://www.balticforestry.mi.lt/bf/
Boreal Environmental Research, http://www.borenv.net/about.html
Hydrological Processes, https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991085
Journal of Hydrology, https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology
Silva Fennica, https://silvafennica.fi/
Scandinavian Journal of Forest Research, https://www.tandfonline.com/toc/sfor20/current

Piezīmes

Mežzinātne, maģistrantūras 1.kurss