Kursa kods MežZ5003

Kredītpunkti 25

Maģistra darbs

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā1000

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits1000

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir komplekss pētījums par Latvijas ekosistēmiskās un ilgtspējīgās, ekoloģiskās un komerciālās meža apsaimniekošanas aktuālām tēmām, tas satur tematisku apskatu par pētāmo tēmu, pamatotu pētniecisko darbu un iegūstamo empīrisko rezultātu apstrādes metodikas aprakstu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistra darba izstrāde nostiprina maģistranta zināšanas par zinātniskās pētniecības darba posmiem, sākot no temata izvēles un beidzot ar darba noformēšanu un aizstāvēšanu. Izveidojas prasmes meklēt un apstrādāt informāciju, plānot un veikt eksperimentus, izmantot un pielietot matemātiskās apstrādes piemērotākās metodes, interpretēt iegūtos rezultātus, izstrādāt priekšlikumus to izmantošanai. Rezultātā maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, rezultātu saturiskai skaidrošanai un aprakstam / jāiesniedz maģistra darbs un jāaizstāv.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba tēmas izvēle un apstiprināšana. Maģistra darba hipotēze, mērķis un uzdevumi.
2. Maģistra darba strukturējums, tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekts.
3. Zinātniskā darba izpētes lauka darba metodika un attiecīgas literatūras studijas.
4. Zinātniskā darba izpētes kamerālo darbu metodika un attiecīgas literatūras studijas .
5. Līdzšinējo zinātnisko pētījumu un literatūras kritiska izvērtēšana.
6. Veikt pirmā gada pētījumus pēc individuālā darba plāna.
7. Veikt otrā gada pētījumus pēc individuālā darba plāna.
8. Sastādīt analītiskus pārskatus par noteiktām tēmām.
9. Empīrisko materiālu matemātiskā apstrāde.
10. Empīrisko materiālu matemātiskā apstrāde.
11. Empīrisko rezultātu grafiskā attēlošana.
12. Iegūto datu izvērtēšana.
13. Secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana.
14. Maģistra darba noformēšana un priekšaizstāvēšana.
1.5 Maģistra darba priekšaizstāvēšanas ieteikumu iestrāde. Maģistra darba nodošana recenzentiem. 16. Maģistra darba iesniegšana un prezentācijas sagatavošana tā aizstāvēšanai. Maģistra darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darbam jābūt izstrādātam laikā un pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām un sekmīgi aizstāvētam priekšaizstāvēšanā. Maģistra eksaminācijas komisija (MEK), ņemot vērā darba aizstāvēšanu, vadītāja un divu recenzentu atsauksmes, novērtē maģistra darbu ar atzīmi un lemj par maģistra grāda piešķiršanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistrants strādā patstāvīgi darba vadītāja(u) uzraudzībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts un aizstāvēts maģistra darbs.

Pamatliteratūra

Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 20.01.2021.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383 Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.

Papildliteratūra

1. Ahipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry";http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". [tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Maģistra darbs ir ietverts Mežzinātņu maģistra studiju programmas A daļā kā obligāts studiju programmai "Meža ekoloģija un mežkopība" maģistrantiem.