Kursa kods MežZ4106

Kredītpunkti 2

Pētījumu metodoloģija un biometrija I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Āris Jansons

Dr. silv.

author pasn.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Kursa anotācija

Kurss nodrošina pamatzināšanas un izpratni par dažādiem meža ekosistēmas empīriskajiem pētījumiem, to plānošanu un veikšanu, eksperimenta dizainu piemērotību konkrēta zinātnisko jautājumu risināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Studentam ir izpratne par dažādu pētījuma dizainu priekšrocībām un trūkumiem. (semināri, praktiskie darbi un kontroldarbi)
2. Prot izstrādāt pētījuma struktūru, sagatavot un pamatot eksperimenta dizainu konkrēta pētījuma veikšanai. (individuāli sagatavotais pētījuma apraksts)

Kursa saturs(kalendārs)

Pētījumu metodoloģija (32 h)
1. Pētījumu veidi (4 stundas)
2. Pētījuma strukturēšana – teorija; (6 stundas)
3. Pētījuma struktūras izstrāde (seminārs) (8 stundas)
4. Eksperimentu dizains, to determinējošie apsvērumi – teorija (6 stundas)

5. Eksperimentu plānošana, ierīkošana, iegūstamie rezultāti un to interpretācija: piemēri (praktiskie darbi, seminārs) (8 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa galavērtējums - ieskaite ar atzīmi.
Jābūt sagatavotai sava pētījuma (bakalaura darba) struktūra un sadaļām: Mērķis, uzdevumi, materiāli un metodes. Semināram un praktiskajiem darbiem jābūt apmeklētiem un
sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi. Jāizpilda un jāaizstāv 6 praktiskie darbi (vērtējums ieskaitīts/neieskaitīts). Noslēgumā akumulējoša ieskaite ar atzīmi, vērtējums veidojas no kontroldarbu atzīmēm, un izstrādātas sava pētījuma daļas vērtējuma.
Kavēto laboratorijas darbu un semināru izpilde un neieskaitīto kontroldarbu pārrakstīšana Mežkopības katedras noteiktajā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sistemātiskas teorijas studijas. Sagatavošanās semināriem un praktiskajiem darbiem, praktisko darbu uzdevumu un rezultējošā darba – sava pētījuma sadaļu – sagatavošana un aizstāvēšana. Ieskaites nokārtošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Noslēgumā akumulējoša ieskaite ar atzīmi, kuras vērtējums veidojas no 2 kontroldarbu (katrs 30 %), un izstrādātas sava pētījuma daļas (40 %) vērtējuma. Kavēto laboratorijas darbu un semināru izpilde un neieskaitīto kontroldarbu pārrakstīšana Mežkopības katedras noteiktajā laikā. Ieskaiti vērtē saskaņā ar noteikto kārtību – pēc atbildēm uz jautājumi, kuri doti metodiskajos aprakstos katra studiju posma sākumā, savukārt praktisko darbu vērtēšana notiek dabā, cik kompetenti students spēj iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pielietot.

Obligātā literatūra

1. Pradip Kumar Sahu. Research Methodology: A Guide for Researchers In Agricultural Science, Social Science and Other Related Fields. Springer, 2013.

Papildliteratūra

1. Zar J.H. Biostatistical Analysis. 4th edition. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. 663 p.
2. Everitt B.S., Der A. A handbook of statistical analysis analises using SAS. London: Chapman & Hall, 1996. 157 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biometrics. Journal of the International Biometric Society. ISSN 1541-0420.

Piezīmes

Bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem