Kursa kods MežZ4104

Kredītpunkti 3

Mežsaimniecības risku vadība I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Āris Jansons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatinformāciju par meža apsaimniekošanas riskiem, to finansiālās ietekmes novērtēšanas iespējām (rīkiem). Primāri tiek analizēti abiotiskie faktori (vējš, uguns). Tiek raksturotas klimata izmaiņas un analizēta to kompleksa ietekme uz koku saglabāšanos un pieaugumu, bojājumu varbūtību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Students prot raksturot vētru finansiālo ietekmi. (semināri un praktiskie darbi)
2. Students pārzina vēja un uguns ietekmi uz mežsaimniecības darbu rezultātu, to izmaiņu prognozes. (kontroldarbs)
3. Students ir kompetenti novērtēt vēja un uguns riskus un sagatavot pasākumu plānu šo risku mazināšanai konkrētam meža īpašumam/apsaimniekotājam. (semināri un praktiskie darbi, tests)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Nozīmīgākie riski mežsaimniecībā, attieksme pret risku, risku vadība. (2 stundas)
2. Vētru varbūtības, ietekmes spēka izmaiņas un mežaudžu noturības paaugstināšanas iespējas. (2 stundas)
3. Vētru bojājumu varbūtības novērtējums – praktiskais darbs un seminārs (10 stundas)
4. Meža ugunsgrēki – izcelsmes, ietekme uz koku saglabāšanos, atjaunošanos, pieaugumu, citām meža ekosistēmas komponentēm. Kontroldarbs. (2 stundas)
5. Klimatisko apstākļu ietekme uz koku pieaugumu: dendroklimatoloģija. Praktiskais darbs. (4 stundas)
6. Sausuma periodu biežu izmaiņas, to potenciālā ietekme uz meža atjaunošanos un koku pieaugumu. (2 stundas)

7. Koku pieauguma un sakņu sistēmas novērtējums, attīstība un saikne ar meteoroloģiskajiem apstākļiem (sausuma noturību) –Praktiskais darbs, seminārs. (10 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa gala vēretējums - ieskaite ar atzīmi
Semināram un praktiskajiem darbiem jābūt apmeklētiem un tajos veiktajiem uzdevumiem ieskatītiem, kontroldarbam nokārtotam. Ieskaite testa un atvērto jautājumu formā, sekmīgam rezultātam pareizi jāatbild uz 50% no ieskaites jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sistemātiskas teorijas studijas. Sagatavošanās semināriem un praktiskajiem darbiem, praktisko darbu uzdevumu sagatavošana un aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarba (40 %) un praktisko darbu, t.sk. semināros (kopā 60 %), kumulatīvā vērtējuma.
Kontroldarbus vērtē saskaņā ar noteikto kārtību – pēc atbildēm uz jautājumi, kuri doti metodiskajos aprakstos katra studiju posma sākumā, savukārt praktisko darbu vērtēšana notiek dabā, cik kompetenti students spēj iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pielietot. Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: semināri atstrādājami noteiktajā laikā un kārtībā, nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja.

Obligātā literatūra

Handbook of forest resource economics. Edited by S. Kant and J. R.R. Alavalapati. Abingdon: Routledge, 2014. 559 p.
Gardiner, B., Schuck, A., Schelhaas, M.-J., Orazio, C., Blennow, K., Nicoll, B. (Eds.), 2013. Living With Storm Damage to Forests: What Science Can Tell Us 3. European Forest Institute.
Edinburg University Forest Risk platform: [tiešsaiste] [skatīts23.10.2019.] Pieejams: https://forestrisks.net/

Papildliteratūra

Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change: A Global Assessment Report. Tampere: Esa-Print Oy, 2009. 224 p.
Mohren G.M.J. Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Dordecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. 196 p.

Piezīmes

Bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem