Kursa kods MežZ4103

Kredītpunkti 6

Mežkopība I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatinformāciju par meža jaunaudžu kopšanas ietekmi uz audzes turpmāko attīstību. Pēc kursa pabeigšanas studenti pārzina jaunaudžu kopšanas veidus, tehniku, tehnoloģiju, ir kompetents sagatavot jaunaudžu kopšanas rekomendācijas definētam meža īpašumam ar noteiktiem meža apsaimniekošanas mērķiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Students pārzina jaunaudžu kopšanas paņēmienus un audžu sastāva izmaiņas iespējas. (darbs semināros, 1. kontroldarbs)
2. Students prot aprēķināt jaunaudžu kopšanas ietekmi uz audzes attīstību un finansiālo ietekmi (darbs semināros, 2. kontroldarbs)
3. Students ir kompetenti sagatavot un pamatot jaunaudžu kopšanas plānu konkrētam meža īpašumam/apsaimniekotājam. (darbs semināros un praktiskajos darbos)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jaunaudžu kopšana dinamika privātajos mežos un to ietekmējošie faktori, veicināšanas iespējas. (2 stundas)
2. Jaunaudžu kopšanas mērķi un ietekme uz audzes ražību. (3 stundas)
3. Jaunaudžu kopšanas ietekme uz dažādu sortimentu iznākumu, kvalitātes pazīmēm un bojājumu varbūtību, finansiālo vērtību aprites ciklā. Praktiskais darbs. (7 stundas)
4. Jaunaudzēs kopšanas finansiālā efekta aprēķināšana – praktiskie darbi. (4 stundas)
5. Atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas ietekme uz bojājumiem, audžu noturību - seminārs. (8 stundas) 1. kontroldarbs
6. Audzes biezums un kopšana plantāciju mežos.(3 stundas)
7. Jaunaudžu kopšanas tehnoloģija. (2 stundas)
8. Jaunaudžu kopšanas tehniskie risinājumi, to priekšrocības un trūkumi. (3 stundas)
9. Jaunaudžu kopšana dabiskajā atjaunošanā, atvasājos; sugu maiņa. Praktiskie darbi. (7 stundas)
10. Efektīva jaunaudžu kopšana – seminārs. (8 stundas) 2. kontroldarbs
11. Novēlotas jaunaudžu kopšanas ietekme; intensīva audžu pašizretināšanās. ( 3 stundas)
12. Meža atjaunošanas loma ietekmes uz oglekļa piesaisti noteikšanā. (2 stundas)
13. Oglekļa piesaiste jaunaudzēs uz dažādām augsnēm – seminārs. (8 stundas)

14. Jaunaudžu kopšanas plāna sagatavošana – praktiskie darbi. (4 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa gala vēretējums – eksāmens.
Semināram jābūt apmeklētiem un tajos veiktajiem uzdevumiem ieskatītiem. Praktiskajiem darbiem izpildītiem un ieskaitītiem. Testiem nokārtotiem.
Eksāmens testa un atvērto jautājumu formā, sekmīgam rezultātam pareizi jāatbild uz 50% no ieskaites jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sistemātiskas teorijas studijas. Sagatavošanās semināriem un praktiskajiem darbiem pēc kursa vadītāja norādījumiem, praktisko darbu uzdevumu sagatavošana un aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanas, prasmes un kompetences vērtē 10 ballu skalā. Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists, ja sekmīgi nokārtoti kontroldarbi, praktiskie darbi un iesniegti 2 referāti.
Eksāmens (100 %) sastāv no 3 teorētiskiem jautājumiem un skaitliska (rēķināma) uzdevuma. Iespējams iegūt automātisko zināšanu novērtējumu gadījumā, ja 3 pārbaudes (katrs 20 %) un patstāvīgajos darbos (kopā 40 %) līdz eksāmena kārtošanai iegūtais vērtējums ir 8 (ļoti labi) vai augstāks.

Obligātā literatūra

1. Uotila K. Optimization of early cleaning and precommercial thinning methods in juvenile stand management of Norway spruce stands. UH, Finland, 2017. 42 p. ISSN: 2323-9220 Pieejams:
https://www.researchgate.net/publication/312036738_Optimization_of_early_cleaning_and_precommercial_thinning_methods_in_juvenile_stand_management_of_Norway
2. Amacher G.S., Ollikainen M., Koskela E. Economics of Forest Resources. London, England: The MIT Press, 2019. ISBN 978-0-262-01248-5
3.Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", 2009.

Papildliteratūra

Fahlvik N. Aspects of precommercial thinning in heterogeneous forests in southern Sweden. SLU, Sweden 2005. ISSN: 1652-6880 Pieejams: https://pub.epsilon.slu.se/862/

Piezīmes

Bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem