Kursa kods MežZ4102

Kredītpunkti 6

Mežkopība II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Priekšzināšanas

MežZ4103, Mežkopība I

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver informāciju par meža apsaimniekošanas ciklā veicamajiem mežsaimnieciskajiem pasākumiem, šo pasākumu teorētisko pamatu un praktisko pielietojumu ekonomiski un sociāli pamatotas, meža vidi saudzējošas mežsaimniecības īstenošanai.
Studiju kursā tiek sniegta informācija par mežsaimnieciskās darbības plānošanas procesiem un to pielietošanas prakses analīzi un informāciju, kas meža apsaimniekotājus nodrošina ar zināšanām savas rīcības seku prognozēšanai un izvērtēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par meža izmantošanu, tās principiem (1. kontroldarbs); meža galvenās un starpizmantošanas ciršu veidiem, cirsmas elementiem un ciršanas atlieku satīrīšanas veidiem, meža dabiskās atjaunošanās veicināšanas pasākumiem (2. kontroldarbs), sugu maiņu un konkrētiem augšanas apstākļiem piemērotajām koku sugām. Arī, par meža apsaimniekošanas normatīvo aktu prasībām, meža apsaimniekošanas un koksnes piegādes ķēdes sertifikāciju (3. kontroldarbs).
• Prasmes piemērotākā galvenās izmantošanas ciršu veida un atjaunojamās mērķa koku sugas izvēlē; prasmes noteikt kopšanas ciršu intensitāti, izvēlēties atstājamos un izcērtamos kokus; prasmes kokaudzē saskatīt nākotnes un mērķa kokus, un, meža apsaimniekošanas normatīvo aktu un zaļās sertifikācijas prasības pielietot meža apsaimniekošanas plānošanā (Praktiskie darbi).
• Kompetence novērtēt un prognozēt katra mežsaimnieciskā pasākuma ietekmi uz mežaudzes tālāko attīstību mežsaimniecības stratēģiskā mērķa sasniegšanas kontekstā (1.–3. kontroldarbs, praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mežkopības pamatjēdzieni. Meža uzbūves elementi jeb taksācijas pazīmes. Meža apsaimniekošanas cikls. Meža resursu izmantošana un tās principi. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
2. Praktiskā meža tipoloģija. Mērķa un konflikta audžu sastāvs. Tīraudzes un mistraudzes. Sugu maiņa jeb sukcesija. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
3. Meža iedalījums pēc īpašuma formas un apsaimniekošanas mērķa. Meža zemju kategorijas. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
4. Krājas kopšana. Izcērtamo un atstājamo koku izvēle. Cirtes intensitāte. Ciršu modeļi. Organizētās mežaudzes princips. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
1. kontroldarbs: meža pamatjēdzieni, uzbūve, meža starpizmantošana.
5. Meža galvenās izmantošanas ciršu veidi. Kailcirte un tās elementi. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
6. Rekonstruktīvās un sanitārās cirtes. Mežaudžu ražības paaugstināšanas pasākumi. Meža hidrotehniskā meliorācija. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
7. Nekailciršu meža galvenās izmantošanas veidi. Pakāpeniskās cirtes. Izlases cirtes. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 2h)
8. Koku ciršanas tāme un tās noteikšanas principi. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 2h)
9. Dabas aizsardzības un vides daudzveidības saglabāšanas pasākumi, veicot galveno cirti. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
10. Meža dabiskās atjaunošanas veicināšanas pasākumi. Paaugas saglabāšana. Ciršanas atlieku satīrīšanas paņēmieni. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 2h)
2. kontroldarbs: meža galvenā izmantošana.
11. Uguns kā ekoloģiskā faktora nozīme dabā. Meža piroloģijas jēdziens. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
12. Meža ugunsgrēku klasifikācija un izcelšanās iemesli. Meža ugunsgrēku negatīvā un pozitīvā ietekme uz apkārtējo vidi. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
13. Meža ugunsgrēku dzēšanas paņēmieni un taktika. Ugunsdrošības ierīcības pasākumu perspektīvais un operatīvais plāns. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
14. Ugunsdzēšanas organizācijas plāns. Meža ugunsgrēka rezultātā radušos zaudējumu aprēķināšana. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
15. Meža apsaimniekošana dabas aizsardzības, rekreācijas un saimnieciskajās teritorijās. Ekomeži un to apsaimniekošana. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
16. PEFC un FSC mežu sertifikācijas sistēmas. FSC mežu apsaimniekošanas un koksnes piegādes ķēdes sertifikāti. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
3.kontroldarbs: Meža ugunsgrēki, to klasifikācija un apkarošana, sertifikācijas sistēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti trīs teorētiskie kontroldarbi, praktisko darbu pārbaudes darbi;
Apmeklējums - vismaz 90% no kontaktstundu kopējā skaita.
Uzrakstīti un iesniegti vērtēšanai 2 referāti.
Jākārto rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi gatavoties lekcijām, pārbaudes darbiem, praktiskajiem un laboratorijas darbiem, atbilstoši studiju kursa plānam.
Patstāvīgi jāuzraksta 2 referāti, par studiju programmā esošajām tēmām, izvēršot tematiku starpnozaru problēmu risināšanā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanas, prasmes un kompetences vērtē 10 ballu skalā. Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists, ja sekmīgi nokārtoti kontroldarbi, praktiskie darbi un iesniegti 2 referāti.
Eksāmens sastāv no 3 teorētiskiem jautājumiem un skaitliska (rēķināma) uzdevuma.
Iespējams iegūt automātisko zināšanu novērtējumu gadījumā, ja visos pārbaudes un patstāvīgajos darbos līdz eksāmena kārtošanai iegūtais vērtējums ir 8 (ļoti labi) vai augstāks.

Obligātā literatūra

1. Forest Management and Planning. P. Bettinger at all. Second edition. London: Academic Press, 2017. 349 p. 1 tiešsaistes resurss. ISBN 9780128097069 (PDF)
E-grāmata. (PDF).
{Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā}
2. Forest Ecosystems: management, impact assessment and conservation. D. Elliott, editor. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. 172 p. Wildlife protection, destruction, and extinction. ISBN 9781634857949 (iesiets). Pieejams datubāzē EBSCO.
{Resurss pieejams LLU datortīklā}
3. Forest hydrology: processes, management and assessment. Edited by D. M. Amatya et all. Boston, MA: CAB International, 2016. 294p ISBN 9781780646602

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355
3. Rakstu krājums "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem